۲۴ ساعت

۲۴ حمل
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتی ها

رباعیات و دوبیتی ها

از : الحاج محمد ابراهیم “حبیب زی “

قسمت هفتم

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۴ حمل ۱۳۹۱ –  دوازدهم اپریل  ۲۰۱۲

به چشـم تنگ و بیـداد زمـانـه

مـراد دل دهـد با صـد بهـانـه

لبت را میکند تر روحت منور

اگر خوانی به او از دل ترانه

ادامه نوشته…

۰۸ حمل
بدون دیدگاه

رباعیات و دو بیتی ها

رباعیات و دو بیتی ها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت ششم

تاریخ نشر سه شنبه هشتم حمل ۱۳۹۱ – ۲۷ مارچ ۲۰۱۲

فرمان خدا رحمت این کون ومکان است

هرچه که در اواست به تـد بیر بیان است

گر، امن وعـزت می طلبی بهر سـعادت

فـرمـان خـدا ، جـو که نامش قـرآن است

ادامه نوشته…

۰۱ حمل
بدون دیدگاه

بهار

استقبال از غزل حضرت بیدل

سیرگلزاری که یارب در چمن دارد بهار

از پر طاؤس دامن بر کمر دارد بهار

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

بهار

تاریخ نشر سه شنبه اول حمل ۱۳۹۱ – ۲۰ مارچ ۲۰۱۲

گلشن پُرهای و هوئی گـر به سردارد بهار

نقشبندی کار فهمی صنعگر دارد بهار

گردش ابر بهار و چرخش مرغان درهـوا

وه چه زیبا تابـلوی در سحر دارد بهار

ادامه نوشته…

۲۶ حوت
بدون دیدگاه

مردان راه حق

استقبال

شاه نعمت الله ولی کرمانی :

ما خاک  راه را بـه نظـر کیمـیا کنیم

صد درد را به گوشۀ چشمی دوا کنیم

حضرت خواجه حافظ شیرازی :

آنان  که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا شود که گوشۀ چشمی به ما کنند

مردان راه حق

الحاج محمد ابراهیم “حبیب زی “

تاریخ نشر جمعه ۲۶ حوت ۱۳۹۰ – ۱۶ مارچ ۲۰۱۲ 

ما هـم خاک  را بـه نظـرکـیمیا کنیم

هر درد بی دوا بـه دعـا ما دوا کنیم

طبـیـب حـاذقیم و ازمکـتـب عـشـاق

پارینـه درد  و غـمت را  شـفا کنـیم

ادامه نوشته…

۱۹ حوت
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتی ها

رباعیات و دوبیتی ها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت پنجم

تاریخ نشر جمعه  ۱۹ حوت ۱۳۹۰ –  نهم  مارچ ۲۰۱۲

اشـعۀ نـورهدایت  زحـق بـرسـرمن دمیـده بود

چون شیرمادرکه به حلق طفل تشنه چکیده بود

حلـقـم نمـود تـر چنان ز خشـکـنای ایـن حیـات

این عهـد و وفـای بـود که زعـرفان رسیده بود

ادامه نوشته…

۳۰ دلو
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتی ها

رباعیات و دوبیتی ها

از : الحاج محمد ابراهیم ” حبیب زی “

قسمت چهارم

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

درکشور زیبای تو این خاک گهر بار

افتیده به هر سـو هزار جامد وجاندار

هریک تمنا زتو دارند ای خالق جبار

جمعی دانه طلب ومن رحمت وانوار

ادامه نوشته…

۰۹ دلو
بدون دیدگاه

قرآن

قرآن

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

۲۷ جنوری ۲۰۱۲  ورجنیا

تاریخ نشر  شنبه هشتم دلو۱۳۹۰ –  ۲۸ جنوری ۲۰۱۲

نفس در قالب جان سورۀ رحمـن می خوانـد

زبـان در زیـر لب آیـات سـبـحان مـیـخوانـد

بیـاراسـته دلـم در کـوکـب ادنای مهـجـوری

که دل در خانۀ دلبـر آیات قـرآن می خـوانـد

ادامه نوشته…

۰۳ دلو
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتی ها

رباعیات و دوبیتی ها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت سوم

تاریخ نشر دوشنبه  سوم  دلو۱۳۹۰–  ۲۳  جنوری ۲۰۱۲

این وصل کی خواهد واین جوش خروشان

در زمزمۀ لب کی دارد هزارموج فروزان

داده به این بنـدۀ مهجور همین گنج فـراوان

آن گنج قـدیمی که معنی اش بـرایـد زقـران

ادامه نوشته…

۲۷ جدی
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتی ها

رباعیات و دوبیتی ها

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۰ – ۱۷ جنوری ۲۰۱۲

خواستم به سوی دلبر صاحبدلان سفر کنم

آنجا که ریشۀ عشق ازل بود زانجاگذرکنم

روح ودلـم  بگـفت قـدم مـگـذری بـه دور

بردورخویش چرخ زن که سویش نظرکنم

ادامه نوشته…

۲۲ جدی
بدون دیدگاه

قربانیان انفجار

استقبال ازغزل استاد سخن خلیل الله” خلیلی “

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قربانیان انفجار

تاریخ نشر  پنجشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۰ دوازدهم جنوری ۲۰۱۲

برگ پائـیزم کـه مـانـدم  دور از میهـن بـرون

وز شاخها گشـم جـدا،از شـاخ واز گلبن برون

افت و خـیـزان  هـرطرف  بـاد حوادث میـبرد

روی سنگهاخورده خورده گشتم ازگلشن برون

ادامه نوشته…

۰۷ جدی
بدون دیدگاه

یک قدم جدید

الحاج محمد ابراهیم “حبیب زی”

یک قدم جدید

تاریخ نشر چهارشنبه  هفتم جدی ۱۳۹۰ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱

درآسـتانۀ به تعبیر اکثریت سیاسیون امریکائی سـاختنن افغانسـتان به نام صلح ودموکراسی مطابق پلان های مجوزۀ غرب  یک  قـدم دیگر بنام (میکی موس در تلویزیون “طلوع ” طلوع نمود .)

از نظر نگارنده چسـپانیدن پایـگاه  نظامی امریـکا در خـاک  افغانسـتان ،طوریکه اکثرأ فکـر میکنـند بـرای پخـش قـدرت درین سـرزمین میباشد قابل قبول نمیباشد،اما طرح پروگرام تلویزیونی( کارتونی میکی موس ) که در آن همه پلان های تسخیروی و تغیـیر دهنیت زرع گـردیـده برای امریکائی ساختن افغانستان مشکل را آسان میسازد نه آسانترزیرا الزاماً آن عـده ای که عوایـد مادی زمانی  پوشـش نیات  نیـک شـانرا تـاریک میگرداند ناخودآگاه برای پیشـبرد همچـواهـداف فعـال وفعالـتر میگردند زیرا عواید مادی برای مادیون بهترین سلاح شستشوی مغزی محسوب است وآنهـا را بـرای خدمات غیر  آماده میـگردانـد

ادامه نوشته…

۲۲ قوس
بدون دیدگاه

دوبیتی ها و رباعیات

از الحاج محمد ابراهیم “حبیب زی”

دوبیتی ها و رباعیات

تاریخ نشر سه شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۰ – ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱

پـروانه صفت می تپـد این دل بـه حریمش

هرجـا که زمین است همانجاست حریمش

اینـبارنرود جان من جز به تمنای وصالش

چون وعـده نمـودست قـران دیدار کریمش

ادامه نوشته…

۰۲ قوس
بدون دیدگاه

استقبال ازشعر استاد سخن خلیل الله “خلیلی”

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

استقبال ازشعر استاد سخن خلیل الله “خلیلی”

مصرع های اول از” حبیب زی ،  و ” مصرع های دوم

از استاد “خلیلی “

تاریخ نشر چهارشنبه دوم قوس ۱۳۹۰ – ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱

خشک سالی آمـد و آبی زسـحابی نچکـید

غـنچه بر شاخ  نخـندید و نسـیمی  نوزید

سرخی چشم من ازشعلۀ دل رنگ گرفت

یک صـدا این دل شـوریده زجائی نشـنید

ادامه نوشته…

۲۳ عقرب
بدون دیدگاه

با استعانت ازروحانیت حضرت بیدل

الحاج محمد ابراهیم” حبیب زی”

استقبال از شعر حضرت ” بیدل”

از حضرت بیدل :

شب که عبرت را دلیل این شبستان یافتم

هرقدر چشمم به خود واشد چراغان یافتم

تاریخ نشر دوشنبه – ۲۳عقرب ۱۳۹۰ – چهاردهم نوامبر ۲۰۱۱

از حبیب زی :

(با استعانت ازروحانیت حضرت بیدل )

در جهـان عشـق یـزدان  مشـعلستان یافتم

وزنهـاد  روشـنائـی  گـنـج  پنهـان  یـافتم

از گداز سوز دل ، گرمی سراپایم گرفت

روح هستی شورومستی پیک جانان یافتم

ادامه نوشته…

۱۱ عقرب
بدون دیدگاه

شهر ویران

الحاج محمد ابراهیم  حبیب زی

شهر ویران

احوال یتیمان چو بینی چشـمان خونبار بماند

در دیــده  کـجـا قــدرت  دیـدار  بـمـانـد

هرجا ه روی کشته دل وخواروغریب است

در پـا  کـجـا  قــدرت  رفـتـار  بـمـا نــد

ادامه نوشته…