۲۴ ساعت

۰۶ ثور
۲دیدگاه

قصابان کابل

تاریخ  نشر پنجشنبه  ششم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۶ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

قصابان کابل

محترم رسول پویان

چه آسان خاک میهن می‏فروشند

تو ومن را به دشمن می‏فروشند

ادامه نوشته…

۲۷ حمل
۱ دیدگاه

صفحۀ خونین تاریخ

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۷ حمل   ۱۳۹۷ –  ۱۶ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

صفحۀ خونین تاریخ

محترم رسول پویان

زمانه یی که پرستـو ز لانه می ترسد

جـوان و پیر ز کلکین خانه می ترسد

ادامه نوشته…

۱۵ حمل
۱ دیدگاه

عشق و تنهایی

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۵ حمل   ۱۳۹۷ –  چهارم  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

عشق و تنهایی

محترم رسول پویان

هر که از عشق باوری دارد

قـدر فهـم خودش بر ی دارد

ادامه نوشته…

۰۵ حمل
۱ دیدگاه

غارت گلستان

تاریخ  نشر  یکشنبه پنجم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۵ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

غارت گلستان

محترم رسول پویان

بهار آمـده، لیکن وطن زمستان است

به خون لاله قسم غارت گلستان است

ادامه نوشته…

۲۹ حوت
۱ دیدگاه

دیار نوروز

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۹ حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۰ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

دیار نوروز

محترم رسول پویان

بـرای ما که کهـن یادگار نوروز است

چه ارث پاک وکلان افتخارنوروزاست

ادامه نوشته…

۲۳ حوت
۱ دیدگاه

جنگ کله سیرو

تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۳ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۴ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

جنگ کله سیرو

محترم رسول پویان

بـه بند رشـمۀ زلـفی دلـم لَکَـتو شد

به رد یُـو دل وامُنده مـه دِگه او شد

ادامه نوشته…

۱۷ حوت
۱ دیدگاه

عیار عشق

 تاریخ  نشر پنجشنبه  ۱۷ حوت  ۱۳۹۶ –  هشتم   مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

عیار عشق

محترم رسول پویان

بهــار جـامــــۀ زرد خـــزان دربـر کرد

شکوفه خون دل ازجوی دیدگان سرکرد

ادامه نوشته…

۱۴ حوت
۱ دیدگاه

زخم خون

 تاریخ  نشر دوشنبه  ۱۴ حوت  ۱۳۹۶ –  پنجم  مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

زخم خون

محترم رسول پویان

تیغ را در دست قاتل داده اند

همچنان پول ووسایل داده اند

ادامه نوشته…

۰۵ حوت
۱ دیدگاه

محبت عشق

تاریخ  نشر شنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۴  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

محبت عشق

محترم رسول پویان

دلی که از نـفس عـشق کـس کباب شود

به یک دو جرعۀ می کاملاً خراب شود

ادامه نوشته…

۲۹ دلو
۱ دیدگاه

حق هویت

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۹  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۸  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

حق هویت

محترم رسول پویان

دفتر عشق وطن را به چـه پرپر کردند

خاک در چشـم مـراد همه کشور کردند

ادامه نوشته…

۲۲ دلو
۱ دیدگاه

چشمان خسته

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۲  دلو  ۱۳۹۶ –  ۱۱  فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

چشمان خسته

محترم رسول پویان

چـشـمان خـسـته پـیـروی دل می‏کنند

خود را ز عقل و فلسفه غافل می‏کنند

ادامه نوشته…

۱۴ دلو
بدون دیدگاه

سلسلۀ انتحاری

تاریخ  نشر شنبه ۱۴ دلو  ۱۳۹۶ –  سوم فبروری  ۲۰۱۸–  هالند

سلسلۀ انتحاری

محترم رسول پویان

کـشـور اسیر سـلسـلۀ انـتـحـاری است

سیلاب خون مردم بیچاره جاری است

ادامه نوشته…

۰۷ دلو
بدون دیدگاه

مرگ تدریجی

تاریخ  نشر شنبه هفتم  دلو  ۱۳۹۶ –  ۲۷ جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

مرگ تدریجی

محترم رسول پویان

تابکی در خـواب خرگوشی وطندار عزیز

چـشـم بسـته پنبه در گـوشی وطندار عزیز

ادامه نوشته…

۲۸ جدی
بدون دیدگاه

منبع جنگ

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۸ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۸جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

منبع جنگ

محترم رسول پویان

ای که درجنگ‏ها بقای تواست

بی سبب صلح ادعای تو است

ادامه نوشته…

۱۴ جدی
بدون دیدگاه

دریای خروشان

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۴ جدی  ۱۳۹۶ –  چهارم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

دریای خروشان

محترم رسول پویان

برمردم ما جور و جفا تاکی و تا چند

قهروستم و خشم ووغا تاکی و تا چند

ادامه نوشته…

۰۷ جدی
بدون دیدگاه

سال‏های خراب

تاریخ  نشر پنجشنبه هفتم  جدی  ۱۳۹۶ –  ۲۸  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

سال‏های خراب

محترم رسول پویان

تا ارگ مرگ حامی دزد و جناور است

هر سال ما خراب تر ازسال دیگر است

ادامه نوشته…

۲۸ قوس
بدون دیدگاه

بلای جنگ

تاریخ  نشر سه شنبه ۲۸ قوس  ۱۳۹۶ –  ۱۹  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

بلای جنگ

محترم رسول پویان

فرمانروای مرگ برآرد صـدای جنگ

از کام اژدهــای تعـصـب بــلای جنگ

ادامه نوشته…

۲۶ قوس
بدون دیدگاه

تجلی‏گاه دل

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۶  قوس  ۱۳۹۶ –  ۱۷  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

تجلی‏گاه دل

محترم رسول پویان

دل زیـبــا پـسندم رنـگ رویـا داده معـنا را

تجـلـی‏گاه دل‏هـا مـی‏کـنـد تصـویــر زیبا را

ادامه نوشته…

۲۸ میزان
۱ دیدگاه

شاخ استبداد

تاریخ  نشر جمعه  ۲۸ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۰  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

شاخ استبداد

محترم رسول پویان

شــاخ اســتـبــداد را در قلـب مـیــدان بشکنید

نـه دیگـر مخفی؛ بلکه رُک و عـریان بشکنید

ادامه نوشته…

۱۶ میزان
۱ دیدگاه

جنگ نفرین شده

تاریخ  نشر یکشنبه  ۱۶ میزان ۱۳۹۶ –  هشتم  اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

جنگ نفرین شده

محترم رسول پویان

ازین جنگ وازین بلوا چه حاصل

ازین نفرین شـده دعوا چه حاصل

ادامه نوشته…

۱۱ میزان
۱ دیدگاه

شوق نگاه

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۶ –  سوم اکتوبر ۲۰۱۷–  هالند

شوق نگاه

محترم رسول پویان

هـنـوز شـوق نگاهـی نـرفـتـه از یادم

بناز گـوشـۀ چشـمی دوباره کـن شادم

ادامه نوشته…

۰۶ میزان
۱ دیدگاه

ورطۀ فقر و فساد

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۶ میزان ۱۳۹۶ –  ۲۸  سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

ورطۀ فقر و فساد

محترم رسول پویان

وطن ز فتنۀ قـومـی خـراب می گردد

روان مــردم میهــن عــذاب می گردد

ادامه نوشته…

۲۵ سرطان
۲دیدگاه

چراغ عشق و مستی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۵ سرطان  ۱۳۹۶ – ۱۶  جولای ۲۰۱۷–  هالند

چراغ عشق و مستی

رسول پویان

غزل می جوشد از سوز درونم

اگـرچـه غـرقه در دریای خونم

ادامه نوشته…

۰۸ حمل
۱ دیدگاه

دلِ پرشرارعشق

تاریخ  نشر سه شنبه هشتم  حمل  ۱۳۹۶ –  ۲۸  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

دلِ پرشرارعشق

رسول پویان

آهـــو ز آدمـی نــرمــد در دیـار عشق

تیر و کمان به دست ندارد سوار عشق

ادامه نوشته…

۳۰ حوت
۱ دیدگاه

نوبهاری نیست

تاریخ  نشر دوشنبه  ۳۰ حوت   ۱۳۹۵ –  ۲۰  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

نوبهاری نیست

رسول پویان

چمـن خشکـیده باغ از بر فتاده نوبهـاری نیست

پرستو کوچ کـرده نغمۀ و صوت هزاری نیست

ادامه نوشته…