۲۴ ساعت

17 فوریه
۲دیدگاه

دســت دعــا !

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۲۹ دلو   ۱۳۹۹ – ۱۷  فبروری ۲۰۲۱ هالند 
بــاز امشـب فضـای شعـرتــر است
مـرغ دل را هـوای بـــال و پـــراست
31 ژانویه
۴دیدگاه

مـوج شـــرار !

تاریخ  نشر  یکشنبه  ۱۲ دلو   ۱۳۹۹ –  ۳۱ جنوری ۲۰۲۱ هالند

مـوج شـــرار !
مــرغـکی درشــاخــۀ نــالــیــد زار
غصه دردل بود ودیـده اشکبـار
05 ژانویه
۲دیدگاه

عطر رستن !

تاریخ نشر  سه شنبه  ۱۶ جدی   ۱۳۹۹ – پنجم   جنوری ۲۰۲۱ هالند

عطر رستن !
ازهـوایـت فصــل بــارانــم هـنـوز
عطــر رســتـن درگلستــانم هنوز
20 دسامبر
۲دیدگاه

یــلــدا مـبــارک !

تاریخ نشر یکشنبه  ۳۰  قوس   ۱۳۹۹ – ۲۰  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

یــلــدا مـبــارک !
یلدا یا تولد دوبارۀ خورشید ، درازترین شب سال، شب اخیر ماه قوس واول جدی که مصادف است به ۲۱ دسامبرسال میلادی،و اولین شب زمستان نیز نامیده میشود.
11 دسامبر
۲دیدگاه

آشک آرزو !

تاریخ نشر جمعه  ۲۱  قوس   ۱۳۹۹ – ۱۱  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

به استقبال ازغزل زیبای حضرت حافظ
آنان کـه خـاک را بنظـرکیمیــا کنند
آیا بؤد که گوشۀ چشمی بماکنند
آشک آرزو !ً
یـــاران حــق کـه یک نگـه بـرحال مـا کنند
زخــم دل شــکـسـتـــه ی مـــارا دوا کـنـنـد
01 دسامبر
۴دیدگاه

سیمای وطن !

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۱  قوس   ۱۳۹۹ – اول دسامبر ۲۰۲۰ هالند

سیمای وطن !
نیست فارغ دلم ازغصه وسودای وطن
زانکــه افروخته انـد شعله سـراپای وطن
27 نوامبر
۲دیدگاه

ستارۀ عشق !

تاریخ نشر جمعه هفتم   قوس   ۱۳۹۹ – ۲۷  نوامبر ۲۰۲۰ هالند
ستارۀ عشق !
تـا کـه تــرا یــار شدم
غـنــچــۀ گـلــزارشــدم
03 نوامبر
۳دیدگاه

خون بدامان !

تاریخ نشر سه شنبه ۱۳ عقرب  ۱۳۹۹ –  سوم  نوامبر ۲۰۲۰ هالند

خون بدامان !
چیسـت هـردم بـــاعــث قـتـل جوانان میشود؟
ملک ماهرصبح وشامی خون بدامان میشود
31 اکتبر
۳دیدگاه

بـرگریزان  !

تاریخ نشر شنبه دهم عقرب  ۱۳۹۹ – ۳۱   اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

بـرگریزان  !

 عزیزه عنایت

ابـرسـرکش بـاز امشب میل بـاران میکند

خـانـه هـای موررا با قطـره ویـران میکند

ادامه نوشته…

22 اکتبر
۲دیدگاه

صفیرجنگ !

تاریخ نشر  پنجشنبه اول عقرب  ۱۳۹۹ – ۲۲  اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

صفیرجنگ !
درهــروجــب میـهــن مــا خــون جــاریــست
هــرسونگــری صفیــرجنگ وآتـشبــاریـست
10 اکتبر
۳دیدگاه

غنچه باران !

تاریخ نشر شنبه  ۱۹ میزان ۱۳۹۹ – دهم اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

غنچه باران !
دردل شب بـا جمـالـت پـرتو افشان میکـنی
خــانـۀ تــاریــک را چون مـاه فـروزان میکنی
05 اکتبر
۳دیدگاه

مرغ آزادی !

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۴ میزان  ۱۳۹۹ –  پنجم   اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

مرغ آزادی !
بــاغ راســر مـیــزنند و خـانـه ویـران میـکنند
هروجـب را رنـگ ، ازخون شهیـدان میـکنند
26 سپتامبر
۲دیدگاه

۲۴ ساعت در قسمت نشر مطالب جالب …

تاریخ نشر  شنبه  پنجم  میزان  ۱۳۹۹ –  ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

جناب محمد مهدی بشیر مدیر مسوول سایت وزین و مردمی ۲۴ساعت !
 تشکر از معلومات تان بدون آنهم ماشاالله شما درقسمت نشر مطالب جالب ، معلوماتی و مسایل فرهنگی

ادامه نوشته…

01 سپتامبر
۲دیدگاه

گـل آرزو !

تاریخ نشر  سه شنبه  ۱۱  سنبله  ۱۳۹۹ –  اول  سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

گـل آرزو !
من ودل شکسته گیها دوسرود همنواییم

کــه زدشـت غـم گذشته بـه حـریـم آشناییم

ادامه نوشته…

17 آگوست
۳دیدگاه

بــرمـقـدم زیـبـایی !

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۷  اسد  ۱۳۹۹ –  ۱۷ آگست  ۲۰۲۰ هالند

بــرمـقـدم زیـبـایی !

یک عمـرغـزل گـویی تــا صفحـه بـیــارایی

هــرواژه چـو گــل چینی بـرمـقــدم زیـبـایی

ادامه نوشته…

12 آگوست
۲دیدگاه

مشعــل امــیــد !

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۲  اسد  ۱۳۹۹ –  ۱۲ آگست  ۲۰۲۰ هالند

مشعــل امــیــد !

ای ستاره در دل شـب قصۀ شبهـا بگو

وززمیـن وآسمانها زان مهی زیـبـا بگو

ادامه نوشته…

28 جولای
۲دیدگاه

مرغ سبکبال !

تاریخ نشر سه شنبه  هفتم   اسد  ۱۳۹۹ –  ۲۸  جولای  ۲۰۲۰ هالند

مرغ سبکبال !

هردل که پرازمهـروصفــا است

آنجــا نـظــرونــور خــدا اســـت

ادامه نوشته…

14 جولای
۲دیدگاه

گل تبســم !

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۴ سرطان  ۱۳۹۹ –  ۱۴  جولای  ۲۰۲۰ هالند

گل تبســم !
بیا زسرزمین وطـن بوی آشیانـه بـیـار

ســرود عشـق و محبـت گل ترانـه بیار

ادامه نوشته…

11 جولای
۲دیدگاه

صبح صادق !

تاریخ نشر شنبه ۲۱ سرطان  ۱۳۹۹ –  ۱۱  جولای  ۲۰۲۰ هالند

صبح صادق !
بــروی پنجــره تــابـیـده ی بـــاز

سخن ازصبح صادق کردی آغاز

ادامه نوشته…

03 جولای
۲دیدگاه

بازی اخــگـــر !

تاریخ نشر جمعه ۱۳ سرطان  ۱۳۹۹ –  سوم  جولای  ۲۰۲۰ هالند

بازی اخــگـــر !
هرچه ازدست رفت باری کی میسر میشود

بـازاگـر گـردد ولـی آن رنگ دیـگـرمیشود

ادامه نوشته…

27 ژوئن
۲دیدگاه

قطـره هـای بـاران !

تاریخ نشر شنبه  هفتم  سرطان  ۱۳۹۹ –  ۲۷  جون ۲۰۲۰ هالند

قطـره هـای بـاران !
زلابــلای مـهـــره هــــای پــــردۀ در

چو مـاه نیمه شبـی روشــن ونمـایانی

ادامه نوشته…

22 ژوئن
۲دیدگاه

دوســتـی !

تاریخ نشر دوشنبه  دوم سرطان  ۱۳۹۹ –  ۲۲  جون ۲۰۲۰ هالند

دوســتـی !
دوستی را راه بـی پــایــان بــؤد

دوستی را ارزشی چون جان بؤد

ادامه نوشته…

15 ژوئن
۲دیدگاه

نخل انتظار !

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۶ جوزا  ۱۳۹۹ –  ۱۵  جون ۲۰۲۰ هالند

نخل انتظار !
هردم که شوق روی تومارا بسرشود

جــان ودلــم بـیـاد تــو پــراز شـررشود

ادامه نوشته…

09 ژوئن
۴دیدگاه

تــرا آتــش زدنــد و آب گفــتـی

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۰ جوزا  ۱۳۹۹ –  نهم  جون ۲۰۲۰ هالند

صحنۀ آتش گرفتن هموطنان مان از جانب مرزبانان ایران دل هر بیننده را میلرزاند و اشک را جاری میسازد که نمیدانم تا چه وقت این مصیبت ادامه دارد خداوند برملت مظلوم افغانستان رحم کند .

تــرا آتــش زدنــد وآب گفــتـی

چو بسمل پرزدی وراه جستی

ادامه نوشته…

05 ژوئن
۳دیدگاه

وادی آرزو !

تاریخ نشر جمعه  ۱۶ جوزا  ۱۳۹۹ –  پنجم جون ۲۰۲۰ هالند

وادی آرزو !

بـا یک گل آشیـانــه گلستـان نمیشود

هـرسبـزه وعلـف گل خـندان نمیشود

ادامه نوشته…