۲۴ ساعت

۱۱ سرطان
۱ دیدگاه

مطبوعات در شرایط حاکمیت حزب د.خ.ا

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۴ – دوم جولای  ۲۰۱۵ هالند

lمطبوعات

 بخش دوم

 نشریه  حزبی

     تجارب احزاب و سازمانهای سیاسی در عرصه یی تأسیس نشریه و یا نشرات  مختص به خود، بیانګرآنست که یک حزب  و سازمان سیاسی بدون نشرات نه تنه انمیتواند اثبات هویت کند، بلکه بدون یک نشریه، تشکل آن دشوار و غیر عملی است، زیرا پدید آوردن تغییرات و تحول در جامعه بربنای اهداف مطرح شده یک سازمان سیاسی، همانګونه که منوط به امکانات رشد قانونمند جامعه است، برای فراهم آوردن شرایط ذهنی فعالیت رسانه یی برای یک حزب و یا سازمان سیاسی امرضروری است.

ادامه نوشته…

۰۹ سرطان
۱ دیدگاه

مطبوعات در شرایط حاکمیت حزب د.خ.ا

تاریخ نشر سه شنبه نهم سرطان ۱۳۹۴ – ۳۰ جون  ۲۰۱۵ هالند

lمطبوعات

بخش نخست

درتاریخ مطبوعات کشورما، مطبوعات درشرایط حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در تداوم نشرات مربوط به احزاب و سازمانهایسیاسی ، آزادو خصوصیدرکشورنسج و در بستر وجوهات  فکری مختص به خود رنگ و رخ گرفته  است،فصلی است نه مجرد و نه انتزاعی.

ادامه نوشته…

۰۵ ثور
۲دیدگاه

بامیان گنجی در ویرانه ها

تاریخ نشر جمعه ۲۵ اپریل ۲۰۱۴ هالند

بامیان گنجی در ویرانه ها

سفرنامه :

استاد درمحمد وفاکیش

درمحمد وفاکیش

درمحمد وفاکیش

تشویش هشت ماه انتظارت اعلان نتایج امتحان کانکور پوهنتون در ذهنم سنگینی میکرد. در هرات مساعی ام برای یافتن کار نتیجه نداد، بناء روانه یی کابل شدم. در آنجا به وزارت معارف وقت  عارض و امر تقررم را بحیث معلم قراردادی در ولایت بامیان بدست آوردم.

ادامه نوشته…

۲۱ عقرب
۱ دیدگاه

سفر نامه

تاریخ نشر سه شنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

درمحمد وفاکیش

درمحمد وفاکیش

سفر نامه :

ازشهری باافتخارات پربار تاریخی تا شهری  مطرح درعرصه میراثهای فرهنګی جهان 

استاد درمحمد وفاکیش

حمل ۱۳۷۵ ه ش.

۱

بعداز سپری نمودن یک شب در کویته به سوب قندهار حرکت کردیم. باگذشتن ازسرحداز هر وجبی که موتر عبور میکرد، اثرات تباه کننده جنگ بیشاز پیش نمایان میگردید.

آبادیهای ازته ویران شده، زمینهای زراعتی که به خارزارمبدل شده بودند، جاده یی  پر ازپستی و بلندی که موتربه مشکل روی آن میخزید، ذهنم رابه فصولی گذشته ازتاریخ کشورکشانید.    

ادامه نوشته…