۲۴ ساعت

14 می
۱ دیدگاه

چند تک بیت

تاریخ نشر شنبه   ۲۵ ثور  ۱۳۹۵ –  ۱۴  می  ۲۰۱۶ هالند

عزیزان چند تک بیت خدمت شما تقدیم میدارم

حسن شاه فروغ
حضرت بیدل ع میفرماید

امروز هیچ کس نیست شایسته ى ستودن

مضمونِ تهمتِ چند بر ناقصان نبندید

ادامه نوشته…