۲۴ ساعت

22 فوریه
۲دیدگاه

محمود وراق هروی

تاریخ نشر دوشنبه  سوم  حوت  ۱۳۹۴ –  ۲۲  فبروری ۲۰۱۶ هالند

محمود وراق هروی

انتخاب از : همایون شاه عالمی

(نیمۀ اول قرن سوم ق- نیمۀ دوم قرن سوم ق)

محمود متخلص به وراق در اوایل نیمۀ اول قرن سوم ق در هرات به دنیا آمد.

ادامه نوشته…