۲۴ ساعت

29 اکتبر
۴دیدگاه

انجمن شاعران ونویسنده گان بیرون مرزی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

  انجمن شاعران ونویسنده گان بیرون مرزی افغانستان !

گزارشی ازتجلیل ده ساله گی(انشا)  

عزیزه عنایت

۲۸/۱۰/۲۰۱۳

عزیزه عنایت

عزیزه عنایت

افغانستان با ادبیات کهنی که دارد،شاعران و دانشمندان زیادی رادردامان خویش پروریده است که این بزرگان وسخنسرایان شعروادب خدمـاتی بسیاری درعرصۀ ادبیات نموده وآثارباارزشی چون گنجنیه های پربهاازخود بجا مانده اند وافتخار ملت افغانستان و فارسی زبانان میباشند.

        اما درطول بیشتراز۳۵ سالهای جنگ خانمان سوزهمان طوریکه اوضاع سیاسی،اقتصادی،اجتماعی وطن عزیزمان تحت تاثیرنا به سامانی ها قرارگرفــت عرصه زبان و ادبیات هم دورازگرداب نارسایی ها نمانده .چنانچه که درطول تاریخ نشیب فراز های را پیموده  است . ولی فرزندان این سرزمین همیشه سعی کرده اند نخل پربارادبیات وطن را باحفاظت خوب درهرزمان شگوفا نگهدارند .

        خوشبختانه درجریان سالهای جنگ نیز قلم بدستان این سرزمین درهرگوشۀ این جهان پهناورکه قراردارند دورازیاد میهن نبوده و بخاطربهبود آن، مخصوصاً درعرصۀ رشد  زبانهای مادری، فـــرهنگ و ادبیات میهـــن فعالیت های را انجام داده اند. که به همین سلسله عدۀ ازدانشمندان،شاعران وفرهنگیان بیرون مرزی وطن با امکانات کم ودرحالت دوری ازوطن، ده سال قبل ازامروز انجمن شاعران و نویسندگان بیرون مرزی افغانستان را بنام (انشا) درکشورهالند ایجاد نمودند.

منظورازایجاد چنین نهاد ادبی جمع شدن،اتحاد ، تبادل نظریات شاعران ونویسندگان دورازمیهن بوده، ازسوی دیگررشد وتقویت فرهنگ وادبیات پرافتخارملت افغانستا ن دربین جوانان دورازکشورمان .

        اکنون این نهاد ادبی(انشـــا) درآستان ده سالگی قرار گرفت که بخاطرتجلیل از ده ساله گی آن بتاریخ ۲۶/۱۰/۲۰۱۳ میلادی محفل با شکوهی درشهرلایدن هالند با حضور داشت دانشمندان،شاعران،نویسنده گان کشوربرگزار گردیده بود.

       محفل با گرداننده گی بانوفتانه مقتدر،بانومنیژه نادری،بانو لونا فرهود، باالنوبه با خوانش سروده های ازحضرت مولانا،حضرت حافظ،آغازگردید که بعد ازخوانش اشعارتوسط گرداننده گان برنامه ،به گرامی داشت وارج گذاری به مقام آن عده شاعران که بادریغ طی این سالها به جمع رفته گان پیوسته اند با قرائت زندگی نامه، فعالیت های ادبی و نمونۀ ازکلام شان به سمع حاضرین درتلاررسانیده شد که ازایشان نام میبریم: مرحوم ضیای قاری زاده شاعر،نمایشنامه نویس،طنزنویس وطن

 معروفترین شعرش :

مشک تازه می بارد ابربهمن کابل

موج سبزه میکارد کوی برزن کابل

معرفی نامۀ پروین ملال شاعرپشتوونمونه کلامش توسط خانم لونا بخوانش گرفته شد مرحــوم رازق فانی شاعروارسته ،زنده گی نامه اش با کارکردها، فعالیت های ادبی

ونمونۀ کلام شان توسط بانو میژه نادری قرائت شد.

معروفترین شعـرشان :

همه جا دکان رنگ است همه رنگ میفروشد

دل من به شیشه ســوزد، همه سنگ میفروشد

بهمین سلسله زندگی نامۀ ادبی مرحومه لیلا صراحت روشنی سخنسرای معاصر و محبوب وطن را بانو فتانه مقتدربا نمونۀ کلام وی به سمع حاضرین رسانید ند.

من خشک خشک خشکم، تورود بار جاری

 من یک سکوت تلخم تــویک  سحـر قناری

روستا باختری که عضوهیئت رییسۀ انشا بود نیزازجملۀ رفته گان یادش راباخوانش چند سطری یکی از داستان های وی توسط بانو میژه نادری،گرامی داشتند.

“شعرپشتوعطرگذرهای شادی را داردکه هنوزدخترکان باکوزه های برشانه ازچشمه آب به خانه میبرندوهنوز پسران دلداده ازبلندی تپه های سبزبه عبوربی خیال دختران

کوزه بردوش می نگرند، شعر پشتوازکوچه های هجروحسرت عبورمیکند، باکشش وتنش عشق همباور میشود وترس های هجرو فراق را آیینه داری مینکند.

سروده های پشتو ازجناب مسافروفاروق فردا رابانو لونا با کارکردهای ادبی ایشان به خوانش گرفتند.

جناب استاد واصف باختری ازمطرح ترین و شاخص ترین چهره های شعرمعاصر افغانستان است که با نام و مقام والای ایشان هموطنان مان آشنایی دارند، بیـوگرافی

ایشان با خدمات که درعرصۀ ادبیات انجام داده اند، توسط بانومنیژه نادری قرائت گردید.واین هم نمونۀ از کلام شان.

 مباد بشکنـد ای رودها غــرور شما

که این صحیفه شد آغازباسطورشما

جناب لطیف ناظمی شاعرشناخته شدۀ کشورکه با سروده هایش دردلها جاگزیده است زنده گی نامه و فعالیت های ادبی ایشان توسط بانو فتانه مقتدر خوانده شد. نمونۀ از

کلام شان .

نشــد به ساحل پــر درد انتظار شبی

که ماسه های غم ازپیکرم جدا گردند

 نشد زمحبس اندیشه های من روزی

 که دیــواهریمن یــاد ها رها گــردنـد

محترم کاظم کاظمی شاعرمعاصرکشورکه یکی ازشاعران بلند مقام وطن میباشند.

بیوگرافی ونمونۀ کلام شان توسط بانو فتانه مقتدربخوانش گرفته شد .

همچنان نویسندۀ گرامی رهنورد زریاب از بزرگترین نویسنده گان افغانستان میباشند  که بیوگرافی وچند سطری ازنوشته هایشان توسط خانم منیژه نـادری خوانده شد .

به تعقیب آن دربخش دوم برنامه از شاعران گرامی که درتلارحضورداشتند  دعوت بعمل آمد تا روی ستیژتشریف آورده سروده های خویش را قرات نمایند .

نخست آقای ناصر نجفی دانشمند ،استادوشاعرهمزبان ازکشورایران شعری بـــه خوانش گرفتند.که به همین سلسله بانوداکترحمیرا نگهت دستگیرزداه شاعرمعاصر

سرو ده های شانرا به سمع حاضرین رسانیدند ،  مورداستقبال قرار گرفته واینک نمونۀ کلام شاعرۀ محبوب وطن .

عشق جــوانــه میــزند درتپش صدای من

 شعلۀ طورمی دمد ازهمه لحظه های من

 سبــزی بی نهــایتی،عــاطفه را بــدایـتی

 شـورمــرا تو غــایتی،راهی انتهــای من

بیوگرافی خانم عزیزه عنایت شاعرو نویسنده وطن را بانومنیژه نادری با خوانش پارچه شعری ازوی برای مهمانان درتلارقرائت کردند.که بعداً روی ستیژ دعوت ویکی ازسرودۀ خویش را برای حاضرین  بخوانش گرفتند.

  نمونۀ کلام

درصف صاحبدلان برعلم وفن پیچیده ام

رشتــۀ ناب حیا بـــر خویشتن پیچـــده ام

زندگی نامۀ محترم نورالله وثوق ازشاعران معاصروطن که درنوشتن چهاربیتی دستی بالای دارند .نیز بخوانش گرفته شد ونمونۀ کلام موصوف.

 نــدانم ازکجا هــا ریشه داریم

سرلچ ازچه بــا انــدیشه داریم

 میــان آب و نـان فکر احساس

نهانی خورده های شیشه داریم

شاعرجوان و پرکارآقای مسعود زراب که سروده هایش دردلها چنگ میزند درروی ستیژ با خوانش از سروده هایش محفل را پررنگترساختد. اینک نمونۀ کلام شان

 خرمن شوقم درون سینه سوخت

 کشتــزارزحمت دیـرینه سو خت

همچنان شاعر جوان دیگرباآنکه سروکارش همیشه با زبان هالندی وانگلیسی است ذوق شعر،اورا چنان بسوی زبان مادری کشانیده گویا بهمین تازه گیها ازوطن آمده

است . احسان نیازی شاعر جوان و با ذوق که دوبیتی هایش دل انگیزاست معرفی نامه وی خوانده شد.

بانو مریم ترکمنی نیزازجملۀ شاعرزنان کشورمیباشد که باخوانش شعرخویش زینت بیشتری به محفل بخشید.

آقای موسی فرکیش” شاعری دیگری ازمیان درد ودریغ عبورمیکند وامید را درکنار پنجره ای بازفردا می آویزد واژه را چراغی میکندوبه ستیزشب میشتابد درمیان سطر

هایش صدایی میشودتا یاس را ازبرگه زمان براند وزیبایی را مهمان احساس وعاطفه راخواننده گان شعرش سازد”

روی ستیزمی آید و به خوانش سروده های خود میپردازد .

بانوی که ازلحظه های آبی عبوری به نرمی نور داردو با آسایش طلوع، شاعریستکه این لحظه را به نامش گره میزند . بانو فتانه مقتدرکه خود گردانندۀ برنامه اســت

سروده هایش را به خوانش میگیرد .

 نمونۀ کلام خانم فتانه مقتدر

 بگــذار زیــرســایۀ دستــت رهــاشوم

 ازخویش بی خبربه جنونت صدا شوم
دانشمند گرامی آقای فرهودرا کارشناس نقد وفلسفۀ ادبیات  میتوان نامید.کارکردهای اخیرش نامش رابا پسامدنیزم پیوند میزند.باصحبت  فیلسوفانۀ خویش مجلس را رنگ

ورونق بیشتر بخشیدند.

بانو لینا شاعر خوش ذوق نیزسروده های خویش را روی ستیژ بخوانش گرفتند .بخش سوم محفل بحث روی ادبیات معاصروپسامدرنیزم توسط دانشمندان محترم استاد ناصرنجفی، آقای احمد شاه فرهود،داکترحمیرانگهت دستگیرزاده صـــورت گرفته وهمچنان به سوالات حاضرین، پاسخهای ازجانب ایشان پرداخته شد.

دراخیر برنامه ازهمکاران و دست اندرکاران انشا،آقای راتب فقیری،آقای یاری، محمد شاه فرهود،استاد ناصر نجفی و داکتر حمیرا نگهت دستگیرزاده دعوت شـد 

تاروی ستیژنشریف آورده  باگرفتن عکس های یادگاری این شب فراموش ناشدنی رابه خاطره ها بسپارند .

       محفل ادبی آنشب با گرفتن عکسهای شاعران ونویسنده گان اشتراک کنند ه که درجمع اشتراک کننده گان بانوفوزیه میترانطاق ورزیدۀ رادیوتلویزیون اسبق

افغانستان وبانو پروین نیز حضور داشتند. درفضای دوستانه بساعت ۱۲ شب بپایان  رسید.

              ۲۸/۱۰/۲۰۱۳   

                                    

 

۴ پاسخ به “انجمن شاعران ونویسنده گان بیرون مرزی”

 1. admin گفت:

  خواهر گرامی خانم عزیزه جان عنایت تشکر از گزارش زیبا و عالیتان .موفق وسلامت . مهدی بشیر

 2. عزیزه عنایت گفت:

  برادر مهربان آقای مهدی بشیر ممنون از لطف و حسن نظر شما .
  که همیشه با همکاران قلمی سایت وزین ۲۴ ساعت درکاروان علم و ادب هم گام بوده اید. موفقیت های بیشتری برای شما برادر گرامی از خدای متعال خواهانم .

 3. sharif hakim گفت:

  هرجا قلمی در حرکت می افتد تا از فرهنگ و هنر سرزمین فلاکت زده ام چیزی بنویسد ، هرجا انسانی قد بلند میکند تا دردهای این خطۀ کبیر را بازگو کند و هرگاه شعری از سرزمین مولانا ها و عاصی ها دلِ گوشم را نوازش میدهد بدین باور میشوم که فرهنگ من خانه بدوش است اما به قوت نفس میکشد و زنده است. اقدام نیک در برگزاری نشست هایی چنین گام در خور ستایشی است در اخترام به فرهنگ مان. آینده های درخشان نصیب دست اندرکاران آن آرزو مینمایم. از شما شاعر فرهیخته و قلم زن خوش قریحه نیز نیز امتنان مینمایم.

 4. عزیزه عنایت گفت:

  ممنون لطف شما برادر گرامی !
  سلامت باشید .

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما