۲۴ ساعت

27 سپتامبر
بدون دیدگاه

نقش تبسم

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 نمونه از شعر های شادروان استاد سید محمد “دروگر “

از کتاب  ( گلزمین وفا)

شاد روان استاد سید محمد " دروگر "

شاد روان استاد سید محمد ” دروگر “

نقش تبسم

*****

تا شمع  رخ  انجمن  آرای تو  دیدم

در پر تو  آن  نور چو  پروانه  تپیدم

 

از بسکه  بود جلوۀ  قدش  چمن  آرا

با شوق  شتا بنده به  آغو ش  کشیدم

ادامه نوشته…

23 سپتامبر
بدون دیدگاه

آب گهر

تاریخ نشر یکشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 از کتاب ( گلزمین وفا ) مجموعۀ  اشعارشادروان استاد سید محمد  ” دروگر ”
شبرغان  ۱۵ سنبله ۱۳۸۲

شاد روان استاد سید محمد " دروگر "

شاد روان استاد سید محمد ” دروگر “

آب گهر 

****

آدم شده  اغوا و ز شیطان  گله  دارد

ابلیس  ز شیا د یی  انسا ن گله  دارد

گا هی  که  به خلوتکدۀ  راز در آیند

را ضی  زهمند  آه ز یزدان گله  دارد

ادامه نوشته…

11 سپتامبر
بدون دیدگاه

بارغم

تاریخ نشر سه شنبه ۲۱سنبله  ۱۳۹۱  –  یازدهم  سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

از کتاب( گلزمین وفا) مجموعۀ اشعار شادروان استاد سید محمد  ”  دروگر  ”

***

شبرغان ۱۳۸۸

بارغم

****

درگرفتم ،سوختم دیدار  نیست

راز دل را محرم اسرار نیست

سربه زانو خلوت غم ، جای من

بارغم  را غم  شریک و یار نیست

ادامه نوشته…