۲۴ ساعت

۰۴ حمل
۱ دیدگاه

دوبیتی !

تاریخ  نشر جمعه چهارم  حمل  ۱۳۹۶ –  ۲۴  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

دوبیتی !

محترمه خانم عزیزه عنایت

بهاران پیک زیبــا دارد از خود

نشــان عطــر گلها دارد از خود

ادامه نوشته…

۲۸ حوت
۱ دیدگاه

آرزو !

تاریخ  نشر شنبه  ۲۸ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۸  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

آرزو !

محترمه خانم عزیزه عنایت

آمــد بهــار و هـرسو ترا جستجــو کنم

برمقــد مت فشا نـدن گل  آرزو کنــم

ادامه نوشته…

۲۳ حوت
۲دیدگاه

نوروزکهن !

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۳ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۳  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

نوروزکهن !

محترمه خانم عزیزه عنایت

بـه نــوروزکهــن گویــد بیـاید

سرود صلح و یکرنگی سراید

ادامه نوشته…

۱۲ حوت
۲دیدگاه

رابعه ای دخــت بلخ بــاستــان

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۱۲ حوت   ۱۳۹۵ –  دوم  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

رابعه بلخی !

محترمه خانم عزیزه عنایت : این شعر را سالهای قبل درافغانستان

دروصف این شاعر عالی مقام سروده است .

رابعه ای دخــت بلخ بــاستــان

عشق تو جاوید ما ند اندرجهان

ادامه نوشته…

۰۶ حوت
۲دیدگاه

مــرغ شب

تاریخ  نشر جمعه ششم  حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۴  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

مــرغ شب

محترمه خانم عزیزه عنایت

هــراس از زوزۀ بــاد اسـت امشب

فضای وحشت ایجـــاد است امشب

ادامه نوشته…

۰۱ حوت
۲دیدگاه

پیغام هستی !

تاریخ  نشر یکشنبه اول حوت  ۱۳۹۵ –  ۱۹  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

پیغام هستی !

محترمه خانم عزیزه عنایت

همچـو مـوجـی روی دریـا تـا گــذر داریـم ما

مــژدۀ پیغـام هستـی چـون سحــر داریـم مـا

ادامه نوشته…

۳۰ دلو
۲دیدگاه

قافلۀ اشک !

تاریخ  نشر شنبه ۳۰ دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۸  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

قافلۀ اشک !

محترمه خانم عزیزه عنایت

بــازکن پنجـره را که بـوی طوفان برود

بــوی کین بوی عــداوت زگلـستان برود

ادامه نوشته…

۲۶ دلو
۲دیدگاه

والنتاین (روزعاشقان) به همه مبارک باشد

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۶  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۴  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

والنتاین ( روزعاشقان ) به همه مبارک باشد

محترمه خانم عزیزه عنایت

بهار عاشق !

بهــار تــــازۀ دوران عـــاشــق

زتوسبزاست گل وبستان عاشق

ادامه نوشته…

۲۳ دلو
۲دیدگاه

صلح !

تاریخ  نشر شنبه ۲۳  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۱  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

صلح !

محترمه خانم عزیزه عنایت

کبـوتـر میفرستم سـوی دریا

که آرد مهرو یکرنگی بدلها

ادامه نوشته…

۲۲ دلو
۲دیدگاه

سیر زندگی !

تاریخ  نشر جمعه ۲۲  دلو  ۱۳۹۵ –  دهم  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

سیر زندگی !

محترمه خانم عزیزه عنایت

این رمـزو رازدهر ببین تــا کجـا رسد

یک گل نچیده ایم که عمری به پا رسد

ادامه نوشته…

۱۹ دلو
۲دیدگاه

زمستـــــا ن !

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۹  دلو  ۱۳۹۵ –  هفتم  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

زمستـــــا ن !

محترمه خانم عزیزه عنایت

زیخبنـدان و ســـرمای زمستــان

فسرده بــاغ وراغ و مــرغـزاران

ادامه نوشته…

۱۲ دلو
۲دیدگاه

تما شا !

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۲  دلو  ۱۳۹۵ –  ۳۱  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

تما شا !

محترمه خانم عزیزه عنایت

هوسم است که بینم رخ تو فصل بهار

همچو گل دیدۀ خود محو تماشا سازم

ادامه نوشته…

۰۹ دلو
۲دیدگاه

خارچشم افلاک !

تاریخ  نشر شنبه  نهم   دلو  ۱۳۹۵ – ۲۸  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

 مخمسی برغزل حضرت ابوالمعانی بیدل

 خارچشم افلاک !

عزیزه عنایت

زســوزعشق نــوای دلم بــرافــلاک است

زبس شکاری دل درکمین وچـالاک است

ادامه نوشته…

۰۸ دلو
۳دیدگاه

وحــدت مــا !

تاریخ  نشر جمعه هشتم  دلو  ۱۳۹۵ –  ۲۷  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

وحــدت مــا !

محترمه خانم عزیزه عنایت :

تــا کجــا ره، زنـــد بی ســرو ســامـانــی مـا

دشمنــان شــاد، ازایـــن وضـع پـریشـانی مـا

ادامه نوشته…

۲۸ جدی
۲دیدگاه

آئینه !

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۸ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۷ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

یک بند مخمس اینجانب برغزل حضرت ابوالمعانی بیدل

محترمه خانم عزیزه عنایت

آئینه !

تــا درهـــوای الفــت او دل نماز کرد

سرسجـده ودلم سخن ازرمزو رازکرد

ادامه نوشته…

۲۶ جدی
۲دیدگاه

باغ گلزار

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۶ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۵ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

باغ گلزار

محترمه خانم عزیزه عنایت

زین جا بگذر که باغ گلزار شود

گل حلقــۀ گـــردن سپیــدار شـود

ادامه نوشته…

۲۲ جدی
۲دیدگاه

برادران کرزی خایین ، غنی فاسد و اتمر لنگ

تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۲ جدی  ۱۳۹۵ –  ۱۱ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

باز هم برادران کرزی خایین ،  غنی فاسد و اتمر لنگ و وطنفروش

دست به حملات انتحاری و انفجار زدند  ومردم مظلوم ما را  شهادت رساندند.

محترمه خانم عزیزه عنایت

مدتی کوتاهی بود صدای انتحارو انفجار دروطن شنیده نمیشد وهمه کم و بیش احساس آرامش میکردند با آنکه گرسنه گی و فقر دامانگیر بود.

ادامه نوشته…

۲۰ جدی
۲دیدگاه

یک روزنه تنهایی،

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۰ جدی  ۱۳۹۵ –  نهم   جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

یک روزنه تنهایی،

محترمه خانم عزیزه عنایت

هالند

یک روزنه تنهایی، قـنـدیــل مکانـم شـد

ازخلــوت شبهــایم دل تنـگ،زمــانم شد

ادامه نوشته…

۱۵ جدی
۲دیدگاه

یاد وطن !

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۵ جدی  ۱۳۹۵ –  جهارم  جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

  یاد وطن !

محترمه خانم  عزیزه عنایت :

۳/۱/۲۰۱۷ – هالند

  شـاد خـاطـرازهــوا و یـاد میهـن میکــنم

 باغ دل ازیاد نـامش سبزوروشـن میکنـم

ادامه نوشته…

۰۵ قوس
۲دیدگاه

بیابان محبت !

تاریخ  نشر جمعه پنجم  قوس   ۱۳۹۵ –  ۲۵  نوامبر   ۲۰۱۶ – هالند

بیابان محبت !

محترمه خانم عزیزه عنایت

دربیـابان محبــت خویشتن گم کــرده ام

بلبلی افســرده ام راه چمن گم کــرده ام

ادامه نوشته…