۲۴ ساعت

۲۴ قوس
۱ دیدگاه

انتخابات دروغین

تاریخ نشرشنبه  ۲۴  قوس  ۱۳۹۷ –  ۱۵ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

انتخابات دروغین

محترم رسول پویان

انتخابات دروغین چشـم مردم کور کرد

اصل دیمو و کراسی را به قعرگورکرد

ادامه نوشته…

۲۹ عقرب
۱ دیدگاه

دستان خون آلود

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ عقرب  ۱۳۹۷ – ۲۰ نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

دستان خون آلود

محترم رسول پویان

جنگ وصلح طالبان ازخون مردم رنگ شد

این حنای دسـت قـدرت‏هـا پر از نیرنگ شد

ادامه نوشته…

۲۴ عقرب
۱ دیدگاه

رقص روس‏ها به ساز پاکستان

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۴ عقرب  ۱۳۹۷ – ۱۵ نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

رقص روس‏ها به ساز پاکستان

محترم رسول پویان

طالب وبن لادن وداعش ازیک ریشه اند

هرسه افراطی زخارستان یک اندیشه اند

ادامه نوشته…

۲۱ عقرب
۱ دیدگاه

غارت جاغوری و مالستان

تاریخ نشر دوشنبه ۲۱ عقرب  ۱۳۹۷ – ۱۲ نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

غارت جاغوری و مالستان

محترم رسول پویان

طالبان بـا جنگ و با کشتار عادت کرده اند

در زمین سوخته هر قتل و جنایت کرده اند

ادامه نوشته…

۰۱ عقرب
۱ دیدگاه

جنگ و ترور

تاریخ نشر سه شنبه اول عقرب  ۱۳۹۷ – ۲۳ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

جنگ و ترور

محترم رسول پویان

مرگ رازق انفجار دیگر است

در دل دشمن شرار دیگر است

ادامه نوشته…

۲۹ میزان
۱ دیدگاه

کشور در آتش

تاریخ نشر یکشنبه   ۲۹ میزان  ۱۳۹۷ – ۲۱ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

کشور در آتش

محترم رسول پویان

بـاغ میـهــن از ثـمـر انـداختند

در تــن جـنـگل تـبــر انداختند

ادامه نوشته…

۲۸ اسد
۱ دیدگاه

کعبۀ دل

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۸ اسد ۱۳۹۷ –  ۱۹ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

کعبۀ دل

محترم رسول پویان

کعـبــۀ دل کـه بـی ریـا بینی

قـبــله را چـارســو روا بینی

ادامه نوشته…

۲۳ اسد
۲دیدگاه

غزنی درآتش

تاریخ نشر سه شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۷ –  ۱۴ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

غزنی درآتش

محترم رسول پویان

خـدایـا غـزنـی مـا در گرفته

همه جا دود وخاکستر گرفته

ادامه نوشته…

۰۸ اسد
۱ دیدگاه

بزم آسمان

تاریخ نشر دوشنبه هشتم  اسد ۱۳۹۷ –  ۳۰ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

بزم آسمان

محترم رسول پویان

زمـیـن مهــمان بـزم آسـمان بود

اگرمه لحظه یی از دل نهان بود

ادامه نوشته…

۲۴ سرطان
۱ دیدگاه

شعار حق

تاریخ نشر یکشنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۵ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

شعار حق

محترم رسول پویان

وطن طبل عزا را ساز داری

دل صد پاره سوز و ساز داری

ادامه نوشته…

۱۷ سرطان
۱ دیدگاه

شعلۀ مست غزل

تاریخ  نشریکشنبه  ۱۷ سرطان ۱۳۹۷ –  هشتم   جولای  ۲۰۱۸–  هالند

شعلۀ مست غزل

محترم رسول پویان

بـا نـگاه گـوشـۀ چـشـمی اگـر شادم کند

آنقدر نوشـم که مسـت مستِ دلشادم کند

ادامه نوشته…

۰۹ سرطان
۱ دیدگاه

خوان خون

تاریخ  نشر شنبه  نهم سرطان ۱۳۹۷ –  ۳۰ جون  ۲۰۱۸–  هالند

خوان خون

محترم رسول پویان

جنگ و صلح طالبان بازی پاکستان بود

ایـن بــرای مــردم مـا کالاً عــریـان بود

ادامه نوشته…

۲۴ جوزا
۱ دیدگاه

قلب حزین عید

تاریخ  نشر پنجشنبه ۲۴ جوزا  ۱۳۹۷ –  ۱۴ جون  ۲۰۱۸–  هالند

قلب حزین عید

محترم رسول پویان

عید تان درخاک وخون افتاده با قلب حزین

کـس نمی بینم که باشـد مـردم ما را معین

ادامه نوشته…

۱۹ جوزا
۱ دیدگاه

غارت باغ انسانی

تاریخ  نشر شنبه  ۱۹ جوزا  ۱۳۹۷ –  نهم   جون  ۲۰۱۸–  هالند

غارت باغ انسانی

محترم رسول پویان

درین زمانه دل ازجور خار می لرزد

ز چـیـغ و ولــولـۀ لاله زار می لـرزد

ادامه نوشته…

۱۲ جوزا
۱ دیدگاه

دام تزویر

تاریخ  نشر شنبه ۱۲ جوزا  ۱۳۹۷ –  دوم  جون  ۲۰۱۸–  هالند

دام تزویر

محترم رسول پویان

چـرا آیین را با زیـچه کردند

پــیام تین را بـازیـچه کردند

ادامه نوشته…

۰۲ جوزا
۱ دیدگاه

امواج عشق

تاریخ  نشر چهار شنبه دوم  جوزا  ۱۳۹۷ – ۲۳ می  ۲۰۱۸–  هالند

امواج عشق

محترم رسول پویان

کـورۀ آتـشفـشان عـشـق گـر فـوران کند

سلطۀ زور وسیاست را ز بن ویران کند

ادامه نوشته…

۱۹ ثور
۱ دیدگاه

افراطیت دشمن تمدن

تاریخ  نشر  چهار شنبه  ۱۹ ثور  ۱۳۹۷ –  نهم  می  ۲۰۱۸–  هالند

افراطیت دشمن تمدن

محترم رسول پویان

الهی بشکند دسـتی که ویران می کند ما را

حمایت می کند آشوبگری و چورو یغما را

ادامه نوشته…

۱۳ ثور
۱ دیدگاه

ظالمان و حشی

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۳ ثور  ۱۳۹۷ –  سوم  می  ۲۰۱۸–  هالند

ظالمان وحشی

محترم رسول پویان

کـدام ظالم سـیه پوش کرده مارا

بسوگ وغم هم‏آغوش کرده مارا

ادامه نوشته…

۰۶ ثور
۲دیدگاه

قصابان کابل

تاریخ  نشر پنجشنبه  ششم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۶ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

قصابان کابل

محترم رسول پویان

چه آسان خاک میهن می‏فروشند

تو ومن را به دشمن می‏فروشند

ادامه نوشته…

۲۷ حمل
۱ دیدگاه

صفحۀ خونین تاریخ

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۷ حمل   ۱۳۹۷ –  ۱۶ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

صفحۀ خونین تاریخ

محترم رسول پویان

زمانه یی که پرستـو ز لانه می ترسد

جـوان و پیر ز کلکین خانه می ترسد

ادامه نوشته…

۱۵ حمل
۱ دیدگاه

عشق و تنهایی

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۵ حمل   ۱۳۹۷ –  چهارم  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

عشق و تنهایی

محترم رسول پویان

هر که از عشق باوری دارد

قـدر فهـم خودش بر ی دارد

ادامه نوشته…

۰۵ حمل
۱ دیدگاه

غارت گلستان

تاریخ  نشر  یکشنبه پنجم  حمل   ۱۳۹۷ –  ۲۵ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

غارت گلستان

محترم رسول پویان

بهار آمـده، لیکن وطن زمستان است

به خون لاله قسم غارت گلستان است

ادامه نوشته…

۲۹ حوت
۱ دیدگاه

دیار نوروز

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۹ حوت  ۱۳۹۶ –  ۲۰ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

دیار نوروز

محترم رسول پویان

بـرای ما که کهـن یادگار نوروز است

چه ارث پاک وکلان افتخارنوروزاست

ادامه نوشته…

۲۳ حوت
۱ دیدگاه

جنگ کله سیرو

تاریخ  نشر چهار شنبه ۲۳ حوت  ۱۳۹۶ –  ۱۴ مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

جنگ کله سیرو

محترم رسول پویان

بـه بند رشـمۀ زلـفی دلـم لَکَـتو شد

به رد یُـو دل وامُنده مـه دِگه او شد

ادامه نوشته…

۱۷ حوت
۱ دیدگاه

عیار عشق

 تاریخ  نشر پنجشنبه  ۱۷ حوت  ۱۳۹۶ –  هشتم   مارچ  ۲۰۱۸–  هالند

عیار عشق

محترم رسول پویان

بهــار جـامــــۀ زرد خـــزان دربـر کرد

شکوفه خون دل ازجوی دیدگان سرکرد

ادامه نوشته…