۲۴ ساعت

20 نوامبر
۱ دیدگاه

روز وشب

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴ هالند

محترم تیمور شاه تیموری

محترم تیمور شاه تیموری

روز وشب

تیمور شاه تیموری

آلمان

مایل دیداریارم روز وشب

سربه پایش میگذارم روزوشب

ادامه نوشته…

22 مارس
بدون دیدگاه

سینه بیمار

سینه بیمار

تیمور شاه تیموری

المان

تاریخ نشر پنجشنبه سوم حمل ۱۳۹۱ – ۲۲ مارچ ۲۰۱۲

سر به پای خو با نم سجده سر بسر دارم

گر چه من مسلما نم قبله ی د گر دارم

تا فتد به دا ما نی دست  کو ته ام رو ز ی

میکنم شکیبا ئ بخت در نظر دا رم

ادامه نوشته…