۲۴ ساعت

آرشیو 'مقالات جالب و پژوهشی'

23 مارس
۱۳دیدگاه

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

تاریخ نشر چهارشنبه سوم  حمل ۱۴۰۱ –  ۲۳ مارچ  ۲۰۲۲ هالند

این مقاله از مجموع مقالات دانشمندانی استخراج شده که بتاریخ ۲۱ حوت سال ۱۳۵۳ در سیمینار امیرخسرو بلخی قرائت گردیده و بعدآ بصورت کتاب مستقل بنام (مجلس امیرخسرو بلخی) توسط انتشارات بیهقی در کابل  بچاپ رسیده بود.

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

نمونهء مثنوی هشت بهشت

بقلم: زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

بخش آخر :

توصیف :

توصیف هم یکی از اجزای مهم داستان است که برقوت داستان می افزاید و مفهوم آن بیان حالات وحرکات اشخاص داستان و نمایش محیط داستان است .

ادامه نوشته…

09 مارس
۱۱دیدگاه

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۸ حوت ۱۴۰۰ –  نهم  مارچ  ۲۰۲۲ هالند

این مقاله از مجموع مقالات دانشمندانی استخراج شده که بتاریخ ۲۱ حوت سال ۱۳۵۳ در سیمینار امیرخسرو بلخی قرائت گردیده و بعدآ بصورت کتاب مستقل بنام (مجلس امیرخسرو بلخی) توسط انتشارات بیهقی در کابل  بچاپ رسیده بود.

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

نمونهء مثنوی هشت بهشت

بقلم: زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

بخش هشتم :

این نقطهء فرود داستان بود و این هم پایان داستان:

پس به  صد   شادی   و  دلارامی

باز   بردش   به    تخت   بهرامی

ادامه نوشته…

23 فوریه
۱۰دیدگاه

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

تاریخ نشر چهار شنبه  چهارم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۳ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

این مقاله از مجموع مقالات دانشمندانی استخراج شده که بتاریخ ۲۱ حوت سال ۱۳۵۳ در سیمینار امیرخسرو بلخی قرائت گردیده و بعدآ بصورت کتاب مستقل بنام (مجلس امیرخسرو بلخی) توسط انتشارات بیهقی در کابل  بچاپ رسیده بود.

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

نمونهء مثنوی هشت بهشت

بقلم: زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

بخش هفتم :

(این حادثه اصلی است که انتظار خواننده را موجب میشود).

دلارام بعد از مدتی اقامت در خانهء دهقان و آموختن دقایق هنر از وی ، خودرا امتحان میکند و از مهارت خویش در موسیقی مطمئن میگردد، در صدد بر می آید که قضیهء« دست بالای دست بسیار است» را نزد بهرام به اثبات برساند از آنرو هرروز :

ادامه نوشته…

06 فوریه
۱۲دیدگاه

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

تاریخ نشر یکشنبه ۱۷ دلو ۱۴۰۰ – ششم  فبروری  ۲۰۲۲ هالند

این مقاله از مجموع مقالات دانشمندانی استخراج شده که بتاریخ ۲۱ حوت سال ۱۳۵۳ در سیمینار امیرخسرو بلخی قرائت گردیده و بعدآ بصورت کتاب مستقل بنام (مجلس امیرخسرو بلخی) توسط انتشارات بیهقی در کابل  بچاپ رسیده بود.

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

نمونهء مثنوی هشت بهشت

بقلم: زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

بخش ششم :

و این هم حادثه دیگری از حوادث اصلی داستان است .

بهرام بعد ازین هنرنمایی ، از دلارام می خواهد تا هنر او را ارزیابی کند ، دلارام نخست چیره دستی بهرام را می ستاید اما به دنبال آن نکته خطرناکی را هم بر زبان می آورد.

ادامه نوشته…

27 ژانویه
۱۶دیدگاه

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

تاریخ نشر  پنجشنبه  هفتم  دلو ۱۴۰۰ – ۲۷ جنوری  ۲۰۲۲ هالند

این مقاله از مجموع مقالات دانشمندانی استخراج شده که بتاریخ ۲۱ حوت سال ۱۳۵۳ در سیمینار امیرخسرو بلخی قرائت گردیده و بعدآ بصورت کتاب مستقل بنام (مجلس امیرخسرو بلخی) توسط انتشارات بیهقی در کابل  بچاپ رسیده بود.

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

نمونهء مثنوی هشت بهشت

بقلم: زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

بخش پنجم :

بهرام با یک تیر دو پیکانه، شاخهای آهوی نر را که علامت فارقه آن از جنس مخالفش می باشد ، هدف قرار میدهد و آنها را با تیر از سر آهو بر میدارد و بعد ، دو تیر به طرف آهوی ماده می اندازد که پیکان های آن در سرش جای می گیرد و مثل دو شاخ آهوی نر جلوه میکند.

ادامه نوشته…

13 نوامبر
۵دیدگاه

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

تاریخ نشر شنبه  ۲۲ عقرب  ۱۴۰۰–  ۱۳ نوامبر  ۲۰۲۱ هالند

این مقاله از مجموع مقالات دانشمندانی استخراج شده که بتاریخ ۲۱ حوت سال ۱۳۵۳ در سیمینار امیرخسرو بلخی قرائت گردیده و بعدآ بصورت کتاب مستقل بنام (مجلس امیرخسرو بلخی) توسط انتشارات بیهقی در کابل  بچاپ رسیده بود.

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

نمونهء مثنوی هشت بهشت

بقلم : زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

بخش چهارم :

مقد مه داستان:

یکی از اجزای مهم هر داستان مقدمهِ آنست که داستان با آن شروع میشود.

هر داستان نویس یا داستانسرا ، در تنظیم مقدمه ، سبک و سلیقه خاصی دارد و از اصولی که خود پسندیده است پیروی میکند .

ادامه نوشته…

02 نوامبر
۲دیدگاه

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

تاریخ  نشر سه شنبه  ۱۱عقرب  ۱۴۰۰–  دوم  نوامبر  ۲۰۲۱ هالند

این مقاله از مجموع مقالات دانشمندانی استخراج شده که بتاریخ ۲۱ حوت سال ۱۳۵۳ در سیمینار امیرخسرو بلخی قرائت گردیده و بعدآ بصورت کتاب مستقل بنام (مجلس امیرخسرو بلخی) توسط انتشارات بیهقی در کابل  بچاپ رسیده بود.

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

نمونهء مثنوی هشت بهشت

بقلم : زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

بخش سوم :

شناخت اشخاص داستان :

داستان خواننده را وقتی جذب میکند ودر او تأثیر می بخشد که داستان نویس یا داستانسرا با هویت و شخصت قهرمانان داستان خود آشنا باشد، آنانرا بخوبی بشناسد واخلاص و منش هرکدام را بتواند تعریف کند و به خواننده بشناساند.

ادامه نوشته…

18 اکتبر
۴دیدگاه

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۶ میزان  ۱۴۰۰–  ۱۸  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

این مقاله از مجموع مقالات دانشمندانی استخراج شده که بتاریخ ۲۱ حوت سال ۱۳۵۳

در سیمینار امیرخسرو بلخی قرائت گردیده و بعدآ بصورت کتاب مستقل بنام

(مجلس امیرخسرو بلخی) توسط انتشارات بیهقی در کابل  بچاپ رسیده بود.

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

نمونهء مثنوی هشت بهشت

بقلم: زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

بخش دوم :

اما وقتی که نوبت به مدح فرمانروای زمانش میرسد تنها سی بیت در مدح او و وصف چتر و علم وتیغ و رمحش به شیوهء شاعرانی که درموقف او قرار داشته اند میگوید وبی درنگ وی را پند و اندرزمیدهد که :

ادامه نوشته…

08 اکتبر
۵دیدگاه

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

تاریخ  نشر جمعه  ۱۶ میزان  ۱۴۰۰–  هشتم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

این مقاله از مجموع مقالات دانشمندانی استخراج شده که بتاریخ ۲۱ حوت سال ۱۳۵۳

در سیمینار امیرخسرو بلخی قرائت گردیده و بعدآ بصورت کتاب مستقل بنام

(مجلس امیرخسرو بلخی) توسط انتشارات بیهقی در کابل  بچاپ رسیده بود.

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

نمونهء مثنوی هشت بهشت

بقلم: زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

بخش نخست:

مطلبی که بنده می خواهم درین مجلس گرامی ، بعرض حضار محترم برسانم این است که امیر خسرو بلخی مشهور به دهلوی ، گذشته از اینکه به گواهی دیوان اشعارش شاعری نازکخیال و توانا بود ، و علاوه بر اینکه از مطالعه اثر منثورش « اعجاز خسروی » بر می آید که دبیری بلیغ و اندیشمند بود ، و صرف نظر از اینکه مثنوی های تارخیش او را به عنوان یک مؤرخ جهان بین و حقنویس معرفی میکند و با وصف اینکه به شهادت مثنوی « مطلع الانوار » ش، عارفی با خبر از همه مراتب سیر و سلوک بشمار میرود و در عین حالی که بگفته خودش و به گواهی اکثر مؤرخان و تذکره نویسان و محققان ، در موسیقی و آهنگ سازی  استاد بوده است، یک داستانسرای چیره دست و آگاه از تمام رموز و دقایق داستانسرایی نیز بوده است .

ادامه نوشته…

15 ژانویه
۳دیدگاه

هویت گمشده ما ،ادامه فصل هشتم

تاریخ نشر جمعه  ۲۶ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۵ جنوری ۲۰۲۱ هالند

آنکه بر کند بیک حمله در قلعه طاق
آنکه بگشاد بیک تیر در ارگ زرنگ
                          ( فرخی سیستانی )
« هزار سال قبل شرایط آبادانی سیستان را چنین بر شمرده اند: “شرایط آبادانی سیستان بر سه بند بستن نهاده اند؛ بستن بند آب، بستن بند ریگ، و بستن بند مفسدان. هرگاه که این سه بند اندر سیستان بسته باشد، اندر همه عالم هیچ شهری به نعمت و خوشی سیستان نباشد و تا همی بستند چنین بود و چون ببندند چنین باشد.»
16 سپتامبر
۲دیدگاه

هویت گمشده ما ،ادامه فصل هشتم

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۶ سنبله  ۱۳۹۹ – ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما
شهر ها، قلعه ها و حصار های افغانستان (۵۱)
ادامه فصل هشتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

ارگ یا دارالاماره زرنج یا زرنگ

آنکه برکند به یک حمله در گنبد طاق
وآنکه بگشاد به یک تیر در ارگ زرنگ
فرخی

ولایت نیمروز ساحات زیاد آبدات تاریخی دارد که یکی آنها قلعه تاریخی ارگ زرنج است که گفته می شود افراسیاب بناکرد در گرشاسپ نامه به رستم سلسله پهلوا نان ملی آریانا نسبت داده شده و تاریخچه آن قبل از میلاد بوده است.

ادامه نوشته…

24 آگوست
۲دیدگاه

هویت گمشده ما ،ادامه فصل هشتم

تاریخ نشر  دوشنبه  سوم  سنبله  ۱۳۹۹ –  ۲۴  آگست  ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما
شهر ها، قلعه ها و حصار های افغانستان (۵۰)
ادامه فصل هشتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

مختصات شهرستان زرنج مرکز نیمروز

سپهدار گرشاسپ تا زنده بود

نه کردش زبون کس نه افکنده بود

به هندوبه روم وبه چین از نبرد

بکرد آنچه دستان و رستم نکرد

(گرشاسپنامه اسد طوسی)

مؤرخان و آثار تاریخی با اضافه آثار بدست امده باستانی از لای ریگ ها و سنگواره ها که در اثرحفریات باستان شناسان بدست می اید معتبرترین منابع اند که ما را به مقصد میرساند و برای تهیه مطالب تحلیلی جدید کمک می نمایند.

ادامه نوشته…

10 آگوست
۲دیدگاه

هویت گمشده ما،ادامه فصل هشتم

تاریخ نشر  دوشنبه  ۲۰  اسد  ۱۳۹۹ –  دهم  آگست  ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما
شهر ها، قلعه ها و حصار های افغانستان (۴۹)
ادامه فصل هشتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

جغرافیایی تاریخی نیمروز یا سیستان
همانگونه هرودت یونانی مصر را هدیه نیل میدانند ، نیمروز یا سیستان هدیه هیرمند است. موجودیت این دریای بزرگ زمینه باروری و تشکل قومی و فراهم آوری کار و حرفه و تجارت و زیست مردمان مختلف را بار آورده است .قبل از همه نیمروز یا سیستان تداعی نامهای را میکند که تاریخ باستان و قرون وسطی این سرزمین در خویش نهفته نموده است .

ادامه نوشته…

26 جولای
۲دیدگاه

هویت گمشده ما،ادامه فصل هشتم

تاریخ نشر یکشنبه پنجم  اسد  ۱۳۹۹ –  ۲۶  جولای  ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما
شهر ها، قلعه ها و حصار های افغانستان (۴۸)
ادامه فصل هشتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

وجه تسمیه نیمروز
در اوستا نیمروز یا سیستان ، به‌عنوان یازدهمین سرزمینی توصیف شده‌است که اهورامزدا آن را آفرید.

ادامه نوشته…

14 جولای
۳دیدگاه

هویت گمشده ما ، فصل هشتم

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۴ سرطان  ۱۳۹۹ –  ۱۴  جولای  ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما
شهر ها، قلعه ها و حصار های افغانستان (۴۷)
فصل هشتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

نیمروز جایگاه و تهداب تمدن سیستان
نیمروز – سیستان یا سکاستین ولایتی است در جنوب غربی کشور ما که تاریخ درخشان گذشته داشته است .

ادامه نوشته…

06 جولای
۲دیدگاه

هویت گمشده ما ،ادامه فصل هفتم

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۶ سرطان  ۱۳۹۹ –  ششم  جولای  ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما

قلعه ها و حصار های افغانستان (۴۶)

ادامه فصل هفتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

چغچران شهری که دریغا داستانش را بستند

چغچران یا چخچران مرکز ولایت غور است. بین عرض البلد ۳۴ درجه ۳۲ دقیقه شمالی و طول البلد ۶۵ درجه ۱۵ دقیقه شرقی و همراه با اطراف آن یک منطقه تاریخی می باشد.

ادامه نوشته…

21 می
۲دیدگاه

هویت گمشده ما ،ادامه فصل هفتم

تاریخ نشر پنجشنبه اول جوزا  ۱۳۹۹ –  ۲۱ می ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما

قلعه ها و حصار های افغانستان (۴۵)

ادامه فصل هفتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

سر به فلک برکشید بی‌خردی

مردمی و سروری در آهون* شد

تیوره ( تیواره ) امروز یا فیروزکوه دیروز

تیوره یا تیواره که مرکز سابق ولایت غور بوده بنام غور نیز یاد می شود. مرکز ولسوالی را مردم آن بنام قلهٌ [ قلعه ] غور یاد میکنند – به کوه های مرتفع محاط است ، بنام کوه های پنج شاخ و کریه ئی.

ادامه نوشته…

13 می
۳دیدگاه

هویت گمشده ما ، ادامه فصل هفتم

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۴  ثور  ۱۳۹۹ –  ۱۳ می ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما

قلعه ها و حصار های افغانستان (۴۴)

ادامه فصل هفتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

منار جام نگین لاجوردین در تاریخ افغانستان

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

هزار بادهء ناخورده در رگ تاک است

مقدمه :

در تاریخ اسلام ساختن و اعمار منار ها در آغاز بخشی از بنای مساجد بوده که محلی برای آذان است . در حالیکه در گذشته از منار ها به منظور دیده بانی یا مراقبت شاهراه ها و نقاط استراتیژیک استفاده می نمودند تا از خطرات حملات دشمن با خبر گردند.

ادامه نوشته…

29 آوریل
۲دیدگاه

هویت گمشده ما ،ادامه فصل هفتم

تاریخ نشر چهار شنبه  دهم  ثور  ۱۳۹۹ –  ۲۹  اپریل ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما
قلعه ها و حصار های افغانستان (۴۳)
ادامه فصل هفتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

۷ – قلعهء کالیون و حصار فیوار :
این دو قلعه اگرچه در بادغیس واقع شده اند، لیکن در تاریخ بنام غور ثبت هستند. در مورد نام کالیون و فیوار تفاوت در نگارش نسخه های طبقات ناصری وجود دارد و پوهاند عبدالحی حبیبی مصحح این نسخه ها می نویسد که :

ادامه نوشته…

18 آوریل
۲دیدگاه

هویت گمشده ما ،ادامه فصل هفتم

تاریخ نشرشنبه  ۳۰ حمل ۱۳۹۹ – ۱۸  اپریل ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما
قلعه ها و حصار های افغانستان (۴۲)
ادامه فصل هفتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

۶ – قلعه و حصار سیفرود
موقعیت حصار و قلعه سیفرود هنوز به درستی معلوم نیست . مخروبه این قلعه با دیوار های تدافعی خویش از استحکام و متانت آن یادآوری میکند.

ادامه نوشته…

01 آوریل
۴دیدگاه

هویت گمشده ما،ادامه فصل هفتم

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۹ – اول  اپریل ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما
قلعه ها و حصار های افغانستان (۴۱)
ادامه فصل هفتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

۵ – قلعه و حصار تولک غور
تولک در غرب مرکز ولایت غور به فاصله ۱۹۵ کیلومتر از آن قرار دارد. که از سمت شمال به ولسوالی چشت شریف و ولسوالی اوبه ولایت هرات، از طرف جنوب به ولسوالی ساغر ، از طرف شرق به ولسوالی شهرک و از طرف غرب به ولسوالی فرسی ولایت هرات هم مرز است .

ادامه نوشته…

28 مارس
۲دیدگاه

هویت گمشده ما ،ادامه فصل هفتم

تاریخ نشر شنبه  نهم  حمل ۱۳۹۹ – ۲۸ مارچ ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما
قلعه ها و حصار های افغانستان (۴۰)
ادامه فصل هفتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

مشخصات امروزی قلعه خیسار(بخش سوم)
قلعه خیسار در قله کوه به ارتفاع ۱۳۵۰ متر از بحر موقعیت دارد این قلعه ساختمان وبنای مستحکم استوار در دامنه کوه بنام جهان قلعه وبه طرف جنوب قریه خیسار – قیصار مربوط ولسوالی پرچمن واقع بوده .

ادامه نوشته…

24 مارس
۳دیدگاه

هویت گمشده ما ،ادامه فصل هفتم

تاریخ نشر سه شنبه پنجم  حمل ۱۳۹۹ – ۲۴ مارچ ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما
قلعه ها و حصار های افغانستان (۳۹)
ادامه فصل هفتم
نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود
قلعه خیسار در اوراق جغرافیای تاریخی (بخش دوم)
مؤلف روضه الجنات فی اوصاف مدینه الهرات جملات را با زیبایی بیشتر آراسته و هما ن اقدام مغول ها را برای فتح غور و قلعه خیسار با یرلیغ چنگیز تکرار آورده است :

ادامه نوشته…

16 مارس
۴دیدگاه

هویت گمشده ما ، ادامه فصل هفتم

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۶ حوت ۱۳۹۸ – ۱۶ مارچ ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما
قلعه ها و حصار های افغانستان (۳۸)
ادامه فصل هفتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

۴ – قلعۀ خیساربا قدامت تاریخی آن ( بخش اول)
قلعه خیسار که بعضی‌ها نیز بنام قیصار ذکر کرده اند و مردم اهالی این قلعه را بنام قلعه دختر یاد می‌کنند. یکی از قلعه‌های مشهور در طول تاریخ میباشد . امپراطوری غوری ها بر قلعه متذکره و بخش از سرزمین غور حاکمیت داشت .

ادامه نوشته…

02 مارس
۳دیدگاه

هویت گمشده ما ، ادامه فصل هفتم

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۲ حوت ۱۳۹۸ –  دوم مارچ ۲۰۲۰ هالند

هویت گمشده ما
قلعه ها و حصار های افغانستان (۳۷)
ادامه فصل هفتم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

ویرانی فیروزکوه پایتخت امپراطوری غوری ها
با وجود آنهمه تلاش های دانشمندان و محققان و باستان شناسان هنوز محل دقیق قلعه فیروزکوه در میان گمشده ها قرار دارد. دلایل فوق و نظریات دانشمندان فیروزکوه – تیوره را اگر بپذیریم به گمان یقین به فبروزکوه نزدیک شده ایم.

ادامه نوشته…