۲۴ ساعت

آرشیو 'داستان'

09 نوامبر
بدون دیدگاه

بازگشت

نـوشتـه : سمیع   الدین  افغانی

بازگشت

داستان  کوتاه

قسمت دوم

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۲عقرب ۱۳۹۰ – سوم  نوامبر ۲۰۱۱

مـــادرنسیم  نیزموادی و لوازم مورد نیاز  وضرورت سفر را اماده ساخته و به کمک نسیم در موتر جا بجا نموده وبعد از چنددقیقه هرسه به صوب شهر زیبا جلال اباد به راه افتادند۰

مادر با نسیم در سیت پیشرو و نازی خواهرش در سیت پشت سرموتر تکیه زد۰

لخظه سکوت در بین شان حکمفرما بودبعد ازچنددقیقه مادرش روبه نسیم کرد وګفت :

ادامه نوشته…

03 نوامبر
بدون دیدگاه

باز گشت

نـوشتـه : سمیع الدین افغانی

باز گشت

داستان  کوتاه

قسمت اول

مقدمه

 

سمیع الدین افغانی

سمیع الدین افغانی

خواننده ګان ګرامی  !

حوادثی که دریـــن سه دهـــه اخیردرکشورعـــزیزماافغانستـــان بـه وجود امده ، تاریخ ادبیات و خـــاطره نـویسی به دلایل مختلف خاموش بـــوده است، اما درجبهه هـــا،زنـــدان هـــا،تعبیدګاه ها ودرمهاجرتهاهمچنان درداخل کشوردرهرکوچه و شهرولایات ،قریه وقصبات،حوادث مانند آیینه متجلی بوده که خوشبختانه  دست اندرکاران هنر و ادبیات دســت زیر الاشه نه نشسته کلچر،رسوم ،عنعنات و عادات مــردم خـــویشرا درنبشته های شان به شکل قصه داستانهای کوتاه وناول انعکاس داده وراه نوسینده ګی را بـــرای اینده ګــان هـموار نموده اند ســـپاس  فراوان به هنر دوستان کشور.

ادامه نوشته…