۲۴ ساعت

06 اکتبر
۱ دیدگاه

بیستمین سالگرد انجمن مدد رسانی افغانی

تاریخ  نشر سه شنبه  هفتم  اکتوبر ٢٠١۴ هالند

بیستمین

بیستمین سالگرد انجمن مدد رسانی افغانی در ماربورگ جرمنی تجلیل گردید

 صالحه اسحق زی  خالقی

در محفلی که به این مناست در تعمیر شاروالی شهر ماربورگ که پنج قرن قدامت تاریخی دارد، دایر گردید،  بیشتر از ۱۴۰ نفر اعم از افغانها، آلمانی ها و سایرین اشتراک نموده بودند. همچنان، در دهلیز بزرگ شاروالی نمایشگاۀ فعالیت ها و اسناد انجمن و مقوله های کمپاین «تفکر، تحلیل و عمل» برای مطالعه و مشاهدۀ مهمانان گذاشته شده بود.

ادامه نوشته…