۲۴ ساعت

۲۲ اسد
۲دیدگاه

غزنى درعزایت شریکیم

تاریخ نشر دوشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۷ –  ۱۳ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

غزنى درعزایت شریکیم

جهنم

محترم نورالله وثوق

خالقی ای که هرچه عالم را

بسته کن این بساطِ ماتم را

ادامه نوشته…

۲۱ اسد
۲دیدگاه

هیولاى روانى

تاریخ نشر یکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷ –  ۱۲ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

اهدا به عزا نشینان تمدن غزنه :

هیولاى روانى

محترم نورالله وثوق
..
‎بترس ازاین هیولاى روانى

که تاریخِ تورا کرده نشانى

ادامه نوشته…

۱۹ اسد
۲دیدگاه

زباله هاى هوس

تاریخ نشر جمعه  ۱۹ اسد ۱۳۹۷ –  دهم  آگست  ۲۰۱۸–  هالند

زباله هاى هوس

محترم نورالله وثوق

….

همان که عاطفه راکرده خسته باید رُفت

دلى که شیشه ى مارا شکسته باید رُفت

ادامه نوشته…

۱۵ اسد
۲دیدگاه

پروژه

تاریخ نشر دو شنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۷ –  ششم  آگست  ۲۰۱۸–  هالند

پروژه

محترم نورالله وثوق

یکى صاحب دلى پیدانمیشه

به فکرِ مردمِ اینجا نمیشه

ادامه نوشته…

۱۱ اسد
۲دیدگاه

ساحه ى پرواز

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۱ اسد ۱۳۹۷ –  دوم  آگست  ۲۰۱۸–  هالند

ساحه ى پرواز

محترم نورالله وثوق

یاد آن روزى که ماها داشتیم

همگرایى را تماشا داشتیم

ادامه نوشته…

۰۷ اسد
۲دیدگاه

چه باید کرد ؟؟؟

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  اسد ۱۳۹۷ –  ۲۹ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

چه باید کرد؟؟؟

محترم نورالله وثوق

فضارا یورشِ جرجر گرفته

جفا درچارسو سنگر کرفته

ادامه نوشته…

۰۵ اسد
۲دیدگاه

غرقِ خجالت

تاریخ نشر جمعه پنجم  اسد ۱۳۹۷ – ۲۷ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

غرقِ خجالت

محترم نورالله وثوق
…..

مرا اُفتِ وفایت کرده مأیوس

مکن خودرا ازین افزوده تر لوس

ادامه نوشته…

۰۴ اسد
۲دیدگاه

روانى

تاریخ نشر پنجشنبه چهارم  اسد ۱۳۹۷ – ۲۶ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

بدون مخاطب
….
روانى


ازین کوچه به آن کوچه دویدى

در ورود بوار دلها را جویدى

ادامه نوشته…

۰۲ اسد
۲دیدگاه

نگاهِ هزار پاره

تاریخ نشر سه شنبه دوم  اسد ۱۳۹۷ – ۲۴ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

اهدا به شهداى درخون تپیده اى جنایت اخیر درکابل:

نگاهِ هزار پاره

محترم نورالله وثوق
..
به سُستِیَم مَنَگر سخت گریه خواهم کرد

به آهِ گلشنِ بد بخت گریه خواهم کرد

ادامه نوشته…

۳۰ سرطان
۲دیدگاه

سیلِ وحدت

تاریخ نشر شنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۷ – ۲۱ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

سیلِ وحدت

محترم نورالله وثوق

چراغى برفرازِ دل برافروز

به یاران پایمردى رابیاموز

ادامه نوشته…

۲۹ سرطان
۲دیدگاه

فرشِ خیابان

تاریخ نشر جمعه  ۲۹ سرطان ۱۳۹۷ – ۲۰ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

فرشِ خیابان

محترم نورالله وثوق
….

سرِ هرکوچه به هرسو جگر افشان من وتو

سرگران تا به کجا خوار وپریشان من تو

ادامه نوشته…

۲۶ سرطان
۳دیدگاه

رهاى دربند

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۷ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

رهاى دربند

محترم نورالله وثوق
….

دلى دارم پریشان جاودانه

رها دربندِ یارِ بى نشانه

ادامه نوشته…

۲۳ سرطان
۲دیدگاه

بُرد و باخت

تاریخ نشر شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۴ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

بُرد و باخت

محترم نورالله وثوق
..

به هرسو پرچمى افراخت این عشق

شده بیروزِ بُرد و باخت این عشق

ادامه نوشته…

۱۸ سرطان
۲دیدگاه

جا خوش نکردیم

تاریخ نشر دوشنبه   ۱۸ سرطان ۱۳۹۷ –  نهم   جولای  ۲۰۱۸–  هالند

جا خوش نکردیم

محترم نورالله وثوق

رهى حز فکرِ پویا خوش نکردیم

مسیرى غیردریا خوش نکردیم

ادامه نوشته…

۱۶ سرطان
۲دیدگاه

بوى کباب

تاریخ  نشرشنبه  ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ –  هفتم  جولای  ۲۰۱۸–  هالند

بوى کباب

محترم نورالله وثوق

‎توکه بینِ پریرویان بتابى

چه میشه گر شبى بر من بتابى

ادامه نوشته…

۱۵ سرطان
۲دیدگاه

موج ناز

تاریخ  نشر جمعه ۱۵ سرطان ۱۳۹۷ –  ششم   جولای  ۲۰۱۸–  هالند

موج ناز

محترم نورالله وثوق

کسى آگه نشد ازرمزوراز ت

به بحرِ دل شناور موجِ نازت

ادامه نوشته…

۱۳ سرطان
۲دیدگاه

بهارى درنگاه

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۳ سرطان ۱۳۹۷ – ۴ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

بهارى درنگاه

محترم نورالله وثوق

سرِ راهِ دلِ مارا گرفته

دوباره خنده هایش پاگرفته

ادامه نوشته…

۰۵ سرطان
۲دیدگاه

کوتاه بیا

تاریخ  نشر سه شنبه  پنجم  سرطان ۱۳۹۷ –  ۲۶ جون  ۲۰۱۸–  هالند

کوتاه بیا

محترم نورالله وثوق
….
با خواهشت اى دلبرِ خودخواه بیا

گرگاه نیامدى به ناگاه بیا

ادامه نوشته…

۰۱ سرطان
۳دیدگاه

تجلیلی ازشیخ الشعرا؛مردتوانمندعرصه ی ادب

تاریخ  نشر جمعه اول سرطان ۱۳۹۷ –  ۲۲ جون  ۲۰۱۸–  هالند

تجلیلی از شیخ الشعرا؛ مردتوانمند عرصه ی ادب

استاد گران ارج مان

{ استاد براتعلی فدایی هروی}

سال تولد: سال ۱۳۰۷ خورشیدی
..
محل تولد : شهرکهنه هرات محله ی خواجه عبدالله مصری

ادامه نوشته…

۲۴ جوزا
۳دیدگاه

خداحافظی با ماه برکت:

تاریخ  نشر پنجشنبه ۲۴ جوزا  ۱۳۹۷ –  ۱۴ جون  ۲۰۱۸–  هالند

خداحافظی با ماه برکت:

محترم نورالله وثوق
..
خدایا !!!
..

من وموجِ دعا وسیلِ زاری

غریقِ بحردرد ورنج وخواری

ادامه نوشته…

۲۲ جوزا
۲دیدگاه

مناجات افطاری امشب

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۲ جوزا  ۱۳۹۷ –  ۱۲ جون  ۲۰۱۸–  هالند

مناجات افطاری امشب

محترم نورالله وثوق
..
خداوندا !!!
..

نه تنها روحِ من بردرگه تو

فروتن هرچه تن بردرگهِ تو

ادامه نوشته…

۱۸ جوزا
۲دیدگاه

خداوندا!!!

تاریخ  نشر جمعه  ۱۸ جوزا  ۱۳۹۷ –  هشتم   جون  ۲۰۱۸–  هالند

مناجات افطاریه

خداوندا!!!

محترم نورالله وثوق

….
اسیرانِ بلای جا نگدازیم

به درگاهت دودست ازپا درازیم

ادامه نوشته…

۱۱ جوزا
۲دیدگاه

مناجات هنگام افطار

تاریخ  نشر جمعه  ۱۱ جوزا  ۱۳۹۷ –  اول جون  ۲۰۱۸–  هالند

مناجات هنگام افطار

محترم نورالله وثوق

خداوند!!!
..
خداوندا تورا خواهم به یاری

کجا ما وکجا پرهیزکاری

ادامه نوشته…

۱۰ جوزا
۲دیدگاه

مست غارت

تاریخ  نشر پنجشنبه دهم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۳۱ می  ۲۰۱۸–  هالند

مست غارت

محترم نورالله وثوق
..

هزاره ؛ ازبک وپشتون وتاجیک

شده باند یکایک جابجا لیک

ادامه نوشته…

۰۵ جوزا
۲دیدگاه

خداوندا !!!!

تاریخ  نشر شنبه  پنجم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۲۶ می  ۲۰۱۸–  هالند

خداوندا !!!!

محترم نورالله وثوق
..
به من درسِ توکل را بیاموز

تقابل با تجاهل را بیاموز

ادامه نوشته…