۲۴ ساعت

25 آوریل
بدون دیدگاه

بانولکشمی بای ما

تاریخ  نشر پنجشنبه ۲۵ اپریل ۲۰۱۳ هالند

بانولکشمی بای ما
ژاندارک درفرانسه بود،بانولکشمی بای درهندوستان وملالی جویادرافغانستان !!!

 مسلم اخلاقی

شبرغان بهار ۱۳۹۲  ش.

***

جملات چه سراسیمه درفضای خیالم وقلم چه به تاب وهوای دل من ازسرزمین کاغذ فرا ترپا می نهد وچنان شتاب زده تمام خاطرات ،ازمطالعه ی این زن را به بهترین شکل ازتمام  صخره وچوقوری های مغزوخیالم بیرون میکشد وبا بیان رسا این انقلاب را تفسیروترکیب می کند …

درهرمنطقه ی ازکاغذ که می رسد ازتاسف استقاده میکند وچه بسا‌ء که بیاد ژاندارک دختردهقان فرانسوی که بواسطه ی دلیری ومیهن پرستی خود به شیرزن ارلئان ودوشیزه ارلئان وقدیسه معروف شد،‌زمانی که انگلیس ها بفرانسه حمله کرد ند به اردوی شارل هفتم شتافت وشارل که شوروحرارت وی را دید اورا به سرداری سپاه تعیین کرد.

ژاندارک با ده هزارمرد جنگی به ارلئان که درمحاصره انگلیس ها بود حمله کرد وسربازان انگلیس  را شکست داد وشارل رابه سلطنت رسانید، سرانجام به اسارت افتاد و به اتهام جادوگری محکوم بمرگ شد واورا درآتش سوزاند.

همچنین به یاد بانولکشمی بای درهندوستان می روم که درمیان تمام قهرمانان که به مبارزه علیه استعمارگران انگلیس ها درهند پرداختند یکی نام بانو لکشمی  با ی است که همیشه درخاطرات مردم هند می درخشند .بانولکشمی بای زنی دلیری بود که بیست سال بیشترنداشت ولی لباس مردانه به تن کرد ودرصف مبارزه علیه انگلیسها جنگید ودرحال جنگ کشته شد .

وازان فراتر به یاد ملالی جویا دخترفقیرافغان می روم که دردیارمهاجرت ،بلکه همیشه خصوصا برای دختران بهترین مسکن عاطفی محیط دامن مادراست این یتیم ازدامن مادرمحروم می شود وعمررا درکنارپدرمی گذراند این دوشیزه ی افغان درحالیکه مثل دیگران بیشتر ازبیست وچند سال ندارند برای تداوم قانون بقاء درعرصه ی سیاست وکشیدن صد ها قربانی را ازدخمه سیاه سیاسی کشور،جامه ی سیاست راازشرم به تن کرده ووارد عرصه ی سیاسی می شود وازعمق جان ودل درصف مبارزه علیه غمخواران استعمارگر می پردازند  وانقلابی را به بهترین شکل ازقدرتی بشری دربرهه ی اززمان خویش پایه گذاری می نماید.

اگرژاندارک وبانولکشمی با ی توسط اسلحه ی گرم وارد صحنه ی دفاع می شود وحدود دشمن ودوستش مشخص وجدا بود …ولی برعکس مسئولیت ملالی سخت تر ازانها ست زیرا با اسلحه ی سرد باید وارد صحنه ی دفاع می شدی ومی جنگیدی چنانکه شاهد کاربودید وبودیم ودیدیم که به بهترین شکل ازقدرت بشرکه توانای بشرهمان است بس ، توانست اتمام مسئولیت نماید وباروظیفه را ازدوش خود برهاند وچه زشت تروبدترازان که خونخواران نگذاشتند این انقلاب به ثمروپیروزی برسد.واکنون وارث این غائیب درکشورکه حتی ازادی تبعه ی اش را ازیش گرفت سربرنمیداریم ودرٱخوری گرمی مشغول روییدن خودیم اگرژاندارک ولکشمی بای درراه آزادی مردم ومملکت خویش خودرا فداکردند , من میگویم قربانی کردن وفداکردن ملالی جویابه قیمت آزادی اش تمام شد وهرگزازاین راه احساس پیشیمانی وصدای ندامت هم نخواهد برکشید چه درداوراست که ادم به خاطرملت وممکلت خویش سلب ازادی شود وانقلابی را پایه گذاری نماید که به قیمت سیتروسیرت اش تمام شود واین انقلاب بدست کسانی مانند … شکم گنده های که همیشه چشم به جیب ودری مردم دوخته، شهید شود.چه انقلابی را این شکم گنده های ناجوان مرد به شهادت رساند ملالی کسی است که برعکس ژاندارک وبانولکشمی بای باکسانی به جنگ برمی خیزد که منافق مملکت است .

شما اگرتوجه کنید درطول تاریخ کارپیغمبروکارامام دو،وظیفه ی بزرگی اجتماعی است .کارپیغمبران بود که با افراد خارجی یعنی خارج ازدین به جنگ برمی خاست وهمیشه علیه گبروکفرمی جنگیدند. ودرفرانسه ژاندارک ودرهندوستان بانولکشمی با ی …اینها علیه تمام متجاوزین واستعمارگران خارجی به مقابله برخواستند وتوانستند نام خویش را با خدمت خویش به قلوب مردم خویش حلول دهند ومردم اش هم با تمام معنی ازاین قربانیان خویش دفاع میکند وگرامی میدارند …

اما ملالی کارامام راانجام میدهد علیه منافقین وعناصرچپ گرای جیب بوری داخلی که همیشه درلباس ما ودرسنگرما ،‌مارا بقول مرحوم شریعتی ازپشت خنجرمی زنداین شیرزن که احساس ، درک وشعوردارند این نا جوانی را نمی پذیرند وکوزه ی سیاست را ازداخل خراب وانقلابی را ازدرون به علیه ستمگران وظالمین داخلی پایه گذاری ودرصدد انتقام خون تمام جوان های این ملت برمی ایند واینک جای تاسف ورنج است که ما ملالی را درک نمی کنیم ودرد اورا احساس نمی نماییم وخدمت اورا نمی ستاییم ای کاش روزی شود که بدانیم که چه شیرزن دراین راه قدم برداشته است…چه خوب وچه دقیق که شاعرمی گویند :

 خوش بود گرمحک تجربه اید به میان          تا سیه روی شودهرکه دراوغش باشد

مسلم اخلاقی
شبرغان

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما