۲۴ ساعت

زن جسور وقهر مان افغان در امور تجارت

زن جسور وقهر مان افغان در امور تجارت

جراید هالندی وبلجیمی ضمن ستایش از زنان افغان

محترمه زرغونه ولی زاده را به حیث خانم جسور

وفعال افغان معرفی نموده اند.

فرستنده گزارش: عایشه

تاریخ نشر جمعه  ۲۹ ثور ۱۳۹۱ – ۱۸ می ۲۰۱۲

  روزنامه معروف و مشهورهالندی ( فولکس نیدر لیند ) ونشریه بین المللی ( جیند ر کانسر انتر نشنل ) خانم  زر غونه ولی زاده ریس شر کت ترانسپورتی ( تکتاز ) وعضو هیت مدیره اتاق تجارت وعضو هیت رهبری زنان تجارت پیشه افغا نستان را به حیث زن جسور وفعال افغان در امور تجارت نا میده اند . این در حالی است که روزنامه معروف و مشهوردیگر اروپایی بنام ( فیملی دیخنیتی )  که در شهر ( انتویرپن) کشور بلجیم نشر میشود ضمن تمجدید وستایش ا ز فعالیت های  زرغونه ولی زاده درافغا نستان عکس این خانم فعال وپیشتاز افغان را  د ر پهلوی زنان مشهور جهانما نند :

ادامه نوشته…