۲۴ ساعت

۰۵ جوزا
۱ دیدگاه

جنگل وحشت

تاریخ نشر  جمعه پنجم  جوزا ۱۳۹۶ –  ۲۶  می  ۲۰۱۷  –  هالند

جنگل وحشت

محترم رسول پویان

کاخ ظلـم زورگـویـان جهـان ویـران شود

قصۀ ضحاک وفرعون ازمثل عنوان شود

ادامه نوشته…

۲۷ ثور
۱ دیدگاه

رقص واژگان

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷  ثور ۱۳۹۶ –  ۱۷  می  ۲۰۱۷  –  هالند

رقص واژگان

محترم رسول پویان

دل مسـتانـه از شــادی بـه پـیراهـن نمی گنجد

غـزل هــای دل دیــوانــه در گفـتـن نمی گنجد

ادامه نوشته…

۲۴ ثور
۱ دیدگاه

مادر هستی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۴ ثور ۱۳۹۶ –  ۱۴  می  ۲۰۱۷  –  هالند

مادر هستی

رسول پویان

دلت که از یم عشـق بتان شود خالی

نیابی جـز تن بی جان و جسم بی حالی

ادامه نوشته…

۲۱ ثور
۱ دیدگاه

نجات مام وطن

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۱ ثور ۱۳۹۶ –  ۱۱  می  ۲۰۱۷  –  هالند

نجات مام وطن

محترم رسول پویان

بهـر نجـات مـام وطـن پاچـه ور زنید

بر جـای تـیغ و بـم قلـم بـر کمـر زنید

ادامه نوشته…

۱۸ ثور
۱ دیدگاه

حسن زیبا

تاریخ نشر دوشنبه ۱۸ ثور ۱۳۹۶ –  هشتم  می  ۲۰۱۷  –  هالند

حسن زیبا

محترم رسول پویان

حسـن زیبا از نقوش خامـه و تحریر نیست

جلـوه گاه دل مقــام بـازی تصــویــر نیست

ادامه نوشته…

۱۵ ثور
۱ دیدگاه

دل سنگین استبداد

تاریخ نشر جمعه ۱۵ ثور ۱۳۹۶ –  پنجم  می  ۲۰۱۷  –  هالند

دل سنگین استبداد

محترم رسول پویان

به قلب خستگان عشق وطرب را می کنم جاری

وبای غم نگردد تا به جسـم و جان و دل ساری

ادامه نوشته…

۰۳ ثور
۱ دیدگاه

شرارت طالب

تاریخ نشر یکشنبه سوم ثور ۱۳۹۶ –  ۲۳  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

شرارت طالب

محترم رسول پویان

دولت شـریک قاتل و دزد و ستمگر است

طالب، غـنی و کـرزی کل را برادر است

ادامه نوشته…

۰۱ ثور
۱ دیدگاه

همای کاغذی

تاریخ نشر جمعه اول ثور  ۱۳۹۶ –  ۲۱  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

این غزل را در سال ۱۳۶۱ خورشیدی سروده ام؛ اما اوضاع جهان و افغانستان روز به روز بدتر شده است؛ زیرا در حال حاضر نه تنها زندگی طاقت فرسا شده است، بلکه امید را هم از مردم گرفته اند. برای یادی از احساسات گذشته این غزل را

تقدیم خوانندگان می کنم.

محترم رسول پویان

همای کاغذی

انـدریــن بـیـدادگاه دور گیتی داد نیست

زنـدگانی جــز فـشـار پنجـۀ بیداد نیست

ادامه نوشته…

۲۹ حمل
۱ دیدگاه

کشتی بی ناخدا

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۸  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

کشتی بی ناخدا

 محترم رسول پویان

کشـتی بـی ناخــدا در کام توفـان می رود

هـان تا اعمـاق بحـر خـون پایان می رود

ادامه نوشته…

۲۶ حمل
۱ دیدگاه

دیو استعمار

 تاریخ نشر شنبه ۲۶ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۵  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

دیو استعمار

محترم رسول پویان

جـنــگ میـهـــن فـتــنــۀ آلـــودۀ دوران بود

مـــــردم مـا پـایمـال چکـمــۀ غــــولان بود

ادامه نوشته…

۲۵ حمل
۱ دیدگاه

دنیای دل

 تاریخ نشر جمعه ۲۵ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۴  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

دنیای دل

رسول پویان

دنـیـای دل که مأمـن مهـر و محـبت است

خـلـوتـسـرای دوســتی و کان الـفـت است

ادامه نوشته…

۲۲ حمل
۱ دیدگاه

بوسه با پیغام

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۲ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۱  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

بوسه با پیغام

محترم رسول پویان

تا که عشق وعاطفه درچنگ زورو زر بود

بـاغ دل بی حاصـل و نخـل امل بی بـر بود

ادامه نوشته…

۱۵ حمل
۱ دیدگاه

روشنگری

تاریخ  نشرسه شنبه  ۱۵ حمل  ۱۳۹۶ – چهارم  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

روشنگری

محترم رسول پویان

روشنگری که صلح وصفا پیشه می کند

در ژرفـنـای عاطـفه هـا ریـشـه می کند

ادامه نوشته…

۱۴ حمل
۱ دیدگاه

زمانۀ پر خشم و کین

تاریخ  نشر دوشنبه  ۱۴ حمل  ۱۳۹۶ – سوم  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

زمانۀ پر خشم و کین

محترم رسول پویان

نه من ز غـربت و تنهایی ام فغـان دارم

نه عمر خضر نه خورشید بیکران دارم

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۱ دیدگاه

موج شادی

تاریخ  نشر جمعه  ۱۱ حمل  ۱۳۹۶ –  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

موج شادی

محترم رسول پویان

هــوای مـوج شــادی در دل ابحـار می رقصد

هزاران موج برهم می‏خورد بسیار می رقصد

ادامه نوشته…

۰۸ حوت
۱ دیدگاه

مسلخ وطن

تاریخ  نشر یکشنبه هشتم   حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۶  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

مسلخ وطن

رسول پویان

قلب وطـن بـه خنجـر افـراط پاره شد

تـعـداد کـشـتگان وطـن بی شماره شد

ادامه نوشته…

۱۳ قوس
۱ دیدگاه

امواج طالع

 تاریخ  نشر  شنبه  ۱۳  قوس   ۱۳۹۵ – سوم   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

امواج طالع

رسول پویان

از دل امـواج طـالــع گـوهــری پیدا نشد

سـیـنـۀ گـرم صـدف همبـسـتـر دریا نشد

ادامه نوشته…

۲۶ جوزا
۱ دیدگاه

عُقده و کین

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۶ جوزا  ۱۳۹۵ – ۱۵ جون  ۲۰۱۶ هالند

عُقده و کین

رسول پویان

گر عُـقدۀ بشـر بـه حسادت دوا شود

صد عُـقده و تضاد دگـر نیز وا شود

ادامه نوشته…

۰۹ ثور
۱ دیدگاه

آسیاب ظلم

تاریخ نشر  پنجشنبه نهم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۸  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

آسیاب ظلم

رسول پویان
زپاکستان نخیزد جز ترور و وحشت و کشتار

چو باشـد نیش گـژدم در سرشـت عقرب جرار

ادامه نوشته…

۰۳ دلو
۱ دیدگاه

افراط خونین

تاریخ نشر شنبه  سوم  دلو   ۱۳۹۴ – ۲۳ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

افراط خونین

رسول پویان

در عمل از طالب و داعش حمایت می کنند

بـا دروغ و حیله در ظاهـر شکایت می کنند

ادامه نوشته…