۲۴ ساعت

۰۲ میزان
۱ دیدگاه

تار گسسته

 تاریخ  نشر شنبه اول میزان  سنبله   ۱۳۹۶ – ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

تار گسسته

رسول پویان

غـزل دوبـاره در دل با نـوای ساز می آید

ز فـریاد سـکوتـم یـک جـهان آواز می آید

ادامه نوشته…

۱۹ اسد
۱ دیدگاه

نسل کشی در میرزا اولنگ

تاریخ  نشر پنچشنبه ۱۹ اسد  ۱۳۹۶ –  دهم  آگست ۲۰۱۷–  هالند

نسل کشی در میرزا اولنگ

محترم رسول پویان

صـدای ناله بلـنـد از فـراز صیاد است

ز وحشتی که زتـیغ سـتمگرافـتاد است

ادامه نوشته…

۱۱ اسد
۲دیدگاه

در سوگ هرات

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۱ اسد  ۱۳۹۶ – دوم  آگست ۲۰۱۷–  هالند

در سوگ هرات

محترم رسول پویان

هریوا غرق خون گردیده امروز

دل از سینه برون گردیده امروز

ادامه نوشته…

۱۰ اسد
۱ دیدگاه

یاد جوانی

تاریخ  نشر سه شنبه دهم  اسد  ۱۳۹۶ –  اول آگست ۲۰۱۷–  هالند

یاد جوانی

محترم رسول پویان

گاهی اگـر ز کـوچـۀ خاطـر گذر کنم

یاد جـوانی و هـوس شـور و شـر کنم

ادامه نوشته…

۰۴ اسد
۲دیدگاه

تاریکستان

تاریخ  نشر چهار شنبه چهارم  اسد  ۱۳۹۶ – ۲۶  جولای ۲۰۱۷–  هالند

تاریکستان

محترم رسول پویان

گرگ را در گله چوپان کرده اند

گـوسـفندان را هـراسان کرده اند

ادامه نوشته…

۱۷ سرطان
۲دیدگاه

شعر دریاها

تاریخ نشر شنبه ۱۷ سرطان  ۱۳۹۶ –  هشتم  جولای ۲۰۱۷–  هالند

شعر دریاها

رسول پویان

دامــن هـمــســایـگان از آب مـا گلـزار شد

هرطرف جاری ازان صدجوچه و انهارشد

ادامه نوشته…

۱۴ سرطان
۱ دیدگاه

فوران عشق

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۴ سرطان  ۱۳۹۶ –  پنجم  جولای ۲۰۱۷–  هالند

فوران عشق

رسول پویان

تا زدل آتـشفـشـان عـشـق فـوران می کند

کینه آتش می زند دشـمن هراسان می کند

ادامه نوشته…

۰۴ سرطان
۲دیدگاه

دل صدپارۀ عید وطن

تاریخ نشر یکشنبه چهارم  سرطان  ۱۳۹۶ – ۲۵ جون ۲۰۱۷–  هالند

دل صدپارۀ عید وطن

رسول پویان

از دل صـد پارۀ عـید وطـن خـون می چکد

هردم و هر هفته و هرسال افزون می چکد

ادامه نوشته…

۲۴ جوزا
۱ دیدگاه

نظام مافیایی

تاریخ نشرچهار شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۶ –  ۱۴ جون ۲۰۱۷–  هالند

نظام مافیایی

محترم رسول پویان

نـظــام ارگ کابــل مافـیـاییست

درون فاسـد و برونش کذاییست

ادامه نوشته…

۲۱ جوزا
۱ دیدگاه

شهروند عدل و مساوات

تاریخ نشر یکشنبه ۲۱ جوزا ۱۳۹۶ –  ۱۱ جون ۲۰۱۷–  هالند

شهروند عدل و مساوات

محترم رسول پویان

به من بـرده و تابـع مگـو که شهروندم

برای حق و حقـوقـم همیشه می جنگـم

ادامه نوشته…

۱۵ جوزا
۱ دیدگاه

دل خونبار کابل

تاریخ نشر دوشنبه پانزده  جوزا ۱۳۹۶ –  پنجم  جون   ۲۰۱۷  –  هالند

دل خونبار کابل

محترم رسول پویان

جگـر بـریان شــده در نار کابل

بـتــرکـیـــده دل خـونـبــار کابل

ادامه نوشته…

۱۵ جوزا
۱ دیدگاه

کابل در خون شناور

تاریخ نشر دوشنبه پانزده  جوزا ۱۳۹۶ –  پنجم  جون   ۲۰۱۷  –  هالند

کابل در خون شناور

محترم رسول پویان

کابل میان دوزخی از خون شـناور است

دولـت هـنـوز حـامی دزد و جـناور است

ادامه نوشته…

۰۵ جوزا
۱ دیدگاه

جنگل وحشت

تاریخ نشر  جمعه پنجم  جوزا ۱۳۹۶ –  ۲۶  می  ۲۰۱۷  –  هالند

جنگل وحشت

محترم رسول پویان

کاخ ظلـم زورگـویـان جهـان ویـران شود

قصۀ ضحاک وفرعون ازمثل عنوان شود

ادامه نوشته…

۲۷ ثور
۱ دیدگاه

رقص واژگان

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷  ثور ۱۳۹۶ –  ۱۷  می  ۲۰۱۷  –  هالند

رقص واژگان

محترم رسول پویان

دل مسـتانـه از شــادی بـه پـیراهـن نمی گنجد

غـزل هــای دل دیــوانــه در گفـتـن نمی گنجد

ادامه نوشته…

۲۴ ثور
۱ دیدگاه

مادر هستی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۴ ثور ۱۳۹۶ –  ۱۴  می  ۲۰۱۷  –  هالند

مادر هستی

رسول پویان

دلت که از یم عشـق بتان شود خالی

نیابی جـز تن بی جان و جسم بی حالی

ادامه نوشته…

۲۱ ثور
۱ دیدگاه

نجات مام وطن

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۱ ثور ۱۳۹۶ –  ۱۱  می  ۲۰۱۷  –  هالند

نجات مام وطن

محترم رسول پویان

بهـر نجـات مـام وطـن پاچـه ور زنید

بر جـای تـیغ و بـم قلـم بـر کمـر زنید

ادامه نوشته…

۱۸ ثور
۱ دیدگاه

حسن زیبا

تاریخ نشر دوشنبه ۱۸ ثور ۱۳۹۶ –  هشتم  می  ۲۰۱۷  –  هالند

حسن زیبا

محترم رسول پویان

حسـن زیبا از نقوش خامـه و تحریر نیست

جلـوه گاه دل مقــام بـازی تصــویــر نیست

ادامه نوشته…

۱۵ ثور
۱ دیدگاه

دل سنگین استبداد

تاریخ نشر جمعه ۱۵ ثور ۱۳۹۶ –  پنجم  می  ۲۰۱۷  –  هالند

دل سنگین استبداد

محترم رسول پویان

به قلب خستگان عشق وطرب را می کنم جاری

وبای غم نگردد تا به جسـم و جان و دل ساری

ادامه نوشته…

۰۳ ثور
۱ دیدگاه

شرارت طالب

تاریخ نشر یکشنبه سوم ثور ۱۳۹۶ –  ۲۳  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

شرارت طالب

محترم رسول پویان

دولت شـریک قاتل و دزد و ستمگر است

طالب، غـنی و کـرزی کل را برادر است

ادامه نوشته…

۰۱ ثور
۱ دیدگاه

همای کاغذی

تاریخ نشر جمعه اول ثور  ۱۳۹۶ –  ۲۱  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

این غزل را در سال ۱۳۶۱ خورشیدی سروده ام؛ اما اوضاع جهان و افغانستان روز به روز بدتر شده است؛ زیرا در حال حاضر نه تنها زندگی طاقت فرسا شده است، بلکه امید را هم از مردم گرفته اند. برای یادی از احساسات گذشته این غزل را

تقدیم خوانندگان می کنم.

محترم رسول پویان

همای کاغذی

انـدریــن بـیـدادگاه دور گیتی داد نیست

زنـدگانی جــز فـشـار پنجـۀ بیداد نیست

ادامه نوشته…

۲۹ حمل
۱ دیدگاه

کشتی بی ناخدا

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۸  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

کشتی بی ناخدا

 محترم رسول پویان

کشـتی بـی ناخــدا در کام توفـان می رود

هـان تا اعمـاق بحـر خـون پایان می رود

ادامه نوشته…

۲۶ حمل
۱ دیدگاه

دیو استعمار

 تاریخ نشر شنبه ۲۶ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۵  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

دیو استعمار

محترم رسول پویان

جـنــگ میـهـــن فـتــنــۀ آلـــودۀ دوران بود

مـــــردم مـا پـایمـال چکـمــۀ غــــولان بود

ادامه نوشته…

۲۵ حمل
۱ دیدگاه

دنیای دل

 تاریخ نشر جمعه ۲۵ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۴  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

دنیای دل

رسول پویان

دنـیـای دل که مأمـن مهـر و محـبت است

خـلـوتـسـرای دوســتی و کان الـفـت است

ادامه نوشته…

۲۲ حمل
۱ دیدگاه

بوسه با پیغام

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۲ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۱  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

بوسه با پیغام

محترم رسول پویان

تا که عشق وعاطفه درچنگ زورو زر بود

بـاغ دل بی حاصـل و نخـل امل بی بـر بود

ادامه نوشته…

۱۵ حمل
۱ دیدگاه

روشنگری

تاریخ  نشرسه شنبه  ۱۵ حمل  ۱۳۹۶ – چهارم  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

روشنگری

محترم رسول پویان

روشنگری که صلح وصفا پیشه می کند

در ژرفـنـای عاطـفه هـا ریـشـه می کند

ادامه نوشته…