۲۴ ساعت

09 آوریل
۳دیدگاه

خدایا!

تاریخ نشر چهار شنبه ۹ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

ابوذر نازنین که فامیل خود را در حادثه نوروز از دست داد

ابوذر نازنین که فامیل خود را در حادثه نوروز از دست داد

خدایا!

فهیم هنرور

شهر عشق آباد: ۱۸ حمل ۱۳۹۳

فهیم هنرور

فهیم هنرور

خدایا! این چه خاکی برسرم شد

محبانم مجزی، از برم شد

ادامه نوشته…