۲۴ ساعت

30 می
۱ دیدگاه

شکوه

تاریخ نشر شنبه  نهم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۳۰  می ۲۰۱۵ هالند

شکوه
میر ناصر الدین انصارى (یاور)
ورجنیا أمریکا
بسى غم بر دوش ملت افغان است
زپکتیا و کابل تا بدخشان است