۲۴ ساعت

25 آوریل
بدون دیدگاه

بانولکشمی بای ما

تاریخ  نشر پنجشنبه ۲۵ اپریل ۲۰۱۳ هالند

بانولکشمی بای ما
ژاندارک درفرانسه بود،بانولکشمی بای درهندوستان وملالی جویادرافغانستان !!!

 مسلم اخلاقی

شبرغان بهار ۱۳۹۲  ش.

***

جملات چه سراسیمه درفضای خیالم وقلم چه به تاب وهوای دل من ازسرزمین کاغذ فرا ترپا می نهد وچنان شتاب زده تمام خاطرات ،ازمطالعه ی این زن را به بهترین شکل ازتمام  صخره وچوقوری های مغزوخیالم بیرون میکشد وبا بیان رسا این انقلاب را تفسیروترکیب می کند …

ادامه نوشته…