۲۴ ساعت

24 نوامبر
۲دیدگاه

به یاد کیست؟

تاریخ  نشر پنجشنبه  چهارم  قوس   ۱۳۹۵ –  ۲۴ نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

به یاد کیست؟

مرحوم ملک الشعرا قاری عبدالله

پسرِ شوخ چشم خلق آزار

سنگ میزد به کوچه و بازار

ادامه نوشته…