۲۴ ساعت

۱۵ عقرب
۱ دیدگاه

بلوارِ تعصب

تاریخ نشر سه شنبه ۱۵ عقرب  ۱۳۹۷ –  ششم  نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

بلوارِ تعصب

محترم نورالله وثوق
..
به جایى مى روى بیجا نگردى

به هربى پایه ى همپانگردى

ادامه نوشته…

۰۸ عقرب
۱ دیدگاه

بوی تبر

تاریخ نشر سه شنبه هشتم  عقرب  ۱۳۹۷ – ۳۰ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

بوی تبر

محترم نورالله وثوق
..
خوابیم وهمان خرمنِ خروارِ خبرها

زوراست و زر وزمزمه ی سوز جگرها

ادامه نوشته…

۲۳ میزان
۲دیدگاه

رأى مردم

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۳ میزان  ۱۳۹۷ – ۱۵ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

رأى مردم

محترم نورالله وثوق

صدای رأى مردم پَر گرفته

به اوجِ آسمان سنگر گرفته

ادامه نوشته…

۱۱ میزان
۱ دیدگاه

ریزش قیمتها

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۱ میزان  ۱۳۹۷ – سوم  اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

ریزش قیمتها

محترم نورالله وثوق

چه پیدا وچه ناپیدا فروریخت

بناى مهرِ پا برجا فروریخت

ادامه نوشته…

۰۷ میزان
۲دیدگاه

اندیشه اى رهایى

تاریخ نشر شنبه  هفتم   میزان  ۱۳۹۷ –  ۲۹ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

اندیشه اى رهایى

محترم نورالله وثوق

ازرگ رگِ حواسم خون خبر چکیده

دل درمیانِ سینه عمرى شده کفیده

ادامه نوشته…

۰۵ میزان
۲دیدگاه

یخن پاره

تاریخ نشر پنجشنبه  پنجم  میزان  ۱۳۹۷ –  ۲۷ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

یخن پاره

محترم نورالله وثوق

صدایى مستِ موجِ. غال وغَش بود

نگاهى کردمش دیدم خودش بود

ادامه نوشته…

۰۱ میزان
۲دیدگاه

پاییز مهر

تاریخ نشر یکشنبه اول میزان  ۱۳۹۷ –  ۲۳ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

بیشکش به اولین روز پاییز

محترم نورالله وثوق

پاییز مهر
……
دلم بایک اشاره می شکوفد

هوایت گر بذاره می شکوفد

ادامه نوشته…

۲۴ سنبله
۲دیدگاه

سنگستانِ

تاریخ نشر شنبه  ۲۴ سنبله  ۱۳۹۷ –  ۱۵ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

سنگستانِ

محترم نورالله وثوق

به عشق اینجا کسى ایمان ندارد

هواى بستنِ پیمان ندارد

ادامه نوشته…

۱۲ سنبله
۲دیدگاه

بى کلاه

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۲ سنبله  ۱۳۹۷ – سوم  سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

بى کلاه

محترم نورالله و ثوق
..

من وتو بین راه مى مانیم

دور ازهرنگاه مى مانیم

ادامه نوشته…

۰۶ سنبله
۲دیدگاه

درد آشنا

تاریخ نشر سه شنبه  ششم  سنبله  ۱۳۹۷ –  ۲۸ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

درد آشنا

محترم نورالله وثوق
..

محبتها شدهِ بارِ سرِ دوش

حواسِ مهربانان گشته مغشوش

ادامه نوشته…

۰۳ سنبله
۲دیدگاه

تابوت بردوش

تاریخ نشر شنبه سوم  سنبله  ۱۳۹۷ –  ۲۵ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

تابوت بردوش

محترم نورالله وثوق
..
حهان باچشم باز وگوش خاموش

صداى ناله ى مردم فراموش

ادامه نوشته…

۲۶ اسد
۲دیدگاه

عکس یادگارى

تاریخ نشر جمعه ۲۶ اسد ۱۳۹۷ –  ۱۷ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

لالایى براى کودکان پدر ازدست داده ى غزنى

عکس یادگارى

محترم نورالله وثوق

تو وبر گرده ى مردم سوارى

سفردرسورساتِ سوگوارى

ادامه نوشته…

۲۲ اسد
۲دیدگاه

غزنى درعزایت شریکیم

تاریخ نشر دوشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۷ –  ۱۳ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

غزنى درعزایت شریکیم

جهنم

محترم نورالله وثوق

خالقی ای که هرچه عالم را

بسته کن این بساطِ ماتم را

ادامه نوشته…

۲۱ اسد
۲دیدگاه

هیولاى روانى

تاریخ نشر یکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷ –  ۱۲ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

اهدا به عزا نشینان تمدن غزنه :

هیولاى روانى

محترم نورالله وثوق
..
‎بترس ازاین هیولاى روانى

که تاریخِ تورا کرده نشانى

ادامه نوشته…

۱۹ اسد
۲دیدگاه

زباله هاى هوس

تاریخ نشر جمعه  ۱۹ اسد ۱۳۹۷ –  دهم  آگست  ۲۰۱۸–  هالند

زباله هاى هوس

محترم نورالله وثوق

….

همان که عاطفه راکرده خسته باید رُفت

دلى که شیشه ى مارا شکسته باید رُفت

ادامه نوشته…

۱۵ اسد
۲دیدگاه

پروژه

تاریخ نشر دو شنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۷ –  ششم  آگست  ۲۰۱۸–  هالند

پروژه

محترم نورالله وثوق

یکى صاحب دلى پیدانمیشه

به فکرِ مردمِ اینجا نمیشه

ادامه نوشته…

۱۱ اسد
۲دیدگاه

ساحه ى پرواز

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۱ اسد ۱۳۹۷ –  دوم  آگست  ۲۰۱۸–  هالند

ساحه ى پرواز

محترم نورالله وثوق

یاد آن روزى که ماها داشتیم

همگرایى را تماشا داشتیم

ادامه نوشته…

۰۷ اسد
۲دیدگاه

چه باید کرد ؟؟؟

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  اسد ۱۳۹۷ –  ۲۹ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

چه باید کرد؟؟؟

محترم نورالله وثوق

فضارا یورشِ جرجر گرفته

جفا درچارسو سنگر کرفته

ادامه نوشته…

۰۵ اسد
۲دیدگاه

غرقِ خجالت

تاریخ نشر جمعه پنجم  اسد ۱۳۹۷ – ۲۷ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

غرقِ خجالت

محترم نورالله وثوق
…..

مرا اُفتِ وفایت کرده مأیوس

مکن خودرا ازین افزوده تر لوس

ادامه نوشته…

۰۴ اسد
۲دیدگاه

روانى

تاریخ نشر پنجشنبه چهارم  اسد ۱۳۹۷ – ۲۶ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

بدون مخاطب
….
روانى


ازین کوچه به آن کوچه دویدى

در ورود بوار دلها را جویدى

ادامه نوشته…

۰۲ اسد
۲دیدگاه

نگاهِ هزار پاره

تاریخ نشر سه شنبه دوم  اسد ۱۳۹۷ – ۲۴ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

اهدا به شهداى درخون تپیده اى جنایت اخیر درکابل:

نگاهِ هزار پاره

محترم نورالله وثوق
..
به سُستِیَم مَنَگر سخت گریه خواهم کرد

به آهِ گلشنِ بد بخت گریه خواهم کرد

ادامه نوشته…

۳۰ سرطان
۲دیدگاه

سیلِ وحدت

تاریخ نشر شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷ – ۲۱ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

سیلِ وحدت

محترم نورالله وثوق

چراغى برفرازِ دل برافروز

به یاران پایمردى رابیاموز

ادامه نوشته…

۲۹ سرطان
۲دیدگاه

فرشِ خیابان

تاریخ نشر جمعه  ۲۹ سرطان ۱۳۹۷ – ۲۰ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

فرشِ خیابان

محترم نورالله وثوق
….

سرِ هرکوچه به هرسو جگر افشان من وتو

سرگران تا به کجا خوار وپریشان من تو

ادامه نوشته…

۲۶ سرطان
۳دیدگاه

رهاى دربند

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۷ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

رهاى دربند

محترم نورالله وثوق
….

دلى دارم پریشان جاودانه

رها دربندِ یارِ بى نشانه

ادامه نوشته…

۲۳ سرطان
۲دیدگاه

بُرد و باخت

تاریخ نشر شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۴ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

بُرد و باخت

محترم نورالله وثوق
..

به هرسو پرچمى افراخت این عشق

شده بیروزِ بُرد و باخت این عشق

ادامه نوشته…