۲۴ ساعت

10 سپتامبر
بدون دیدگاه

دخت غروب ” مجموعه شعر”

تاریخ نشر دوشنبه ۲۰سنبله  ۱۳۹۱  –  دهم  سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

شیرین نظیری فعال حقوق زن

معرفی کتاب

دخت غروب ” مجموعه شعر”

ازبانوعزیزه عنایت

**********

  بانوعزیزه عنایت نویسنده وشاعرآزاده، باآنکه همیشه بانوشتن مقالات و اشعارزیبای خویش درخدمت مردم وطن قرارداشته وازطریق نوشته هایش احساس که در برابــروطن و مردم  دارد، درد و رنجهای مردم شریف وطن را انعکاس داده وصدای ملت مظلوم وپردرد را بلند کرده است وبا تقدیم نمودن گنجینه های شعری برای علاقه مندان شعرنیز مصدرخدمت گردیده است.

چهارمین مجموعه شعرازتجربه های آخراوپس از “سیرزندگی، فروغ سحرواندوه غریبان”  دخت غروب است که ازسوی نشرات بنیاد شاهمامه با کاغذ اعلی، قطع وصحافت زیبا درکشورهالند ازچاپ بدرشده است.

ادامه نوشته…