۲۴ ساعت

08 آگوست
۱ دیدگاه

عید سعید فطـر !

تاریخ نشر پنجشنبه  ۸ آگست ۲۰۱۳ هالند

محترمه خانم عزیزه عنایت

محترمه خانم عزیزه عنایت

عید سعید فطـر  !

عزیزه عنایت

۶ / ۸ / ۲۰۱۳ هالند

نخست ازهمه فرا رسیدن عید سعید فطر را برای همۀ هموطنان عزیزمان ،درهر کجای این جهان پهناورکه زیست می نمایند (داخل وخارج از کشور) تبریک گفته روزهای شادودورازگزند روزگاربرای شان ازخدای متعال خواهانم .

       کلمۀ عید، واژۀ است شادی آفرین،که بوی صفا ،صمیمیت ،وحدت،خودگذری ازآن به مشام میرسد، ونتیجۀ اعمال نیک وشایستۀ که مسلمان،یک آزمایش بزرگی  راپشت سرگـذرانیده وبه آستان پرفیض عید رسیده است . برای هرمسلمان مژده  ایست که بعدازاین آزما یش خداوندی( طاعـت وبنده گی) درماه مبارک رمضان که بندۀ مومن این سی روزرا درنزدیکی با خدواند متعال به عبادت آن سپری نموده است .

      عید سعیدفطرکه درختم هرماه مبارک رمضان با دیدن هلال دریکی ازکشور های اسلامی از جانب مسلمانان جهان برگزارمیشود، فلسفۀ بسیاربرزگی دارد که تعریف آن دراین چند سطری نگنجیده،مختصراً بحثی دراین مورد خواهیم داشت .

       پروردگار عالمیان درقرآن مجید برای هرفردبالغ وعاقل روزه گرفتن دریک ماه کامل رافرض قرارداده است که مسلمانان بعد ازختم این ماه مبارک (سی روز روزه گرفتن) سه روزعید را با خشنودی،عطوفت،همدلی،دیدارعقارب،دوستان،ترک کینه و نفرت گذشته، سپری مینمایند.      

    درکشورهای اسلامی روزاول عید ،ادای نمازعید درمحل مشخص (مسجد)  برای مسلمانان میباشد، دیده میشود که دوست ودشمن به حضورخدای یگانه دریک صف پهلوی هم قرار میگیرند که این خود نمایانگرزدودن بدیازدلها،مساوات ، دوستی و برادری میباشد . بعدازختم نماز یکد یگر را درآغوش کشیده و رفع کینه و کدورت مینمایند. درروزهای عید مسلمانان برای دیدارعزیزان  به منازل یک دیگر رفته ، فضای صمیمیت اخوت و برادری را ایجاد میکننـــد که این هم یکی ازفیوضات عبادات، وعید مسلمانان میباشد که زمینه چنین  دوستی ها درهمین ایام مساعد مشیود وخوش بحال کسانیکه ازاین فرصت استفاده کرده راه درست ونیک را درپیش گرفته ازبدی ها دوری میگزیند.

      کودکان هرخانواده که نسبت به بزرگان بیشترمنتظرفرا رسیدن عید  میباشند و بخاطر پوشیدن لباس های نوکه والدین شان برای شان  تهیه کرده اند لحظه شماری میکنند وبخاطر گرفتن تحایف(عیدانه)ازجانب بزرگان چون آهوهای مست صحرایی میتپند وآمدن عید رابا زبان کودکانه شان به یکدیگر مژده میدهند .

     لذت و کیفیت دیگری که عید دارد قبل ازرسیدن عید خانم هرخانواده بپاکی و صفائی منزل خویش نسبت به هروقت دیگرمیپردازد، غذا هاو شرینی های متنوع میپذد وبدون خسته گی با قلب مملوازعشق وصفا برای پذیرایی مهمانانش درعید آماده میشود.

    ولی با تاسف باید گفت که جنگهای خانمان سوزداشته های مردم  ستم دیده ای افغانستان را ربود و تعداد ازهموطنان مان درداخل کشوربا فقردست وپنجه نــرم میکنند که توان خریداری ضروریات  اولیه را درعید ندارند، اطفال معصوم آنان بخاطرآوردن نفقه برای فامیل درکوچه و بازارسرگردانند، تعدادی دیگری هم دراین ماه مبارک عزیزا ن خویش را درانفجارات کوچه و بازارازدست داده اندکه رنج آنان رنج همۀ ملت افغانستان است وعدۀ که نسبی زندگی خوب دارند باچنیــن فضای نا به سامان نیزازآمدن عید چون سلهای قبل ازجنگ لذت نمیبرند .

طبیعی است که هرمسلمان بادیدن  هموطنش درروی جاده وبازاررنج میبردوبدتر ازهمه کشته شدن هموطنانش درماه مبارک رمضان ویا قـبل ازآن عید چندان خوشی نداشته و دریک فضای پراز درد و رنج بسرمیبرد.

     چنانچه که حضرت سعدی شاعر ناموار زبان فارسی چنین فرموده است .

بنی آدم  اعضای یک دیگــرند        که در آفرینش زیک جوهر اند

چو عضوی بدرد آورد روزگار       نمانــد دیگر عضوهــا را قرار

توکه از محنت دیگــران بیغمی         نشاید کــه نــامت نهنــد  آدمی

پس برماست که این هموطنان رنج کشیدۀ خود راکه حتا نان شب را بالای سفره ندارند درایام عید فراموش نکنیم .

     آن عده از هموطنانیکه درخارج ازکشوربسرمیبرند نیزازلذت وکیفیت عیدهای وطن دورمانده اند. زیرا اکثراً روزهای عید مسلمانان درروزهای کاری قرارمی گیرد که همه مصروف کارو وظایف خویش میباشند. ازجانب دیگرنسبت فـــاصله های که بین شهرها قراردارد نمیتوانند به یکدیگر درروزهای عید برسند بخاطرآن است که عید های مسلمانان  درکشورهای اروپایی رنگ دیگری دارد.

    اما اینکه چرا درتمام کشورهای اسلامی دریک روزعید برگذارنمیشودنظریات مختلفی نسبت به تفاوت درشمارش ماه های قمری و شمسی نزد دانشمندان و علما وجود دارد،عدۀ ازدانشمندان اسلامی را عقیده برآن است که ماه درتمام کشورهای اسلامی دریک زمان معین حلول نکرده و باتفاوت های شب و روزدریکی ازروز های هفته بارویت هلال عید فطر وماه مبارک رمضان آغاز میگردد.

     ولی در گذشته های دور باصدور فتوای مفتی اعظم عربستان(خاستگاه حضرت پیامبر(ص) وشریعت اسلامی روزه گیری دریک ماه معین آغاز میگردیده که باصدور فتوای بعدی آن عید فطر نیز برگزار میگردید   همه میدانند همانطوریکه درجهان امروزما همه چیزرنگ سیاسی بخود گرفته است مسلمانان بعضی از کشورها نسبت بعضی اختلافات درونی خود شان  بهانـه های را مبنی بروجود تفاوت های زمانی ومکانی وگردش زمین بدورآفتاب نیزجزآن بشمارمی آورند.

      قابل یاد آوری است که در فرهنگ فارسی رمضان درلغت به معنی تابش نور و حرارت خورشید بروی زمین و داغ شدن  سنگ ریزه ها وخاک زمین نوشته شده است  اما معنی فلسفی آن سوزش گناهان مومنان وروزه گیران میباشد که این عیــد سه روزه و برپا نمودن شادی بمعنی همین سوز گناهان و پاک شدن اعمال زشــــت گذشته میبا شد .

       مسلمانان طبق دستورالهی دراین ماه با دادن فطر روزه ودادن زکات فقـرا و بی نوایان را کمک میکنندو همچنان جامعۀ اسلامی نیزعلاوه برهزاران سازمانها ی  امدادگربه فقرا و بینوایان بنامهای مختلف، سـازمان وسیع بنــام هلال احمر جهانی رانیز ایجاد کرده که این سازمان دربسیاری ازکشورهای مسلمانان توسط دولت  اداره میشود.آرم رسمی این سازمان هلال احمر(هلال ماه برنگ سرخ میبا شد ).

     همچنان درکشورهای جنگ زده مثل افغانستان تاجران ملی داخل کشور مثــــل محترم انجنیر احسان الله بیات, وهزاران تاجرملی دیگر، هموطنان که در خارج از کشور زندگی میکنند مخصوصاً از کشورهای امریکا و کانادا دراین ماه مبارک از طریقه های مختلف برای فقرا در افغانستان کمک  میکنند که این خود ثواب بیشتر در ماه مبارک رمضان داشته وخداوند عالم ازنیت نیک هموطنان ماکه درداخل ویا خارج ازوطن زندگی میکنند،وطن عزیزومردم بیچاره مارا از این حالت رهایی بخشد.

        ولی اینهمه کمک های انفرادی مشکلات همیشه گی مردم بی بضاعت  وطن را حل کرده نمیتواند تا زمانیکه دولت به حال آنان توجه نکند زمینه های کاررامهیا نسازدومردم متکی به خود نشوند اوضاغ چنین ادامه خواهند داشت که درزمنه توجه دولت افغانستان و مسئولین ارگانهای ذیربط را خواهانیم .

       قابل یاد آوری و تـذ کـر است  که جنگ های اخیــردرولایـت ننگرهارو کشته شدن افراد بیگناه ،کودکان معصوم که درانتظارعید قلب های کوچک شان می تپید به شهادت رسیدند وآرزوهای درسینه داشتۀ خود را با خود بردند که جای بسیــــار تاثرواندوه است .  برای بازمانده گان این شهدا تسلیت  میگویم و برای شهدای وطن درود فرستاده جای شان را بهشت برین از خدای متعال میخواهم.

عزیزه عنایت

 

 

یک پاسخ به “عید سعید فطـر !”

  1. admin گفت:

    خواهر گرامی خانم عنایت ، تشکر از پیام تان و سپاس از معلومات جالب تان . به آرزوی قبولی طاعات و عبادات تان. عید سعید فطر به شما و خانواده محترم مبارک باد.
    مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما