۲۴ ساعت

10 آگوست
۳دیدگاه

شهیدان ظلم استعمار

تاریخ نشر یکشنبه دهم  آگست  ۲۰۱۴ هالند

مرحوم محمود طرزی

مرحوم محمود طرزی

شهیدان ظلم استعمار

شعر از مرحوم محمود طرزی

انتخاب ازداکتر علیشاه جوانشیر

سدنی،آسترالیا

***

شــبـی بـود تــاریـک چــون زلفِ یــــار

زیــک جـنــگــلــی مـیـنــمـــودم گـــذار

ادامه نوشته…