۲۴ ساعت

13 آگوست
۲دیدگاه

برای جوانان فلسطین

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۳ آگست  ۲۰۱۴ هالند

فلسطین

برای جوانان فلسطین

زرغونه عبیدی

محترمه دکتورس زرغونه عبیدی

محترمه دکتورس زرغونه عبیدی

چنین آسان نمی میرم

 به سرزمین من

 به کوچه کوچه ریخته های دل خونین من

ز ترس نیم نگاۀ کودک سنگ بدستم

ادامه نوشته…