۲۴ ساعت

08 مارس
۱ دیدگاه

به مناسبت روز جهانی زن

تاریخ نشر شنبه هشتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم شاهده اعظم

محترمه خانم شاهده اعظم

به مناسبت روز جهانی زن

آیا زن می تواند خلیفه یا( جانشین خدا در روی زمین ) شود؟ 

انتخاب از :شاهده اعظم

۸ مارچ ۲۰۱۴

در بین همه اموری که به انسان و جنبه های انسانی مرتبط است مسأله زن همواره پیچیدگی و غمض بیشتری را همراه بوده است حقیقتی که در طول تاریخ فراز و نشیب های فراوان را تحمل کرده و از زنده به گور شدن تا خدایی کردن را به خود دیده است. زن غیر از حقیقت انسانی چهره های مختلف دیگری را نیز در خود دارد که بایستی آن جلوه های مختلف کشف و آن صورتهای گوناگون هویدا گردد. تا آنگونه که هست شناخته و معرفی می شود. هر موجودی مظهر نامی از نامهای الهی است زیرا تجلی خالق در چهره ی مخلوقات، گوناگون است که محور همه آنها به فرموده حضرت حق انسان می باشد.

ادامه نوشته…