۲۴ ساعت

۰۳ ثور
۱ دیدگاه

شرارت طالب

تاریخ  یکشنبه سوم ثور ۱۳۹۶ –  ۲۳  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

شرارت طالب

محترم رسول پویان

دولت شـریک قاتل و دزد و ستمگر است

طالب، غـنی و کـرزی کل را برادر است

ادامه نوشته…

۰۱ ثور
۱ دیدگاه

همای کاغذی

تاریخ جمعه اول ثور  ۱۳۹۶ –  ۲۱  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

این غزل را در سال ۱۳۶۱ خورشیدی سروده ام؛ اما اوضاع جهان و افغانستان روز به روز بدتر شده است؛ زیرا در حال حاضر نه تنها زندگی طاقت فرسا شده است، بلکه امید را هم از مردم گرفته اند. برای یادی از احساسات گذشته این غزل را

تقدیم خوانندگان می کنم.

محترم رسول پویان

همای کاغذی

انـدریــن بـیـدادگاه دور گیتی داد نیست

زنـدگانی جــز فـشـار پنجـۀ بیداد نیست

ادامه نوشته…

۲۹ حمل
۱ دیدگاه

کشتی بی ناخدا

تاریخ سه شنبه ۲۹ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۸  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

کشتی بی ناخدا

 محترم رسول پویان

کشـتی بـی ناخــدا در کام توفـان می رود

هـان تا اعمـاق بحـر خـون پایان می رود

ادامه نوشته…

۲۶ حمل
۱ دیدگاه

دیو استعمار

 تاریخ شنبه ۲۶ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۵  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

دیو استعمار

محترم رسول پویان

جـنــگ میـهـــن فـتــنــۀ آلـــودۀ دوران بود

مـــــردم مـا پـایمـال چکـمــۀ غــــولان بود

ادامه نوشته…

۲۵ حمل
۱ دیدگاه

دنیای دل

 تاریخ جمعه ۲۵ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۴  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

دنیای دل

رسول پویان

دنـیـای دل که مأمـن مهـر و محـبت است

خـلـوتـسـرای دوســتی و کان الـفـت است

ادامه نوشته…

۲۲ حمل
۱ دیدگاه

بوسه با پیغام

تاریخ سه شنبه  ۲۲ حمل  ۱۳۹۶ –  ۱۱  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

بوسه با پیغام

محترم رسول پویان

تا که عشق وعاطفه درچنگ زورو زر بود

بـاغ دل بی حاصـل و نخـل امل بی بـر بود

ادامه نوشته…

۱۵ حمل
۱ دیدگاه

روشنگری

تاریخ  نشرسه شنبه  ۱۵ حمل  ۱۳۹۶ – چهارم  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

روشنگری

محترم رسول پویان

روشنگری که صلح وصفا پیشه می کند

در ژرفـنـای عاطـفه هـا ریـشـه می کند

ادامه نوشته…

۱۴ حمل
۱ دیدگاه

زمانۀ پر خشم و کین

تاریخ  نشر دوشنبه  ۱۴ حمل  ۱۳۹۶ – سوم  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

زمانۀ پر خشم و کین

محترم رسول پویان

نه من ز غـربت و تنهایی ام فغـان دارم

نه عمر خضر نه خورشید بیکران دارم

ادامه نوشته…

۱۱ حمل
۱ دیدگاه

موج شادی

تاریخ  نشر جمعه  ۱۱ حمل  ۱۳۹۶ –  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

موج شادی

محترم رسول پویان

هــوای مـوج شــادی در دل ابحـار می رقصد

هزاران موج برهم می‏خورد بسیار می رقصد

ادامه نوشته…

۰۸ حوت
۱ دیدگاه

مسلخ وطن

تاریخ  نشر یکشنبه هشتم   حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۶  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

مسلخ وطن

رسول پویان

قلب وطـن بـه خنجـر افـراط پاره شد

تـعـداد کـشـتگان وطـن بی شماره شد

ادامه نوشته…

۱۳ قوس
۱ دیدگاه

امواج طالع

 تاریخ  نشر  شنبه  ۱۳  قوس   ۱۳۹۵ – سوم   د سامبر  ۲۰۱۶  –  هالند

امواج طالع

رسول پویان

از دل امـواج طـالــع گـوهــری پیدا نشد

سـیـنـۀ گـرم صـدف همبـسـتـر دریا نشد

ادامه نوشته…

۲۶ جوزا
۱ دیدگاه

عُقده و کین

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۶ جوزا  ۱۳۹۵ – ۱۵ جون  ۲۰۱۶ هالند

عُقده و کین

رسول پویان

گر عُـقدۀ بشـر بـه حسادت دوا شود

صد عُـقده و تضاد دگـر نیز وا شود

ادامه نوشته…

۰۹ ثور
۱ دیدگاه

آسیاب ظلم

تاریخ نشر  پنجشنبه نهم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۸  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

آسیاب ظلم

رسول پویان
زپاکستان نخیزد جز ترور و وحشت و کشتار

چو باشـد نیش گـژدم در سرشـت عقرب جرار

ادامه نوشته…

۰۳ دلو
۱ دیدگاه

افراط خونین

تاریخ نشر شنبه  سوم  دلو   ۱۳۹۴ – ۲۳ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

افراط خونین

رسول پویان

در عمل از طالب و داعش حمایت می کنند

بـا دروغ و حیله در ظاهـر شکایت می کنند

ادامه نوشته…

۲۹ جدی
۱ دیدگاه

عطر آزادی

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۹ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۹ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

عطر آزادی

رسول پویان

در فـغـانـســتان تـبـر در بـیـخ اسـتـبـداد زن

ریـشۀ وحـشت بسـوزان سنگ بـر بیداد زن

ادامه نوشته…

۲۵ جدی
۱ دیدگاه

نور تمدن

تاریخ نشر جمعه ۲۵ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۵ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

نور تمدن

رسول پویان

گـر نمی‏دانید زبـانـم حـرف دل باور کنید

همـدلی را بـا ســرود همـزبـانی سـر کنید

ادامه نوشته…

۲۳ جدی
۱ دیدگاه

دل پاک محبت

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۳ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۳ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

دل پاک محبت

رسول پویان

نـه بـر هـر بام و در مـرغ دل دیـوانـه بنشیند

نه مثل شــوم جغـدان بـر سـر ویـرانـه بنشیند

ادامه نوشته…

۱۹ جدی
۱ دیدگاه

بازیگری

تاریخ نشر شنبه ۱۹ جدی  ۱۳۹۴ – نهم  جنوری  ۲۰۱۶ هالند

بازیگری
رسول پویان

بیش ازین گویا که زندانبان عذابم می کند

مـثـل مـاهی اخـتـه و بـعــداً کبابـم می کند

ادامه نوشته…

۱۵ جدی
۱ دیدگاه

بشکن بشکن

تاریخ نشر سه شنبه ۱۵ جدی  ۱۳۹۴ – پنجم  جنوری  ۲۰۱۶ هالند

IMG11074788

بشکن بشکن

رسول پویان

تا که چشمی وا کنی آواز بشکـن بشکن است

تا که پا بر عـرصه بنهادی زمان رفتن است

ادامه نوشته…

۱۰ جدی
۱ دیدگاه

سال نو؛ سال کشتار

تاریخ نشر پنجشنبه دهم  جدی  ۱۳۹۴ – ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

سال نو؛ سال کشتار

رسول پویان

سال نـو بر مـردم ما سـال کشتار است و بس

کودک و پیر و جـوان ما عزادار است و بس

ادامه نوشته…