۲۴ ساعت

10 فوریه
۱ دیدگاه

قلـــــب ویـــران

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۰  فبروری  ۲۰۱۴ هالند

قلـــــب ویـــران

ف.بری

طاهرفکرم  مرا بر آریانا  برده اســــــت

بر دیار محنت و غم  قلب آسیا بــرده اســـت

ادامه نوشته…

19 ژانویه
۱ دیدگاه

سنان شب پرستان

تاریخ نشر یکشنبه ۱۹ جنوری ۲۰۱۴  هالند

سنان  شب پرستان

ف. بری

چه گویم زین فضای وهم، ادای زورگویان را

سلاح فتنه در آستین، بسرکوبند نکویــــــان را

ادامه نوشته…

07 ژانویه
۱ دیدگاه

تکیه گاه

تاریخ نشر سه شنبه ۷ جنوری ۲۰۱۴  هالند

تکیه گاه

ف. بری

***

پدربــــا فرزنـــد در راه روان بود

زپیری موســــم عمرش خزان بود

ادامه نوشته…

06 ژانویه
۱ دیدگاه

بازیچهء اهریمنان

تاریخ نشر دوشنبه ۶ جنوری ۲۰۱۴  هالند

بازیچهء اهریمنان

ف. بری

***

قلب آسیا گشته مجــــروح از فتن

صلح و آرامش شفــای این وطن

ادامه نوشته…

23 دسامبر
۱ دیدگاه

خطاب به کرزی

 تاریخ نشر دوشنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۱۳ هالند

خطاب به کرزی

دررابطه به قرارداد امنیتی

ف. بری

****

ببین کرزی بر این وضع اسفناک      ندارد عـــــاقبت کار خطـــــرناک

دوازده سال بر قــــدرت نشســـتی     نه سازو برگی آوردی ز هستــــی

ادامه نوشته…

03 نوامبر
۱ دیدگاه

مدعیان رهبری

 تاریخ نشر یکشنبه سوم  نوامبر ۲۰۱۳ هالند

مدعیان رهبری

ف.بری

***

چون نیند واقف زعدل و داوری

هر یکی خواهــــــد مقام رهبری

ادامه نوشته…

13 اکتبر
۱ دیدگاه

رنج مردمان

تاریخ نشر یکشنبه ۱۳ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

images (3)

رنج مردمان

ف.بری

***

سه علـــــــت آمد دلیل رنـــج و درد

زو بشر گردد ذلیل و رنگ زرد

ادامه نوشته…

20 سپتامبر
۱ دیدگاه

ملک عاریت

تاریخ نشر جمعه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

ملک عاریت

ف. بری

***

سائلی آمــــــد به قصــــــر پادشاه

گفت شب مانم براین کاروانسرا

ادامه نوشته…

01 جولای
۱ دیدگاه

زخود بیگانگی

تاریخ نشر دوشنبه اول جولای ۲۰۱۳ هالند

زخود بیگانگی

ف. بری

***

بـــرطبیب مردی شکایت باز کرد

از گرانــی گــــوش زن اغاز کرد

ادامه نوشته…

03 ژوئن
بدون دیدگاه

اسرار خلقت……..

تاریخ  نشر  دوشنبه  سوم جون ۲۰۱۳ هالند

Naamloosf

اسرار خلقت……..

ف. بری

***

خدایا این همـــــه اســرار چون است

زعقــــــل نا رسا  بردیـــده خـون است

ادامه نوشته…

22 آوریل
بدون دیدگاه

زادهء تفتین

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۲ اپریل ۲۰۱۳ هالند

زادهء  تفتین

ف . بری

***

حرامی زاده شد  از بطن و از دامــــان  استثمار

به ظاهر پــــاک خوانندش ولی است فتنه و مکار 

ادامه نوشته…

19 مارس
۱ دیدگاه

نو بهاران

 تاریخ نشر سه شنبه  ۱۹ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

نو بهاران

ف.بری

***

نوبهاران فصــــل نوتابنــده گی

میگشـــــــاید روزن رخشنده گی

ادامه نوشته…