۲۴ ساعت

07 مارس
۱ دیدگاه

زن معجزۀ خداست

تاریخ نشر جمعه هفتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

به مناسبت روز جهانی زن

زن معجزۀ خداست

شعر از : حبیب یوسفی

ارسالی ; آرزو  نیکبین

۷  مارچ  ۲۰۱۴

محترمه خانم آرزو نیک بین

محترمه خانم آرزو نیک بین

زن معجــزۀ خـــداســت در روی زمین

زن مـــــادر انبیـــــاســت در روی زمین

ادامه نوشته…