۲۴ ساعت

۲۷ حمل
۲دیدگاه

نوید و صال

 تاریخ یکشنبه ۲۷ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۶  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

نوید و صال

محترم نوشته نذیر ظفر
نوید وصلت آن خوشـــنمای لـــب شکرم

ربوده خواب شـــکر خند را ز چشم ترم

ادامه نوشته…

۱۹ حمل
۱ دیدگاه

دیدار بهار

تاریخ شنبه  ۱۹ حمل  ۱۳۹۶ –  هشتم  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

دیدار بهار

نوشته نذیر ظفر ۰۳/۲۸/۲۰۱۷
از دیدن بهــــــــــار بفــــــــــــــکر خزان شدم

با این همه لـــــــطافت ان ســـــــــر گران شدم

ادامه نوشته…

۱۳ حمل
۲دیدگاه

وکلای که ما داریم

تاریخ  نشر یکشنبه  ۱۳ حمل  ۱۳۹۶ –  دوم  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

وکلای که ما داریم

نوشته محترم نذیر ظفر

بســی دزد و دغا باشـــــــد وکلای که ما داریم

به دالر آشـــــــنا باشــــــــــد وکلای که ما داریم

ادامه نوشته…

۰۲ حمل
۲دیدگاه

خطاب نوروز به ملا ( نوروز حرام است ؟ )

تاریخ  نشر چهار شنبه  دوم حمل  ۱۳۹۶ –  ۲۲  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

خطاب نوروز به ملا

( نوروز حرام است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
نوشته محترم نذیر ظفر
دوش یک ها تف فرشته نقاب

کرد بهر ملای شــــــهر خطاب

ادامه نوشته…

۲۹ حوت
۲دیدگاه

سال نو

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۹ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۹  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

سال نو
سال نو را به عــــشرت آغازید

کـــــــینه ها را ز دل بر اندازید

ادامه نوشته…

۲۲ حوت
۲دیدگاه

ملت بیچاره

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۲ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۲  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

ملت بیچاره

نوشته محترم  نذیر ظفر

از وطـــــن بوی غم و رنج و بلا میاید

آســــــتین بر زده قــــــاتل ز قفا میا ید

ادامه نوشته…

۱۵ حوت
۴دیدگاه

بهار نزدیک است

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۵ حوت   ۱۳۹۵ –  پنجم  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

بهار نزدیک است

نوشته محترم نذیر ظفر
بهار می رسـد و وصــل یار نزدیک است

ورود نگهت ای از لا له زارنزدیک است

ادامه نوشته…

۰۷ حوت
۲دیدگاه

بیا بهار !

تاریخ  نشر شنبه هفتم  حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۵  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

بیا بهار !

نوشتۀ : محترم نذیر ظفر

بیا بهار ! که دیگرا توان هجران نیست

بیا بهار ! که غیر تو همدم جان نیست

ادامه نوشته…

۲۶ دلو
۲دیدگاه

روز عا شقان مبارکباد

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۶  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۴  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

روز عا شقان مبارکباد

محترم نذیر ظفر

گویـــند که روزعا شـقان است امروز

هـــر کس بکنـار یار جان است امروز

ادامه نوشته…

۲۱ دلو
۳دیدگاه

هر گز مکن

تاریخ  نشر پنجشنبه ۲۱  دلو  ۱۳۹۵ –  نهم  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

هر گز مکن

نوشته : محترم  نذیر ظفر

تــــــرک یار همنــــــوا هر گز مکن

بنــده گی غـــیر از خدا هر گز مکن

ادامه نوشته…

۲۰ دلو
۲دیدگاه

صبا

 تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۰  دلو  ۱۳۹۵ –  هشتم  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

(به اجازه حضرت حافظ رح)

( درود به قربانیان معصوم کابل)

نوشته : محترم نذیر ظفر

صبا

صـــبا به خـــــشم بــــــگو ع و غ رســوا را

که از نــــفاق تـــــباه کردی ملــــــــــت ما را

ادامه نوشته…

۱۹ دلو
۲دیدگاه

سوخت میهن کس نگفت کار منست

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۹  دلو  ۱۳۹۵ –  هفتم  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

سوخت میهن کس نگفت کار منست

نوشته محترم نذیر ظفر

سوخت میهن کس نگفت کار منست

کس نگفت این جرم کردار منست

ادامه نوشته…

۱۰ دلو
۲دیدگاه

التماس

تاریخ  نشر  یکشنبه  دهم   دلو  ۱۳۹۵ – ۲۹  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

التماس

محترم نذیر ظفر

ورجینیا ۲۹ / ۱ / ۲۰۱۷

الهی ! هر چه استم از تو استم

خراباتی و مستم از تو استم

ادامه نوشته…

۲۶ جدی
۳دیدگاه

جبر زمان

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۶ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۵ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

جبر زمان

نوشتۀ : محترم نذیر ظفر

۱۳ / جنوری ۲۰۱۷

بسکه از جبر زمان قتل و قتال است اینجا

صاحب  رمه ما گرگ و شغال است اینجا

ادامه نوشته…

۱۴ جدی
۲دیدگاه

دریغ

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۴ جدی  ۱۳۹۵ –  سوم  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

دریغ

نوشته محترم  نذیر ظفر

۱ / ۲ / ۲۰۱۷

اگر این رهـــــــبران رهبر نمیبود

نـــــفاق و جنگ در کشور نمیبود

ادامه نوشته…

۰۹ جدی
۲دیدگاه

راه گم

تاریخ  نشر پنجشنبه  نهم  جدی  ۱۳۹۵ –  ۲۹   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

راه گم

محترم نذیر ظفر

بین ملا ها ، خدایا راه دین گم کرده ام

در میان موج زنبور انگبین گم کرده ام

ادامه نوشته…

۰۵ جدی
۲دیدگاه

مده آزارم

تاریخ  نشر یکشنبه پنجم جدی   ۱۳۹۵ –  ۲۵   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

مده آزارم

نوشته محترم نذیر ظفر

عمر مــن شد بفدای تو مده آزارم

خسته گشتم ز جفای تو مده آزارم

ادامه نوشته…

۳۰ قوس
۲دیدگاه

شب یلدا

تاریخ  نشر  سه شنبه  ۳۰  قوس  ۱۳۹۵ –  ۲۰   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

شب یلدا

نوشته محترم نذیر ظفر

۱۹ / ۱۲ / ۲۰۱۶

در شـــــــب یلدا وصــال یار میخواهد دلم

تا ســحـــــــر گه دیدن دلدار میخواهد دلم

ادامه نوشته…

۲۷ قوس
۲دیدگاه

طالع در سفر

تاریخ  نشر شنبه ۲۷  قوس  ۱۳۹۵ –  ۱۷   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

طالع در سفر

محترم نذیر ظفر

به پـــــــــهلویم بتی ر عنا نشسته

مـــــــسافر دخــــتر ی زیبا نشسته

ادامه نوشته…

۱۲ قوس
۳دیدگاه

زیبا

 تاریخ  نشر  جمعه  ۱۲  قوس   ۱۳۹۵ – دوم   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

زیبا

نوشته محترم  نذیر ظفر

۲۰ / ۱۱ / ۲۰۱۶

لبانـــــــت چون لــب پیمانه زیباست

تنـــــت چون غنچه مستانه زیباست

ادامه نوشته…