۲۴ ساعت

08 مارس
۲دیدگاه

به استقبال ازهشتم مارچ !

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۷ حوت  ۱۳۹۳ – هشتم   مارچ ۲۰۱۵ هالند

Happy-International-Womens-Day-8-March-2015

به استقبال ازهشتم مارچ !

 عزیزه عنایت

۶ / ۳ / ۲۰۱۵

محترمه عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

اکنون که درآستانۀ هشتم مارچ (روزخجستۀ بین المللی زن) قرارداریم این روزرابه تمام زنان جهان مخصوصاً زنان افغانستان عزیز از صمیم قلب تبریک  گفته آیندۀ درخشان و دور از

تبعیض، تحت چترعدالت ومساوات با مردان را برایشان خواهانم .

         ازآنجایکه ازجانب نویسنــده گان و قلم بدستان  کشورمان دررابطه به روز جهانی زن (هشتم مارچ) مقالات ومضامین بسیاردلنشین وباارزش ارایه گردیده است وهم ازجانب نهادهای

اجتماعی,انجمن های افغانان درخارج  و داخل وطن ازاین روزبا شکوه تجلیل بعمل میاید که  در این نشست ها تعداد زیادی ازهموطنان ما سهم گرفته وبا اشتراک خویش وحدت وهمبستگی

شانراعلام میدارند که این موضوع خود  گام مثبت درراه پیشرفت به سوی آیندۀ درخشان وعدالت ا جتماعی, مخصوصاً گرامی داشت از حقوق زن در جامعه میبا شد .

        اما نکته ی مهم دراینجاست که باتجلیل ازاین روزپرافتخار وآنهم دربین روشن فکـران، متباقی مردان تا چه حد برای زنا ن احترام قایل انــد ؟

        بطورمثـال در افغانستان درموردخشونت علیه زنان ستم دیده ورنج کشیدۀ  افغانستا ن که سا لهای متمادی تحت استثمارو شکنجه قرارگرفته اند. یک تعداد افراد بااحساس، بانوشته هــای شان و یا ازطریق تصاویردر صفحات تلویزیون ونشریه ها صدای زن افغان را بلنــد کــرد ه و بگو ش جهانیان وقتاً فوقتاً رسانیده  و رخ استبداد گران و زن ستیزان رابه مردم شریف وطن و جهان  نمایانده اند .که این اقدام و حرکت آنان قابل قدرو ستایش است. ولی به نسبت مبــا رزه ی انفرادی شان کمتر اثـر گذار بوده است .درسیزده سال دولت  قبلی افغانستان هم قسمیکه  لازم بود توجه جدی به خاطر رفع این نقیصه  درداخل افغانستا ن نکرد.ویا اگر تاحدودی دراین عرصه کار صورت گرفته وانهم درشهر ها نه در دور دست های افغانستان .

         زن ستیزان  حاکم و صاحبان زرو زوربا استفاده ازدین اسلام درشکنجه های مختلـف  زنان ازهیچ عمل غیرانسانی دریغ نکرده اند. که دراین مدت بیشتراز۱۳ سال بنا به حکم های

غیرعادلانه طالبان در مناطق تحت تسلط آنان، بـه سنگسار, دره زدن ,قطع کردن گوش وبینی  ودیگرجنایات بشری درگوشه و کناروطن پرداخته اند . بارها ازطریق رسانه ها دیده شده و

ازسوی د ولت قبلی هم دربرابرچنین اعمال زشت سکوت اختیارشده بود ویا با گفتن (ما این عمل آنانرا تقبیح میکنم ) خلاصه شده .

 درسالهای اخیرباوجود چنین جنایات موضوع تجاوز بردختران خوردسال  کشورمصیبت دیگری است  که بررنج ونگرانی  مردم شیرف وطن بیشتر افزوده است .   

         ازسال های فرمانروائی طالبان تا کنون اندیشه ی طالبانی چنان دربین مردا ن بعضی ازخانواده ها رشد کرده است  که اکثریت ، شیوۀ زن ستیزی را بخود افتخار میدانند .

       همین زنان اند که با رنج و سختی های زیاد دراجتماعی که با فقر و بد بختی دست وپنجه نرم میکنند اولاد سالم به جامعه  تقدیم  کرده و جامعه را میسازند .                   

اگر زن نمیبود جهان نمیبود. زیرا بدون موجودیت زن نسل بشر وجود نمیداشت.

           جای تعجب است که مردان زن ستیز از چه روبه خود می نازند واحترام برای زن را شکست درغرورخود میپندارند، درخانواده و محیط زیست به زن که نیمه ی ازپیکرجامعه است ارزش قا یل نیستند؟ دولت هم برای عاملین چنین جنایات بطـورشاید وباید نظربه قوانین ،جــزا  تعین نکرده است تا از طریق مجازات و جریمه های نقدی این افراد دست به چنین عمل نزنند.

        تبلیغ ازطریق ملا امامان مساجد, بزرگان قومی  به دفاع ازحقوق زنان که موثراست اگر صورت بگیرد بهتر خواهد بود. زیرا درکشورهای اسلامی تبلیغ توسط علمای دین نتیجۀ مثبت

به بارمی آورد .

            خشونت  علیه زنان نه تنها در افغانستان و کشورهای اسلامی جریان دارد بلکه زنان مورد آزار و اذیت درکشورهای دیگر نیز قرار میگیرند ولی به نوع دیگری  .

بطور مثال در کشور های روبه توسعه  زنان سهم بزرگی درعرصه های کشاورزی, صنایع را به عهده دارند اما درآمد آنها کمتر ازمردان کشورشان میبا شد در بعضی از کشورها زنان بـا

مردان بخاطرآموزش و پرورش تعلیمی دریک ردیف قــرار دارنــد ودرمو سسات تعلیمی و آموزشی منحیث استادان ۷ درصد مردان را تشکیل میدهند که این رقم خود عدم حـق مساو ی

با مردان  را نشان میدهد و در حالیکه  اعلامیه حقوق بشر اعلام  میداردکه تبعیض میا ن انسان ها بطور جدی منع است .

          باآنکه در سالهای اخیرتحولات و تغیرات زیادی درجهان رونما گردیـده ولی نتوانسـته  که معضلات بشری را حل نماید چون عنان این تحولات در دست عده ی ازصاحبـان زرو زورقرارگرفته که بیشترین صدمه های نا برابری ها را افراد و زنان کشورهای روبه توسعه میکشند و ملیونها زن در قاره های آسیا, افریقا و امریکا به بیکاری ویا کاردرمقابل دست مزدکم زند گی بخور ونمیر دارند که این حالت فقر و بدبختی حیات و هستی آنانرا به خطر مواجه سا خته است.

        زنان علاوه از اینکه با شکنجه های خانواده گی و اجتماعی روبرو اند درزندانها ومراجع تحت نظارت نیز موردخشونت و تجاوز های جنسی قرار میگیرند که عاملین این جنایات بشری ازجانب دولت های سراقتدارو ارگان های قضائی مورد بازپرس قرار نمیگیرند که فعالین حقوق بشردراین راستا فعالیت  مینما یند و زنان جهان بخاطر مبارزه از حقوق خویش متحد شد ه وبه دفاع بر خاسته اند که همه ساله دربعضی کشورها باراه اندازی کنفرانس ها راه پیمایی ها، با بلند نمودن صدای خویش بخاطر کسب حقوق اقتصـادی, اجتماعی , فـزیکی و سیاسی خود متحدانه مبارزه کرده راه (کلارازتگین) زن مبارز آلمانی و بنیان گذارروزهشتــم مارچ رادرپیش گرفته اند .

        لهذا ازتمام نهادی ها وانجمن های زنان افغان  چه درداخل ویــا در خارج کشور صمیمانه تقاضا میگردد که دراین راه مبارزه نموده واز حقوق زنان افغان که دربدترین وضع قراردارند دفاع نمایند تا زنان افغان با استفاده از مادهء ۲۲ قانون اساسی کشورکه درآن تذکر رفته است .

زنان با مردان حقوق مساوی دارند به زندگی خویش ادامه داده ودر موسسات تعلمی ,تحصیلی ,درمحیط کارهای اجتماعـی  فعالانه سهم بگیرند ،  از شکنجه های که درحق آنان روا داشته

میشود جلوگیری گردد. زیرا هیچ فردی ویا ارگانی نمیتواند به تنهایی  درراه  مبارزۀ خشونت علیه زنان ازاین آزمون بدرآید ،چون تجربه نشان داده است که با وحدت و همبستگی میتوا ن

کوه را به لرزه درآورد. وسعی کنیم متحدانه ظلم بی حد که ازجانب  استبدادگران  مخصوصاً دراین اواخردرحق زنان کشورما روا داشته میشود ،مبارزه نموده وازحقوق زنا ن وطن خویش

دفاع نمایم . با درود

۶ / ۳ / ۲۰۱۵

 

۲ پاسخ به “به استقبال ازهشتم مارچ !”

  1. admin گفت:

    درود به خواهر عزیزم خانم عنایت عزیز ، تشکر از نوشته تان . من هم روز جهانی زن را بشما و تمام خواهران و مادران افغانستان از صمیم قلب تبریک عرض میکنم. امیدوارم که دولتمندان افغانستان در مقابل هر وحشی که حامل خشونت علیه زنان کشور میشوند مبارزه نماید و نگذارد که دیگر زنان هموطن ما مورد اذیت و آزار قرار نگیرند.

    همچنان مراتب تسلیت و همدردی خود را به تمام مادران و خواهران عزیزیکه در حوادث اخیر قربانی برف کوچ ها و سیلاب ها شده اند ودر این هشتم مارچ در کنار خانواده های ما قرار ندارند تقدیم میکنم. روحشان شاد و جنتها نصیب شان . خداوند مغفرت کند. شما زنده و سلامت باشید. مهدی بشیر

  2. عزیزه عنایت گفت:

    برادر مهربان جناب محمد مهدی بیشر مدیر مسئول سایت وزین و مردمی ۲۴ ساعت از شما تشکر میکنم و احساس تان نسبت به زنان کشور، به دفاع از حق و حقوق آنان قابل قدر است .
    جای بسا خشنودی است ، مردان چون شما که بخاطر مبارزۀ حق بر باطل دستی بهم داده از طریق انتشار مطالب،اشعار و نشر تصویر، که صدای زنان ستم دیدۀ افغان را بلند میکنند برای هموطنان عزیز ما آگاهی داده و دراین مبارزه سهم خویش را ادا مینماید. که بوجود شما ها افتخار میکنم و از خداوند عالم برایتان موفقیت های بیشتر از این را ارزو دارم .

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما