۲۴ ساعت

02 فوریه
۴دیدگاه

یا رب چـه حرف در دل او جا گرفتـه اسـت

تاریخ نشر سه شنبه ۱۳ دلو ۱۳۹۴ – دوم  فبروری ۲۰۱۶ هالند

سرودۀ زیبایی از ملک الشعراء مرحوم قاری عبدالله:

یا رب چـه حــرف در دل او جـا گرفتـه اســت

انتخاب از : سید همایون شاه عالمی

شـد مدتی که خاطـرش از ما گرفتـه اســت

یا رب چـه حــرف در دل او جـا گرفتـه اســت

ادامه نوشته…