۲۴ ساعت

صلح، عدالت، شفافیت، مشارکت

صلح، عدالت، شفافیت، مشارکت 

اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی در پیوند با کنفرانس شیکاگو

تاریخ ۳۰ ثور ۱۳۹۱ برابر با ۱۹ می ۲۰۱۲

کابل- افغانستان

تاریخ نشر یکشنبه  ۳۱ ثور ۱۳۹۱ – ۲۰ می ۲۰۱۲

گروه هماهنگی عدالت انتقالی دست آوردهای ده ساله را در زمینه های دولت سازی، آزادی‏های مدنی و سیاسی، حقوق بشر، حقوق زنان، آموزش و پرورش، بازسازی و سایر بخش ها که با مشارکت مردم به وسیله ی دولت و جامعه ی جهانی در راستای تحقق دموکراسی به دست آمده، به دیده ی قدر می نگرد. ولی تا هنوز این روندها در کشور نهادینه نشده‏اند و این ها گام های آغازینی برای رسیدن به جامعه‏ای با ثبات و مرفه توأم با صلح و عدالت هستند.

ادامه نوشته…