۲۴ ساعت

۱۴ حوت
۲دیدگاه

چپن پوش سیاسى

تاریخ نشر سه شنبه ۱۴  حوت  ۱۳۹۷  –  پنجم  مارچ ۲۰۱۹هالند

بداهه اى نهارى: درجا

چپن پوش سیاسى

محترم نورالله وثوق
..
نماد ناسپاسى مى توان شد

بتِ مردم هراسى مى توان شد

ادامه نوشته…

۱۲ حوت
۲دیدگاه

شارژ عشق

تاریخ نشر یکشنبه ۱۲  حوت  ۱۳۹۷  –  سوم  مارچ ۲۰۱۹هالند

بداهه اى بامدادى:همین اکنون
……
شارژعشق

محترم نورالله وثوق

آغوش اگر که وانکند ترک جان کنم

گفتم اگر چنین نشود آنچنان کنم

ادامه نوشته…

۰۹ حوت
۳دیدگاه

کجکول گدایى

تاریخ نشر پنجشنبه  نهم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۸  فبروری ۲۰۱۹هالند

بداهه اى عصرانه: درجا
..
کجکول گدایى

همسوى درفش وتبر وارّه نبودیم

قصاب قساوت به برِ برّه نبودیم

ادامه نوشته…

۰۵ حوت
۲دیدگاه

به دست دلبران چنگ وچغانه

تاریخ نشر یکشنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۴  فبروری ۲۰۱۹هالند

بداهه اى نهارى :قصیده براى فرداهاى ناپیدا

به دست دلبران چنگ وچغانه

محترم نورالله وثوق
..

گرفتىم روحِ دشمن را نشانه

شدم فرداى عزت را رسانه

ادامه نوشته…

۰۳ حوت
۳دیدگاه

تماشاخانه

تاریخ نشر جمعه سوم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۲  فبروری ۲۰۱۹هالند

بداهه اى نهارى: درجا
..

تماشاخانه

محترم نورالله وثوق

لوح تقدیر تورا دیدم دراوشادى نبود

غیرآه وناله و فریاد وبربادى نبود

ادامه نوشته…

۱۴ دلو
۴دیدگاه

دوغزل دریک قافیه از دو همشهری

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۴ دلو ۱۳۹۷  –  سوم  فبروری ۲۰۱۹هالند

دوغزل دریک قافیه از دوهمشهری

ویرانگر

محترم نورالله وثوق
….
عمری ست با حماسه ی احساس همدمیم

بیگانه را بگوی که باعشق محرمیم

ادامه نوشته…

۱۱ دلو
۲دیدگاه

لبانت بهتر ازهرچه که آن است

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۱ دلو ۱۳۹۷  –  ۳۱ جنوری  ۲۰۱۹هالند

بازهم بداهه ى شبانگاهى: درجا

لبانت بهتر ازهرچه که آن است

محترم نورالله وثوق

زبانت دردهان شهد السان است

لبانت بهتر ازهرچه که آن است

ادامه نوشته…

۰۷ دلو
۳دیدگاه

خیابانى عشق

تاریخ نشر یکشنبه  هفتم  دلو ۱۳۹۷ –  ۲۷ جنوری  ۲۰۱۹هالند

پاسخ به شهردار کج اندیش هرات
واهدا به کسانى که دل در گرو فرهنگ زبان پارسى دارند
..

خیابانى عشق

محترم نورالله وثوق
….

بگیر اى دوست سنگر؛ درخیابان

سرکها رابزن سر ؛ درخیابان

ادامه نوشته…

۲۵ جدی
۲دیدگاه

میزمذاکره

تاریخ نشرسه شنبه ۲۵ جدی  ۱۳۹۷ –  ۱۵ جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

میزمذاکره

محترم نورالله وثوق

عمرى گذشته ازتو ولى دخترى هنوز

ازدیگران مگوى که ازخود؛ سرى هنوز

ادامه نوشته…

۱۹ جدی
۳دیدگاه

تبسم

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۹ جدی  ۱۳۹۷ –  نهم  جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

بداهه اى شامگاهى: درجا
..

تبسم

محترم نورالله وثوق

ببوسم دَور دَورِ گردنت را

به هربوسه تبسم کردنت را

ادامه نوشته…

۱۴ جدی
۲دیدگاه

ریموت کنترول

تاریخ نشر جمعه  ۱۴ جدی  ۱۳۹۷ –  چهارم  جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

بداهه اى نهارى:درجا
..
ریموت کنترول

محترم نورالله وثوق


توریمُت کنترولى هرچه مِینى

صداى انفجارِ دلنشینى

ادامه نوشته…

۰۹ جدی
۳دیدگاه

همآغوشى فتنه

تاریخ نشر یکشنبه  نهم  جدی  ۱۳۹۷ –  ۳۰ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

بداهه اى بامدادى: همین اکنون

همآغوشى فتنه
..
دل ازین قافله ى رفته به یغما ببریىد

به فراخوانى بیگانه دل ازما ببرید

ادامه نوشته…

۰۶ جدی
۳دیدگاه

فکرِ باز

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  جدی  ۱۳۹۷ –  ۲۷ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

فکرِ باز

محترم نورالله وثوق

دلى دارم اسیرِ فکرِ بازت

هواخواه نگاهِ دلنوازت.

ادامه نوشته…

۲۷ قوس
۲دیدگاه

دیوانه ى سرشار

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۷  قوس  ۱۳۹۷ –  ۱۸ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

دیوانه ى سرشار

محترم نورالله وثوق


این دلِ دیوانه خو ناچار شاعر می شود

می زند درجاده وبى خار شاعر می شود

ادامه نوشته…

۲۴ قوس
۲دیدگاه

پَسوردِ حواس

تاریخ نشرشنبه  ۲۴  قوس  ۱۳۹۷ –  ۱۵ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

پَسوردِ حواس

محترم نورالله وثوق
…..
نظرگاهِ بلندت را بگردم

دلِ زیبا پسندت را بگردم

ادامه نوشته…

۱۵ عقرب
۱ دیدگاه

بلوارِ تعصب

تاریخ نشر سه شنبه ۱۵ عقرب  ۱۳۹۷ –  ششم  نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

بلوارِ تعصب

محترم نورالله وثوق
..
به جایى مى روى بیجا نگردى

به هربى پایه ى همپانگردى

ادامه نوشته…

۰۸ عقرب
۱ دیدگاه

بوی تبر

تاریخ نشر سه شنبه هشتم  عقرب  ۱۳۹۷ – ۳۰ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

بوی تبر

محترم نورالله وثوق
..
خوابیم وهمان خرمنِ خروارِ خبرها

زوراست و زر وزمزمه ی سوز جگرها

ادامه نوشته…

۲۳ میزان
۲دیدگاه

رأى مردم

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۳ میزان  ۱۳۹۷ – ۱۵ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

رأى مردم

محترم نورالله وثوق

صدای رأى مردم پَر گرفته

به اوجِ آسمان سنگر گرفته

ادامه نوشته…

۱۱ میزان
۱ دیدگاه

ریزش قیمتها

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۱ میزان  ۱۳۹۷ – سوم  اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

ریزش قیمتها

محترم نورالله وثوق

چه پیدا وچه ناپیدا فروریخت

بناى مهرِ پا برجا فروریخت

ادامه نوشته…

۰۷ میزان
۲دیدگاه

اندیشه اى رهایى

تاریخ نشر شنبه  هفتم   میزان  ۱۳۹۷ –  ۲۹ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

اندیشه اى رهایى

محترم نورالله وثوق

ازرگ رگِ حواسم خون خبر چکیده

دل درمیانِ سینه عمرى شده کفیده

ادامه نوشته…

۰۵ میزان
۲دیدگاه

یخن پاره

تاریخ نشر پنجشنبه  پنجم  میزان  ۱۳۹۷ –  ۲۷ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

یخن پاره

محترم نورالله وثوق

صدایى مستِ موجِ. غال وغَش بود

نگاهى کردمش دیدم خودش بود

ادامه نوشته…

۰۱ میزان
۲دیدگاه

پاییز مهر

تاریخ نشر یکشنبه اول میزان  ۱۳۹۷ –  ۲۳ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

بیشکش به اولین روز پاییز

محترم نورالله وثوق

پاییز مهر
……
دلم بایک اشاره می شکوفد

هوایت گر بذاره می شکوفد

ادامه نوشته…

۲۴ سنبله
۲دیدگاه

سنگستانِ

تاریخ نشر شنبه  ۲۴ سنبله  ۱۳۹۷ –  ۱۵ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

سنگستانِ

محترم نورالله وثوق

به عشق اینجا کسى ایمان ندارد

هواى بستنِ پیمان ندارد

ادامه نوشته…

۱۲ سنبله
۲دیدگاه

بى کلاه

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۲ سنبله  ۱۳۹۷ – سوم  سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

بى کلاه

محترم نورالله و ثوق
..

من وتو بین راه مى مانیم

دور ازهرنگاه مى مانیم

ادامه نوشته…

۰۶ سنبله
۲دیدگاه

درد آشنا

تاریخ نشر سه شنبه  ششم  سنبله  ۱۳۹۷ –  ۲۸ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

درد آشنا

محترم نورالله وثوق
..

محبتها شدهِ بارِ سرِ دوش

حواسِ مهربانان گشته مغشوش

ادامه نوشته…