۲۴ ساعت

07 مارس
بدون دیدگاه

فرخنده باد هشت مارچ

تاریخ نشر جمعه هفتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

فرخنده باد هشت مارچ

روز همبستگی بین المللی زنان جهان

حزب ملی ترقی وطن روز هشتم مارچ- روز همبستگی بین المللی زنان جهان را به همه زنان افغانستان و زنان تمام جهان تبریک و تهنیت عرض میدارد و برای ایشان در مبارزهٔ حق و عدالت موفقیت های عظیمی را تمنا مینماید.

حزب ملی ترقی وطن برای احقاق حقوق حقهٔ زنان مبارزهٔ خستگی ناپذیر و دوامدار نموده، در همه فعالیت های خویش وضع زنان را به حیث قشر اجتماعی تحت فشار و ستم در نظر گرفته و برای رهایی شان از زنجیرهای استبدادی و سنتی مردسالاری، بخاطر اصلاحات متداوم وعلماً سنجیده شدۀ تدریجی مبارزهٔ فعال، مسالمت آمیز و قانونی مینماید.

حزب ملی ترقی وطن معتقد است که ترقی و پیشرفت اجتماعی کشور بدون سهم گیری فعال و همه جانبهٔ زنان غیر ممکن میباشد. برای اشتراک فعال زنان در مبارزه برای آزادی، صلح، عدالت اجتماعی و همبستگی ملی به تساوی چانس ها و حقوق همه افراد جامعه، منجمله زنان و مردان ضرورت است. از همین روحزب ملی ترقی وطن در بخش امور اجتماعیٍ اهداف مرامی خویش در نخستین مادهٔ آن به این موضوع تأکید نموده و «پایان دادن به اشکال مختلف تبعیض و انواع مظالم اجتماعی بخصوص به مناسبات مردسالارانهء قرون وسطایی حاکم بر زندگی برده وار زنان که سنگین ترین بار بی عدالتی و ستم اجتماعی را بر دوش می کشند.» از جملهٔ مهم ترین وظایف حزب برشمرده است.  حزب ما همچنان «تأمین مساوات میان شهروندان، تطبیق یکسان قانون بالای همه  و تأمین عدالت اجتماعی» را خواستار بوده، «در راه تحکیم وحدت ملی و رفع هرنوع تبعیض و امتیاز میان شهروندان کشور در راه مشارکت سیاسی» سعی و تلاش خستگی ناپذیر را انجام میدهد.

حزب ملی ترقی وطن «تأسیس بیمه های اجتماعی به هدف تأمین رفاه همگانی و حمایت از شهروندان کشور در هنگام تقاعد، بیکاری، بیماری، ناتوانی، دوران پیری، معلولیت، معیوبیت، حوادث و آفات طبیعی» را جزٔ مرام خویش قرار داده، برای «ایجاد مراکز صحی و درمانی، مراکز حمایت طفل و مادر در همه ولسوالی ها و نواحی شهر ها، توسعه و تضمین خدمات صحی رایگان، تأمین حفظ الصحۀ محیطی، آب صحی آشامیدنی و وقایۀ مردم در برابر امراض ساری و پرازیتی بخاطر تأمین صحت همگان» جدو جهد مینماید. «حمایت از یتیمان و بیوه زنان، معلولین و معیوبین جنگ و بحران کشور، تعین احصائیۀ دقیق آنها، مواظبت همیشگی و بدون تبعیض از آنان، فراهم آوری شرایط مناسب زندگی و امکانات کار و خدمات اجتماعی و جلب حمایت مؤسسات داخلی و خارجی از آنها» نیز از زمرهء اهداف عمدۀ حزب ما میباشد، که همۀ آنها بحیث کامپلکس مجموعی فکتورها در بهبود شرایط زندگی زنان نقش بسزای خویش را ایفا مینماید.

حزب ملی ترقی وطن به صراحت اعلان میدارد که از حقوق حقۀ همۀ زنان افغانستان، در هر جا و هرزمان با تمام امکانات خویش دفاع نموده و متحد ثابت و بااعتماد نهضت ها، سازمانها و اکسیون های آنها در داخل و خارج از کشور میباشد. از ابتکارات اشخاص، سازمانها و گروپ های  کمپاین بخاطر پشتبانی از هشتم مارچ و تعین هشت جون بحیث روز ویژۀ همبستگی بین المللی زنان و مردان جهان با زنان دردمند افغانستان،  مبارزه نموده، حمایت خویش را اعلان میدارد.

فرخنده باد روز هشتم مارچ، روز بین المللی همبستگی زنان سراسر جهان!

به پیش در راه مبارزۀ بی امان برای احقاق حقوق حقۀ زنان افغانستان!

کمیسیون آموزش و فرهنگ حزب ملی ترقی وطن

کابل- افغانستان، ۷ مارچ سال ۲۰۱۴ میلادی  مطابق با ۱۶ حوت سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما