۲۴ ساعت

20 آوریل
۳دیدگاه

وضع افغانستان درطی بیشترازیازده سال !

تاریخ  نشر شنبه ۲۰ اپریل ۲۰۱۳ هالند

محترمه خانم عزیزه عنایت

محترمه خانم عزیزه عنایت

وضع افغانستان درطی بیشترازیازده سال !

عزیزه عنایت

۲۰ / ۴ / ۲۰۱۳ هالند

***

جنگ های خانمانسوزو ویرانگری ای که بیشتراز سی سال میشوددامنگیرافغانستان گردیده است، دشمنان میهن از همان آغاز سعی کرده اند که تروریزم را پرورش و ازآن سوی مرزها به خاک افغانستان بفرستند که دراین کارموفقانه پیشروئی نمود ه و افغانستان رادرجهان به لانۀ تروریزم معرفی نمودند.

چنانچه که حادثۀ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ باعث گردید که امریکا ومتحدینش بخاطرازبین بردن لانه های تروریسم وارد خاک افغانستان شوند که به همین اساس نیروی نظامی ۴۳ کشوردرافغانستان مستقرگردید.ولی ازآن زمان تاکنون که بیشترازیازده سال میگذرد باوجود موجودیت عساکر ۴۳ کشورجهان، وبا سرازیرشدن پولهای هنگفت، دولت امریکا ومتحدینش نتوانستند که جنگ را در افغانستان متوقف و دشمنان ضد بشریت را نا بود سازند. با آنکـــه دراین مدت  عملیات های نظامی آنان درساحات مختلف کشورادامه داشت که دراین عملیات هاهزاران تن از افراد بیگناه کشور اعم از زنان و کودکان معصوم جانهای شیرین خویش را ازدست داده وصد ها خانه درروستاهای کشوربه ویرانه مبدل شد اهل آن مناطق ازمحل زیست خویش بیجا شده وبه مراکز کشورمخصوصاً شهرکابل پناه آوردند که با تجمع افراد بیجا شده و مهاجرین برگشته ازکشورهای همسایه (پاکستان و ایران) وضع شهر کابل نیز به همۀ هموطنان عزیز معلوم است که ایـن بحث دیگری است که گنجایش دراین مقال را ندارد .

       اکنون که موضوع  خروج سربازان ناتو مخصوصاً امریکا تا سال ۲۰۱۴ درمیان است  اوضاع افغانستان نسبت به سالهای گذشته بیشترناامن گردیده وروزتا روزوضع امنیتی مخصوصاًدرنقاط دوردست کشورخراب ترمیشود.

      علاوه ازاینکه درمناطق دوردست ، حتی درشهرها و حوزه شمال کشوروضع امنیتی خوب نبوده دولت پاکستان نیزبا مداخله درخاک افغانستان (ولایت کنر)رابارها مورد حمله قرارداده وبا پرتاب راکت های خویش مردم آن محل رانسبت خراب شدن منازل وساحات سرسبزوطن نگران ساخته است .

        درحالیکه  دولت امریکا درتوافق نامۀ درازمدت  که بین دولت ا فغانستان و امریکا صورت گرفته بود وعده سپرده بود که ازسرحدات افغانستان دفاع می کنـــد ولی دیده شده که دربرابرپرتاب راکت های پاکستان وساختن دروازه های سرحدی دراین اواخرازسوی دولت پاکستان به خاک فغانستان خاموشی اختیار نموده وهیچ عکس العملی به دفاع ازسرحدات افغانستان نشان نمیدهد.

        از جانب دیگر مقامات دولتی افغانستان که خود درگیرمسایل فساد اداری و غیره میباشد به کنترول اوضاع تسلط نداشته  درطی بیشترازیازده سال پولهای که بعنوان بازسازی به افغانستان وارد شد بجای ساختن فابریکات صنعتی، جوانان بی کارابه کارگماشتن، تقویه تاجران ملی، کمک به کشاورزان جهت صادرات محصولات وطن به کشورهای خارج،جلوروبه افزایش مواد مخدررا گرفتن،ازجانب معامله گران حیف ومیل گردیده، زخمهای و طن را مدا وا نکرد.

     البته نا دیده نباید گرفت کارهای که تاکنون درعرصه های آبادی وساختن بلند منزل هادر افغانستان صورت گرفته است آنهم بیشترین آنها ازجانب افراد پول دارو یا تاجران ملی بوده است که اکثراین بلند منزل هاو یا هوتل های ساخته شده خارج ازماسترپلانهای شاروالی ها بدون درنظرداشت کانالزیسیون ها میباشد جاده ها و سرکهای که تاکنون به قیرریزی آن اقدام نموده اند یک تعداد آن غیراستندر د بوده که با گذشت زمان کوتاه ازبین میرود، شاهراه سالنگ با همان کند وکپرومملو ازدود وسایل نقلیه که باعث مریضی و ناراحتی  مسافرین میگردد همان طوربه حال خود ودست نخورده مانده است بلکه بیشتر از پیش با گذشت هرروزخرابتـر نیز شده است .

      اکنون که موضوع انتخابات نیزهمزمان بابرآمدن سربازان امریکا یی پیش رو است  مسئولین مقامات دولتی نسبت به کارها وفعالیت درعرصه های بهبودوطن بیشتربه فکر مسایل انتخاباتی مصروف هستند که این موضوع نیز نگرانی رابارآورده وامکانات فساد گسترده تررامیها میسازد.چه  قدرت طلبان سعی میکنند بخاطر کمپاین نمودن انتخابات خویش به هرنوع که باشد پول به دست آورده وجهت گرفتن قدرت به صرف آن بپردازند.که کنترول آن ازجانب دولت نیزبعید است .

    دولت افغانستان منحیث یک دولت عادل هیچ گاه به فکر ملت نبوده و به دفاع مردم ستم دیدۀ کشور نپرداخته است چنانچه که شاهد به دارزدن جوانان پناهــنده در کشورایران ازجانب دولت ایران بودیم و تاهنوزچه تعداد دیگرمنتظراعدام نشسته اند معلوم نیست، ولی حکومت افغانستان نتوانسته است که ازاین افراد مظلوم دفاع کند.

نا گفته نماند نه تنها جوانان وپناهندگان افغان که درایران به سرمیبرندبلکه درکشورهای دیگرنیزمثل کشور یونان و بعضی ازکشورهای دیگر دچارمشکلات وبحال مشقتبار زندگی میکنند ،اگردولت افغانستان واقعاً توجهی بحال ملت داشته باشد با مقامات مسئول این کشورها بتماس وراه حلی برای این پناه جویان ستم دیده جستجو نماید.

    همچنان جوانانکه ازکشور(ایران وپاکستان) بامید آباد نمودن و زندگی کردن درکشورخود به افغانستان برگشته است ازبیکاری وفقر به مواد مخدرروآورده اندکه این جوانان اگرازجانب مقامات مسئول بحال شان توجه نشود سرنوشت شوم راپیش رو خواهند داشت که هم به ضررخودشان وهم به ضرر جامعه خواهد بود.

    موضوع مهمی که قابل یاد آوری است درسال۲۰۰۷ نظربه فیصلۀ وتصویب ۵۶ کشوراسلامی شهرغزنی که پایتخت فرهنگی اسلامی شناخته میشد بتاریخ ۱۲- اپریل سال روان میلادی چنانکه انتظارمیرفت وهمه توقع آنرا داشتند که دراین مدت شهرغزنی بسیاربازسازی وبه جهان معرفی میشود نشد.البته درتاریخ متذکره به مرکز فرهنگی اسلامی شناخته شد ولی درآن شهر بجزازویرانی وتوده های خاک چیزی دیگری دیده نمیشد که آنهم مردم عام غزنه وحتا ژورنالیستان درآن مراسم اشترا ک کرده نتوانستند . غزنی که با قدامت تاریخی وسلاطین نامداری چون سلطان محمود غزنوی وبزرگان دیگری که غزنه را به مهد تمدن درجهان معرفی نموده بودند حتا درعرصه نهال شانی وسرسبزی آن هم کار صورت نگرفته بود چه رسد به بــاز سازی آبدات تاریخی وسرکهای آن. اگر دراین مدت بیشتر از پنج سال کارصورت میگرفت شهرغزنه درروز نامگذاریش به پایتخت فرهنگی اسلامی میبایست به گلشن دنیا مبدل میشد که نشد.

       اکنون که موضوع توافق نامۀ امنیتی بین دولت افغانستان و امریکا درمیان است وجناب رئیس جمهور کرزی فرمودند که به امضای آن عجله ندارم بادرنظـر داشت منافع ملی کشور عمل خواهم کرد، امید است که این مسئله درحرف باقـی نماند وجامۀ عمل بپوشد منافع ملی کشوررا بیشتردرنظر داشته باشند تا ملت ستــم  دیده افغانستان بیشترازاین متضررنشوند.

عزیزه عنایت

۲۰۱۳/۴/۲۰

 

 

۳ پاسخ به “وضع افغانستان درطی بیشترازیازده سال !”

 1. admin گفت:

  خواهر گرامی خانم عنایت عزیز ، زیبا نوشتید و موضوعات مهمی را مطرح نمودید . همیشه موفق باشید. مهدی بشیر

 2. عزیزه عنایت گفت:

  سلام خدمت برادر گرامی مهدی بشیر !
  شما همیشه با لطف و مهربانی خویش همکاران قلمی را نیرو می میبخشید و نا گفته نباید گذاشت که ،پشت کارو تلاش شباروزی شما بخاطرفعال نگهداشتن سایت وزین ۲۴ -و متحد ساختن هموطنان مان قابل قدر و افتخار همۀافغانان است .
  آرزو دارم موفقیت های بیشترازاین نصیب شما شخصیت بزرگ گردد

 3. h.forough گفت:

  خواهر عزیزو گرامی ــ کاسه ای چینی که صدا میکند ــ خودصفت خویش ادا میکند ــ این ها اگرمنافع وطن مردم
  دین و ایمان و قرآن و خدا را درنظر میگرفتند امروز ما بدبخت وکشور اشغال شده نمیداشتیم منافع ما افغانها در آن
  است هریک خود را بشناسیم به همه ساکنین کشور حقوق مساوی قایل شویم وحدت ویکپاچگی خود را بسازیم
  وهموطنان خود را صرف نظر از اینکه که است ازکدام قوم و قبیله است باکدام زبان صحبت میکند ودارای کدام مذهب وآین طرز تفکر است در آغوش بگیریم وجنایت کاران را هر انکسی که هست از صحنه بدور برانیم آنگاه
  ضروت بهیچ نوع این قرداد های وطنفروشانه بنام های گو ناگون نخواهد بود

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما