۲۴ ساعت

17 جولای
۲دیدگاه

عید سعید فطـر !

تاریخ نشر جمعه  ۲۶ سرطان ۱۳۹۴ – ۱۷جولای  ۲۰۱۵ هالند

en1364

عید سعید فطـر  !

عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

نخست ازهمه فرا رسیدن عید سعید فطر را برای همۀ هموطنان عزیزمان ،درهر کجای این جهان پهناورکه زیست می نمایند (داخل وخارج از کشور) تبریک گفته روزهای شادودورازگزند روزگاربرای شان ازخدای متعال خواهانم .

       کلمۀ عید، واژۀ است شادی آفرین،که بوی صفا ،صمیمیت ،وحدت،خودگذری ازآن به مشام میرسد، ونتیجۀ اعمال نیک وشایستۀ که مسلمان،یک آزمایش بزرگی راپشت سرگـذرانیده وبه آستان پرفیض عید رسیده است . برای هرمسلمان مژده ایست که بعدازاین آزما یش خداوندی( طاعـت وبنده گی) درماه مبارک رمضان که بندۀ مومن این سی روزرا درنزدیکی با خدواند متعال به عبادت آن سپری نموده است .

      عید سعیدفطرکه درختم هرماه مبارک رمضان با دیدن هلال دریکی ازکشور های اسلامی از جانب مسلمانان جهان برگزارمیشود، فلسفۀ بسیاربرزگی دارد که تعریف آن دراین چند سطری نگنجیده،مختصراً بحثی دراین مورد خواهیم داشت .

       پروردگار عالمیان درقرآن مجید برای هرفردبالغ وعاقل روزه گرفتن دریک ماه کامل رافرض قرارداده است که مسلمانان بعد ازختم این ماه مبارک( سی روز روزه گرفتن ) سه روزعید را با خشنودی،عطوفت،همدلی،دیدارعقارب ،دوستان،ترک کینه و نفرت گذشته، سپری مینمایند.      

           درکشورهای اسلامی روزاول عید ،ادای نمازعید درمحل مشخص (مسجد)  برای مسلمانان میباشد، دیده میشود که دوست ودشمن به حضورخدای یگانه دریک صف پهلوی هم قرار میگیرند که این خود نمایانگرزدودن بدیازدلها،مساوات ، دوستی و برادری میباشد . بعدازختم نماز یکد یگر را درآغوش کشیده و رفع کینه و کدورت مینمایند. درروزهای عید مسلمانان برای دیدارعزیزان  به منازل یک  دیگر رفته ، فضای صمیمیت اخوت و برادری را ایجاد میکننـــد که این هم یکی ازفیوضات عبادات، وعید مسلمانان میباشد که زمینه چنین  دوستی ها درهمین ایام مساعد مشیود وخوش بحال کسانیکه ازاین فرصت استفاده کرده راه درست ونیک را درپیش گرفته ازبدی ها دوری میگزیند.

      کودکان هرخانواده که نسبت به بزرگان بیشترمنتظرفرا رسیدن عید  میباشند و بخاطر پوشیدن لباس های نوکه والدین شان برای شان  تهیه کرده اند لحظه شماری میکنند وبخاطر گرفتن تحایف(عیدانه)ازجانب بزرگان چون آهوهای مست صحرایی میتپند وآمدن عید رابا زبان کودکانه شان به یکدیگر مژده میدهند .

     لذت و کیفیت دیگری که عید دارد قبل ازرسیدن عید خانم هرخانواده بپاکی و صفائی منزل خویش نسبت به هروقت دیگرمیپردازد، غذا هاو شرینی های متنوع میپذد وبدون خسته گی با قلب مملوازعشق وصفا برای پذیرایی مهمانانش درعید آماده میشود.

    ولی با تاسف باید گفت که جنگهای خانمان سوزداشته های مردم  ستم دیده ای افغانستان را ربود و تعداد ازهموطنان مان درداخل کشوربا فقردست وپنجه نــرم میکنند که توان خریداری ضروریات  اولیه را درعید ندارند، اطفال معصوم آنان بخاطرآوردن نفقه برای فامیل درکوچه و بازارسرگردانند، تعدادی دیگری هم دراین ماه مبارک عزیزا ن خویش را درانفجارات کوچه و بازارازدست داده اندکه رنج آنان رنج همۀ ملت افغانستان است وعدۀ که نسبی زندگی خوب دارند باچنیــن فضای نا به سامان نیزازآمدن عید چون سالهای قبل ازجنگ لذت نمیبرند .

طبیعی است که هرمسلمان بادیدن  هموطنش درروی جاده وبازاررنج میبردوبدتر ازهمه کشته شدن هموطنانش درماه مبارک رمضان ویا قـبل ازآن عید چندان خوشی نداشته و دریک فضای پراز درد و رنج بسرمیبرد.

     چنانچه که حضرت سعدی شاعر ناموار زبان فارسی چنین فرموده است .

بنی آدم  اعضای یک دیگــرند        که در آفرینش زیک جوهر اند

چو عضوی بدرد آورد روزگار       نمانــد دیگر عضوهــا را قرار

توکه از محنت دیگــران بیغمی         نشاید کــه نــامت نهنــد  آدمی

پس برماست که این هموطنان رنج کشیدۀ خود راکه حتا نان شب را بالای سفره ندارند درایام عید فراموش نکنیم .

     آن عده از هموطنانیکه درخارج ازکشوربسرمیبرند نیزازلذت وکیفیت عیدهای وطن دورمانده اند. زیرا اکثراً روزهای عید مسلمانان درروزهای کاری قرارمی گیرند که همه مصروف کارو وظایف خویش میباشند. ازجانب دیگرنسبت فـــاصله های که بین شهرها قراردارد نمیتوانند به یکدیگر درروزهای عید برسند بخاطرآن است که عید های مسلمانان  درکشورهای اروپایی رنگ دیگری دارد.

    اما اینکه چرا درتمام کشورهای اسلامی دریک روزعید برگذارنمیشودنظریات مختلفی نسبت به تفاوت درشمارش ماه های قمری و شمسی نزد دانشمندان و علما وجود دارد،عدۀ ازدانشمندان اسلامی را عقیده برآن است که ماه درتمام کشورهای اسلامی دریک زمان معین حلول نکرده و باتفاوت های شب و روزدریکی ازروز های هفته بارویت هلال عید فطر وماه مبارک رمضان آغاز میگردد.

     ولی در گذشته های دور باصدور فتوای مفتی اعظم عربستان(خاستگاه حضرت پیامبر(ص) وشریعت اسلامی روزه گیری دریک ماه معین آغاز میگردیده که باصدور فتوای بعدی آن عید فطر نیز برگزار میگردید.

      همه میدانند همانطوریکه درجهان امروزما همه چیزرنگ سیاسی بخود گرفته است مسلمانان بعضی از کشورها نسبت بعضی اختلافات درونی خود شان  بهانـه های را مبنی بروجود تفاوت های زمانی ومکانی وگردش زمین بدورآفتاب نیزجزآن بشمارمی آورند.

      قابل یاد آوری است که در فرهنگ فارسی رمضان درلغت به معنی تابش نور و حرارت خورشید بروی زمین و داغ شدن  سنگ ریزه ها وخاک زمین نوشته شده ست  اما معنی فلسفی آن سوزش گناهان مومنان وروزه گیران میباشد که این عیــد سه روزه و برپا نمودن شادی بمعنی همین سوز گناهان و پاک شدن اعمال زشــــت گذشته میبا شد .

       مسلمانان طبق دستورالهی دراین ماه با دادن فطر روزه ودادن زکات فقـرا و بی نوایان را کمک میکنندو همچنان جامعۀ اسلامی نیزعلاوه برهزاران سازمانها ی  امدادگربه فقرا و بینوایان بنامهای مختلف، سـازمان وسیع بنــام هلال احمر جهانی رانیز ایجاد کرده که این سازمان دربسیاری ازکشورهای مسلمانان توسط دولت اداره میشود.آرم رسمی این سازمان هلال احمر( هلال ماه برنگ سرخ میبا شد ).

     همچنان درکشورهای جنگ زده مثل افغانستان تاجران ملی داخل کشورو هموطنان که در خارج ازکشوربسر میبرند.

مخصوصاً از کشورهای امریکا و کانادا اروپا دراین ماه مبارک ازطریقۀ هامختلف برای فقرا درافغانستان کمک  میکنند که این خود ثواب بیشتردرماه مبارک رمضان دارد وخداوند وطن عزیزو مردم ستم دیده مارا ازاین حالت  رهایی بخشد .

        ولی اینهمه کمک های انفرادی مشکلات همیشه گی مردم بی بضاعت  وطن را حل کرده نمیتواند تا زمانیکه دولت به حال آنان توجه نکند زمینه های کاررامهیا نسازدومردم متکی به خود نشوند اوضاع چنین ادامه خواهند داشت.   

       قابل یاد آوری وتذ کراست  که جنگ های اخیردرولایـت خوست،بغلان و فاریاب بازهم مردم مارا به خاک وخون کشید .افراد مظلوم وبیگناه مخصوصاً کودکان معصوم که درانتظارعید قلب های کوچک شان می تپید به شهادت رسیدند وآرزوهای درسینه داشتۀ خود را با خود بردند که جای بسیارتاثر و اندوه  است.

       برای بازمانده گان این شهدا تسلیت  میگویم و برای شهدای وطن دورد فرستاده جای شان را بهشت برین ازخدای متعال میخواهم.

 ۱۶/۷/۲۰۱۵        

 

 

۲ پاسخ به “عید سعید فطـر !”

  1. admin گفت:

    خواهر عزیز خانم عنایت عزیز ، تشکر از معلومات تان. طاعات و عبادات شما و خانواده محترم قبول درگاه حق قرار گیرد. و حلول ماه شوال و عید سعید فطر رابشما و تمام مردم افغانستان از صمیم قلب تبریک عرض میکنم ، امیدوارم که روز های عید را با خوشی در صلح و امنیت سپری کنند. و در روز های عید دولت به اصطلاح وحدت ملی از مردم غریب و بیچاره فراموش نکند و از پول های باد آورده شده مقداری به اختیار مردم مظلوم بگذرد و همه را حرچ سفر خوشگذرانی نکند. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

  2. عزیزه عنایت گفت:

    سلام خدمت برادر عزیز ومهربانم جناب محمد مهدی بشیر !
    عید سعید فطر را برای شما و خانوادۀ محترم تان تبریک میگویم امید است روزهای مملو از شادمانی پیشرو داشته باشید . ممنون از پیام زیبای تان .

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما