۲۴ ساعت

18 دسامبر
۳دیدگاه

وطن نامه:

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۷ قوس  ۱۳۹۶ –  ۱۸  دسامبر  ۲۰۱۷–  هالند

وطن نامه:

محترم انجنیرفاضل فضل الحق  فاضل

وقتی تو میگویی وطن

وطن زتو شرم است وننگ

ادامه نوشته…