۲۴ ساعت

۲۹ جوزا
۲دیدگاه

پرتو عیــد !

تاریخ نشر دوشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۶ –  ۱۹ جون ۲۰۱۷–  هالند

پرتوعیــد !

محترمه خانم عزیزه عنایت

آرزو است که عید وطنم خوش باشد

دورازحــادثــه وریختـن خـون جـوان

ادامه نوشته…

۲۸ ثور
۲دیدگاه

شهرعشق !

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۸  ثور ۱۳۹۶ –  ۱۸  می  ۲۰۱۷  –  هالند

شهرعشق !

محترمه خانم عزیزه عنایت

چو ماه نیمه شبی کن گذربه خانۀ من

به بـزم شمع وغزل های عاشقانۀ من

ادامه نوشته…

۲۲ ثور
۲دیدگاه

نخـل امیـد

تاریخ نشر جمعه ۲۲ ثور ۱۳۹۶ –  ۱۲  می  ۲۰۱۷  –  هالند

نخـل امیـد

محترمه خانم عزیزه عنایت

چو طلوع سحری آمد و دل روشن کرد

زنـگ آئینـه دل را بــزدود ازغــم ودرد

ادامه نوشته…

۱۰ ثور
۲دیدگاه

گلهای نا شگفته !

تاریخ نشر یکشنبه دهم  ثور ۱۳۹۶ –  ۳۰ اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

گلهای نا شگفته !

محترمه خانم عزیزه عنایت

این بهار میهنم بارنگ و بوی دیگراست

باغ وبستان وچمن خونین وگلها ابتراست

ادامه نوشته…

۰۲ ثور
۲دیدگاه

بازهم خون و آتش و بازهم اشک چشم مادران

تاریخ نشر شنبه دوم ثور  ۱۳۹۶ –  ۲۲  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

بازهم خون و آتش و بازهم اشک چشم مادران به دامان .

اینهمه رنج ومصیبت ملت افغانستان هیچ پایانی ندارد . معلوم نیست که از این وطن ویران و این ملت پریشان بیشترچه میخواهند .
روح شهیدان وطن شاد و جای شان بهشت برین باشد و برای زخمیان حادثۀ دیروز دردرولایت بلخ دعای خیر میفرستم تا خداوند صحت کامل نصیب شان کند . تسلیت عرض میکنم به خانواده های شهدا وملت افغانستان .

محترمه خانم عزیزه عنایت

کشــورازخون تووهموطنـت جیحـون است

 ا یکه فــرزند وطن جامۀ تــو گلگــون است

بی سبب پیکرت افتاده بخــاک وخون است

ادامه نوشته…

۲۳ حمل
۴دیدگاه

تمنا !

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۳ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۲  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

تمنا !

محترمه خانم عزیزه عنایت

پـرپـرواز رویــا دارم امـشب

که سیری تا ثریا دارم امـشب

ادامه نوشته…

۱۹ حمل
۲دیدگاه

مثنوی !

تاریخ نشر شنبه  ۱۹ حمل  ۱۳۹۶ –  هشتم  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

مثنوی !

محترم خانم عزیزه عنایت

چـه زیبـا بـود روزی ملک افغــان

فـزون نعمـت ، گــل وسنبل فراوان

ادامه نوشته…

۱۸ حمل
۲دیدگاه

حمد و ثنا

تاریخ نشر  جمعه ۱۸ حمل  ۱۳۹۶ –  هفتم  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

حمد و ثنا

محترمه خانم عزیزه عنایت
ای صاحب هستی من ای ما لک دلهـای ما

دارد بسرازعشق تو، دل درتنم شــورو نـوا

ادامه نوشته…

۱۲ حمل
۲دیدگاه

شعــر بهـار

تاریخ  نشر شنبه  ۱۲ حمل  ۱۳۹۶ – اول اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

شعــر بهـار

امشب که قلم را هـوس شعــر بهـار است

درکلــبۀ من عطـر گل سـرخ مـزار است

ادامه نوشته…

۰۴ حمل
۱ دیدگاه

دوبیتی !

تاریخ  نشر جمعه چهارم  حمل  ۱۳۹۶ –  ۲۴  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

دوبیتی !

محترمه خانم عزیزه عنایت

بهاران پیک زیبــا دارد از خود

نشــان عطــر گلها دارد از خود

ادامه نوشته…

۲۸ حوت
۱ دیدگاه

آرزو !

تاریخ  نشر شنبه  ۲۸ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۸  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

آرزو !

محترمه خانم عزیزه عنایت

آمــد بهــار و هـرسو ترا جستجــو کنم

برمقــد مت فشا نـدن گل  آرزو کنــم

ادامه نوشته…

۲۳ حوت
۲دیدگاه

نوروزکهن !

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۳ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۳  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

نوروزکهن !

محترمه خانم عزیزه عنایت

بـه نــوروزکهــن گویــد بیـاید

سرود صلح و یکرنگی سراید

ادامه نوشته…

۱۲ حوت
۲دیدگاه

رابعه ای دخــت بلخ بــاستــان

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۱۲ حوت   ۱۳۹۵ –  دوم  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

رابعه بلخی !

محترمه خانم عزیزه عنایت : این شعر را سالهای قبل درافغانستان

دروصف این شاعر عالی مقام سروده است .

رابعه ای دخــت بلخ بــاستــان

عشق تو جاوید ما ند اندرجهان

ادامه نوشته…

۰۶ حوت
۲دیدگاه

مــرغ شب

تاریخ  نشر جمعه ششم  حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۴  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

مــرغ شب

محترمه خانم عزیزه عنایت

هــراس از زوزۀ بــاد اسـت امشب

فضای وحشت ایجـــاد است امشب

ادامه نوشته…

۰۱ حوت
۲دیدگاه

پیغام هستی !

تاریخ  نشر یکشنبه اول حوت  ۱۳۹۵ –  ۱۹  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

پیغام هستی !

محترمه خانم عزیزه عنایت

همچـو مـوجـی روی دریـا تـا گــذر داریـم ما

مــژدۀ پیغـام هستـی چـون سحــر داریـم مـا

ادامه نوشته…

۳۰ دلو
۲دیدگاه

قافلۀ اشک !

تاریخ  نشر شنبه ۳۰ دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۸  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

قافلۀ اشک !

محترمه خانم عزیزه عنایت

بــازکن پنجـره را که بـوی طوفان برود

بــوی کین بوی عــداوت زگلـستان برود

ادامه نوشته…

۲۶ دلو
۲دیدگاه

والنتاین (روزعاشقان) به همه مبارک باشد

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۶  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۴  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

والنتاین ( روزعاشقان ) به همه مبارک باشد

محترمه خانم عزیزه عنایت

بهار عاشق !

بهــار تــــازۀ دوران عـــاشــق

زتوسبزاست گل وبستان عاشق

ادامه نوشته…

۲۳ دلو
۲دیدگاه

صلح !

تاریخ  نشر شنبه ۲۳  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۱  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

صلح !

محترمه خانم عزیزه عنایت

کبـوتـر میفرستم سـوی دریا

که آرد مهرو یکرنگی بدلها

ادامه نوشته…

۲۲ دلو
۲دیدگاه

سیر زندگی !

تاریخ  نشر جمعه ۲۲  دلو  ۱۳۹۵ –  دهم  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

سیر زندگی !

محترمه خانم عزیزه عنایت

این رمـزو رازدهر ببین تــا کجـا رسد

یک گل نچیده ایم که عمری به پا رسد

ادامه نوشته…

۱۹ دلو
۲دیدگاه

زمستـــــا ن !

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۹  دلو  ۱۳۹۵ –  هفتم  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

زمستـــــا ن !

محترمه خانم عزیزه عنایت

زیخبنـدان و ســـرمای زمستــان

فسرده بــاغ وراغ و مــرغـزاران

ادامه نوشته…