۲۴ ساعت

21 نوامبر
۱ دیدگاه

د زړه مینه

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۱۲هالند

نورمحمد غفوری

نورمحمد غفوری

د زړه مینه

نورمُحـمَدغـفوری

څوک به د نوم هسې په خوله یادوی

زما د هر سلول په زړه یادوی

د خیالی څڼو به د څه ووایم

خیال مې یې هر ویښته ویښته یادوی

ادامه نوشته…