۲۴ ساعت

۲۴ میزان
۱ دیدگاه

پیرامون پول “حــرام” دفتر “خانم اول کشور”

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۴ میزان ۱۳۹۶ – ۱۶  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

  پیرامون پول “حــرام” دفتر “خانم اول کشور”

محترم استاد محمد نصیر مهرین

“خانم اول کشور”، همسرمحمداشرف غنی است .نام اصلی ودیرینه اش رولاغنی میباشد. پس از اینکه اشرف غنی رئیس جمهور تعیین شد، نام بی بی گل را بر او نهاد. شاید آرزو داشت پس از رسانیدن اش  به چنان مقامی، لقبی برای همسر برگزیند.

ادامه نوشته…

۱۰ میزان
۵دیدگاه

راکتهای گلبیدین

تاریخ  نشر دوشنبه دهم  میزان ۱۳۹۶ –  دوم اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

آزاده کسیست کاسیر نافـــهم نشود

  صد درد کشد، رنج برد، رم نشود

  نازم سری را که بر سر دار بــلند

بالا شــود و پیش کسـی خــم نشود

(مرحوم استاد امان نادری)

” خائن تویی” شفافیت یک برداشت

خبر جالبی بود. جوانی در هرات، حکمتیار را با پرتاب بوت شخصی و با این فریاد بسیار رسا که خائن تویی، استقبال شایسته نمود. خبری بود دلنشین. از آن خبرهای که در تمام سال از انتحار، انفجار، دزدی و چپاول، دروغ و امثالش می شنویم، نبود.

ادامه نوشته…

۰۴ میزان
۳دیدگاه

دهسال و ۲۴ ساعت

تاریخ  نشر سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۶  سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

دهسال و ۲۴ ساعت

محترم استاد نصیرمهرین

   پیامی برای دوستان ارجمند،  مهدی بشیر و قیوم بشیر هروی

هر ماه و سال گسترۀ قلم وسخن را فراختر می یابیم. قلمزنان و ارائه کننده گان نظریات را هم روبه فزونی. اما نباید انکار ورزید که مواردی، همین حوزۀ فراخدامن، حکایتگر بدنگاری، زشت سرایی و سرانجام یأس و دلسردی تعدادی از خواننده گان را فراهم نموده است.

ادامه نوشته…

۲۵ سنبله
۱ دیدگاه

ناتو، طالبان تروریست را آبروی! دفاعی میدهد؟

تاریخ  نشر شنبه  ۲۵ سنبله   ۱۳۹۶ – ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

    ناتو، طالبان تروریست را آبروی! دفاعی میدهد؟

محترم استاد نصیرمهرین

هفتۀ پیش گروه انسانکش طالبان، موضوعی را فراز آورد که در مقولۀ مقدسات مطرح شد و بر ناتو وامریکایی ها تاخت.

ادامه نوشته…

۲۷ اسد
۴دیدگاه

آقای اشرف غنی، ” انتقام ” ؟ نــــه !

تاریخ  نشر جمعه ۲۷ اسد  ۱۳۹۶ – ۱۸ آگست ۲۰۱۷–  هالند

آقای اشرف غنی، ” انتقام ” ؟  نــــه !

 ( در حاشیۀ فاجعۀ نسل کشی در میرزا اولنگ )

محترم نصیرمهرین

انسانکشی در افغانستان، چند موضع را به نمایش میگذارد.

  • تروریست های باورمند در پرتو باورها و تلقین های برخاسته از گونۀ قرائت از اسلام، تربیۀ غلط فکری رهبران تروریست و بهره برداری های حامیان ایشان، تصور میکنند، که خود مسلمان استند و دیگران کافر. پس با کشتن کفار، جنت میروند و مقتولین هم  در دوزخ!
  • ادامه نوشته…
۱۳ اسد
۶دیدگاه

به منظورارجگذاری به فراورده ها

تاریخ  نشر جمعه  ۱۳ اسد  ۱۳۹۶ –  چهارم  آگست ۲۰۱۷–  هالند

محترم  شاه محمود محمود

 و

محترم  نصیرمهرین

   به منظورارجگذاری به فراورده ها

وزحمات استاد میرحسین شاه

با داشتن این منظور که  قدرِ پژوهشگران، استادان و آموزگارانی را بدانیم که اگر برف پیری هم زینت سرهای پیرانه و نازنین ایشان شده است، دست از نوشتن، پژوهش، رهنمایی وتوصیه های دانشمندانه برنداشته، آزاد و وارسته از بسا قید وبندها با افتخار زیسته اند؛ سعی نمودیم فراورده ها وزحمات یک تن از استادان گرانمایۀ خویش را که خود آموزگاران بیشماری را روانۀ مکاتب و دانشگاه ها نموده است، طرف توجه دیگر باره قرار بدهیم.

ادامه نوشته…

۱۲ اسد
۲دیدگاه

فاسدان چه خواهند گفت؟

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۲ اسد  ۱۳۹۶ – سوم  آگست ۲۰۱۷–  هالند   

فاسدان چه خواهند گفت؟

محترم نصیرمهرین  

مفاسد در افغانستان بیداد می کند. اگر با اطمینان و قاطعیت چنین برداشتی ابراز می شود، دلیلش این است که سند و مدرک در دست است. وبه ویژه هنگامی که منابع خارجی و دارندۀ سهم، نقش وعلایق در افغانستان نیز چنین برداشتی را ارائه نموده اند، نه جای تردیدی درکار است ونه هم تهمت وکم آوردن حکومتگران.

ادامه نوشته…

۲۷ سرطان
۲دیدگاه

بی سرنوشتی وغربت در زندانهای پاکستان و

تاریخ نشرسه  شنبه  ۲۷ سرطان  ۱۳۹۶ – ۱۸  جولای ۲۰۱۷–  هالند

بی سرنوشتی وغربت در زندانهای پاکستان و ایران

محترم نصیرمهرین

طرح مسأله

خواندم که چند تن از اعضای طالبان زندانی درپاکستان، آزاد شدند، پرسش ها وتبصره هایی را که این خبر آفرید، برایم یادآور آن نیز بود که یادداشت هایی را پیرامون موضوع زندانیان هموطن در ایران وپاکستان دارم.

ادامه نوشته…

۲۵ سرطان
۲دیدگاه

ابر فقـــر در افغانستان، اندوه می بارد

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۵ سرطان  ۱۳۹۶ – ۱۶  جولای ۲۰۱۷–  هالند

ابر فقـــر در افغانستان، اندوه می بارد

محترم محمد نصیرمهرین

فاصلۀ زمانی دریافت گزارش از حال و روزگار مردم ما توسط یک نویسندۀ خارج نشین، با چند دهه پیش، تفاوت های زیادی را نشان میدهد.

ادامه نوشته…

۱۶ ثور
۲دیدگاه

حکمتیار و فعالیت سیاهکارانه اش

تاریخ نشر شنبه ۱۶ ثور ۱۳۹۶ –  ششم   می  ۲۰۱۷  –  هالند

حکمتیار از آغاز کار و فعالیت سیاهکارانه اش

قاتل وخونریز بود

محترم محمد نصیر مهرین

حکومت معیوبی که در انجام حد اقل وظایف خدمت به مردم، دغلکار وناکام است، برای تقویۀ جبهۀ تروریستی موفقیت دارد.

ادامه نوشته…

۰۷ میزان
۲دیدگاه

محفل گرامیداشت شادروان آصف آهنگ

تاریخ نشر سه شنبه هفتم  میزان ۱۳۹۴ – ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵ هالند

Asif-Ahang

محفل گرامیداشت شادروان محمد آصف آهنگ

شام جمعه،(دوم اکتبر۲۰۱۵) انسان عزیزی را گرامی می داریم، که رنج ودرد اجتماعی، سیاسی را می شناخت، دشواری های بسیاری را دید، اما با روشن اندیشی وخردورزی، گسترۀ مبارزه را با قلم پاکیزه و قدم های سنجیده، روشن نگهداشت.

ادامه نوشته…

۲۹ سرطان
۱ دیدگاه

در حاشیه موضوع اختلاس در وزارت

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۹ سرطان ۱۳۹۴ – ۲۰ جولای  ۲۰۱۵ هالند

در حاشیه موضوع

بخش سوم و آخر

 

 . . .فراموش مان نباید شود که آگاهی نهادها ومؤسسات نظارت کنندۀ کمک ها از مفاسد ، شکوه وشکایت آنها از فساد، ولی اغماض وچشم پوشی از دنبال کردن موضوع، خود نیزمی تواند زمینۀ خوبی برای تحقیق مسأله باشد . . .

هرچند می توان پذیرفت که چــهرۀ اذیت بار فساد حکومت کرزی ، با اختلاس ها و”مکتب های خیالی” فاروق وردک وضاحت نیافته است، اما با توجه به جلوه های متبارز موضوع در هفته ها و روزهای پسین، گمانی برجای نمی نهد که تعفنی که از این فساد برخاسته است، ره به سوی بقیه چهره های فساد، مکان های فساد پیشه گی می برد  و مشام بسیاری را می آزارد.

ادامه نوشته…

۲۸ سرطان
۱ دیدگاه

در حاشیۀ موضوع اختلاس در وزارت

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۸ سرطان ۱۳۹۴ – ۱۹جولای  ۲۰۱۵ هالند

در حاشیه موضوع

پیوست به گذشته

در حوزۀ فساد ستیزی

بخش دوم

ضرورت تحقیق، دور از انگیزه های قومی و ملیتی

افزون بر این که بارها وبارها در داخل وخارج کشور افراد ونهادهای از هموطنان ما از حضور فساد لجام گسیخته، از دزدی ها، اختلاس ها، رشوت ستانی ها و . . . حتا رئیس جمهور دستگاه فساد آلود،سخن گفته اند؛ نهادهای خارجی نیز هنگامی که  نگریسته اند، تعفن فساد در افغانستان، بالا گرفته وهمه آگاهی یافته اند؛ اسناد و ارقامی را انتشار داده اند.

ادامه نوشته…

۲۷ سرطان
۲دیدگاه

در حاشیه موضوع اختلاس در وزارت

تاریخ نشر شنبه  ۲۷ سرطان ۱۳۹۴ – ۱۸جولای  ۲۰۱۵ هالند

در حاشیه موضوع

 . . . هنگامی که وزیر معارف کشور چنین ادعایی را مطرح می کند و منبع مؤثرخارجی که دست فعال در تمویل بودجۀ وزارت معارف داشته است، به آن صحه می گذارد، و وزیر پیشین را نیز زنده و دارندۀ دست وپای وزبان باز می یابیم، خوب است که تحقیق موضوع به آزمون گرفته شود. . .

 

 

چهرۀ مسأله

اسدالله حنیف بلخی، وزیرمعارف کشور مدعی شده است که دروزارت معارف اختلاس ودر واقع ابعادی ازاستفاده جویی ها حضور داشته است.

این ادعا را جان.ف. سوپکو نمایندۀ “سیگار” نیزانتشارداد. اما به زودی آقای دکتورفاروق وردک وزیرمعارف پیشین افغانستان، آن ادعا را رد نمود.

ادامه نوشته…

۱۸ سنبله
۱ دیدگاه

ادای احترام به جناب استاد محمد آصف

تاریخ نشر سه شنبه نهم سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترم استاد محمد آصف فکرت

محترم استاد محمد آصف فکرت

  ادای احترام به جناب استاد محمد آصف فکرت

نصیرمهرین

 —————————————————————————-

استاد محمد آصف فکرت در سال ۱۳۲۵ خورشیدی  دیده به جهان گشود. پس از فراگرفتن دروس مقدماتی، تعلیمات ابتدایی را در مکتب موفق و ثانوی را در لیسۀ سلطان غیاث الدین غوری  در زادگاه خویش، هرات، گذرانید.   لیسانس زبان و ادبیات فارسی دری را از دانشگاه کابل و فوق لیسانس روزنامه نگاری را از هند به دست آورد.  در افغانستان  در رادیو، مطبوعات و اکادمی (فرهنگستان) علوم خدمت کرد.   سپس در ایران فهرست نگار کتابخانهء خطّی آستان قدس، عضو علمی، ویراستار و مؤلّف در دائره المعارف بزرگ اسلام،  و محقق و مؤلف در بنیاد پژوهشهای اسلامی بود.  اکنون در کانادا زندگی می کند

——————————————————————————-

محترم محمد نصیر مهرین

محترم محمد نصیر مهرین

  پارسال بود که شنیدم جناب استاد محمد آصف فکرت به هامبورگ تشریف آورده است. با خود گفتم بهترین فرصتی است که ایشان را ببینم واز آن همه بهره یی که از فراوده های قلمی استاد برده ام، یادی کنم با ادای احترام. متأسفانه روانه سفر کوتاهی شدم و از دیدار استاد محروم. وقتی نمره ی تلفون فرزند ایشان را از استاد گرامی مددی گرفتم وجویای احوال شدم، استاد رخت سفر به سوی کانادا بسته بود ومن از این بابت آزرده خاطر.

ادامه نوشته…

۰۶ جوزا
۲دیدگاه

در حاشیۀ “فرهنگ اعتراف”

تاریخ نشر سه شنبه ۲۷ می ۲۰۱۴ هالند

1فرهنگ اعتراف

محترم محمد نصیر مهرین

محترم محمد نصیر مهرین

 در حاشیۀ  “فرهنگ  اعتراف”

محمد نصیر مهرین

****************************************************

دوستان عزیز و گرامی ، ضمن عرض سلام به عرض میرسانم که جناب دانشمند محترم آقای محمد نصیر مهرین دست به ابتکار جالب و عالی زدند  و نقد جالب و کتاب زیبا و خواندنی را که واقعات داخل و خارج کشور را که جنایتکاران و اختلاسگران وآنهاییکه طی چندین دهه مرتکب کار های زشت شده اند تحت عنوان در حاشیۀ  “فرهنگ  اعتراف” برشته تحریر در آورده اند که از خواندن آن لذت بردم .آقای  مهرین تحقیقات و پژوهشهای زیادی را در این مطلب متقبل شدند و زحمت های زیادی را کشیدند، و خواننده گان عزیز را به مطالعه این کتاب دعوت مینمایم.

محترم مهرین در این کتاب زیاد تر در مورد روس ها و جنیات خلق وپرچم یاد آوری نموده اند و گفته اند که  آنها با وجود این همه جنایت حتی حاضر نشدند اعتراف نمایند ، زیرا در کشور ما از فرهنگ اعتراف در طول تاریخ خبری نبوده ونیست. چی خوب بود که ایشان از جنایات به اصطلاح مجاهدین و تفنگسالارانیکه در مکه مکرمه قسم خوردند وگفتند  که دیگر دست به آدمکشی نمیزنند بازهم همۀ  گروه ها ی مجاهدین که هزاران هموطن ما را به شهادت رساندند و حتی سینه های زنان را بریدند ومردم را زنده به گور کردند و باعث بدختی و ویرانی کشور شدند و مردم را به مهاجرت مجبور کردند و  دارایی های ملت و دولت را به یغما بردند و پول ها را به بانکهای خارچ انتقال دادند و همچنان  هزاران جرم جنایت دیگر را انجام دادند و حتی حاضر به اعتراف نشدند  و نگفتتند که معذرت میخواهیم .  شما در این کتاب میخوانید که بسیاری جنایتکاران در جهان وجود داشتند و از کارهای که کرده بودند از مردم خود معذرت خواستند و همه چیز را اعتراف کردند.اکنون توجه تان را به مطالعه  آن معطوف مینمایم و موفقیت های بیشتر جناب آقای مهرین عزیز را خواهانم

با عرض حرمت

مهدی بشیر

******************************************************

  کم گفته پیدا تواند بود که درگسترۀ بحث پیرامون ریشه ها ، عوامل وپیامد های رویدادهای پیشینه وچند دهۀ پسین افغانستان، دشواری ها وموانع حضوردارند .  بدون این که مظالم بسیاری را که مردم طی سده های پیش تربردوش کشیده اند، فراموش مان گردد ؛ می شود گفت که در چند دهۀ پسین مردمان کشورما شاهد بروز رویداد های گسترده ترجنایت آمیز( جنایت : کلمه یی است عربی، به معنی گناه بزرگ) با پیامدهای تکان دهنده یی بوده اند. به سخن دیگرکارهای بسیارآشکاروضد انسانی وضد جامعه ازطرف نهادهای مختلف دیده شده است.

ادامه نوشته…

۰۶ ثور
۲دیدگاه

مفهوم ” فقط “

تاریخ نشر شنبه ۲۶ اپریل ۲۰۱۴ هالند

مفههوم فقط

نصیرمهرین

بهار ۱۳۹۲

محترم محمد نصیر مهرین

محترم محمد نصیر مهرین

ناشر: انجمن فرهنگی افغانهای شهر هامبورگ

 مفهوم ” فقط “

 درحاکمیت امیرعبدالرحمان خان و فرزندش

 مشهورو مستند است، که امیرعبدالرحمان خان، درپای نامه ها، فرمانها ورساله های تبلیغی، کلمۀ ” فقط ” رامی نهاد. گاهی تقریبا ًدرهرصفحۀ رساله ها می نوشت که :  “صحح است دست خط کردم“.(۱)

ادامه نوشته…

۲۸ دلو
۴دیدگاه

پیرامون کودتا – قیام

تاریخ نشر دوشنبه ۱۷ فبروری  ۲۰۱۴ هالند

قسمت دوم و آخر

محمد ابراهیم گاوسوار

محمد ابراهیم گاوسوار

پیوست سوم

  حق طلب جسور

۱۲۹۴-۱۳۶۱ش

درقسمت های پیشتردرجملۀ اعضای هیأت رهبری حزب اتحاد، نام ابراهیم معروف به گاوسوار را دیدیم. تأمل برروی زنده گی او نشان می دهد که ازچهره های جالب وجذاب تاریخ چند دهۀ پیشین افغانستان است. درسیرزندگی او درد و رنج ناشی ازستمگری برمنطقه ومحل بودوباش او را چنان می نگریم، که گویی همزادان او ومردمان بیشماری بوده اند. درجوانی، دست به مقاومت وجسارتی یازیده که کمتر کسی را درچنان سطحی سراغ توان کرد. خیزشی که به قیام ابراهیم گاوسوار شهرت یافت.

ادامه نوشته…

۲۷ دلو
۶دیدگاه

پیرامون کودتا – قیام

تاریخ نشر یکشنبه ۱۶ فبروری  ۲۰۱۴ هالند

دوستان عزیز و گرامی ، جناب آقای محمد نصیر مهرین مولف  این کتاب  که در حال نشر شدن است وآنرا قبل از نشر برایم فرستادند. چون  خواندن آن در یکروز برای خواننده خسته کننده است ، انرا در دو  قسمت تقدیم خواننده گان ۲۴ ساعت مینمایم . امیدوارم عزیزان محترم این کتاب زیبا و تاریخی را تا آخر مطالعه نمایند و نظریات و پیشنهادات خود را هم در قسمت دیدگاه سایت ارایه نمایند . از مولف  محترم آن هم تشکر میکنم. امیدوارم وقتتی کتابشان نشر شد کتابخانه ۲۴ ساعت را مانند بعضی از عزیزان دیگر فراموش نکنند  که وقتی کتاب هایشان را در سایت معرفی میکنند و موقعیکه  از ایشان تقاضای کتاب را میکنم گوش خود را به کر ی انداخته و اصلا پاسخی نمیدهند . موفقیت جناب آقای نصیر مهرین را آرزو میکنم وقسمت دوم و آخر را فردا شب نشر خواهم کرد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

**************************************************************

شناسنامۀ 

نام رساله                پیرامون کودتا – قیام نو روزی ۱۳۲۹

مؤلف                    محمد نصیرمهرین     

ناشر  

جای نشر

سال نشر

شماره گان

ادامه نوشته…