.
spacer
بیاد داشته باشید که ۲۴ ساعت مستقل بوده ، مربوط هیچ گروه  و سازمان سیاسی در داخل و خارج کشور نمیباشد.

 

 
spacer
spacer
صفحه اول
افغانستان
سیاسی
تبصره بر خبر
معرفی چهره های فرهنگی
کتاب و کتابدوستان
مقالات جالب و پژوهشی
گفتگو ها
بیان حقایق
مسایل جهان و منطقه
طنز،نورانی ،ترجمان، بشیر
نمایشنامه ها
طنز
کارتونهای هژبر شینواری
آثار هنری بشیر بختیاری
باچه آزره تقدیم میکند
داستان
دنیای شعر و شاعران
اشعار حاجی محمد کاظمی
اشعار مرحوم استاد صابر هروی
اشعاراستاد غلام حیدر یگانه
اشعار قیوم بشیر
اشعار حشمت امید
اشعار انجنیر حفیظ اله حازم
اشعار نورالله وثوق
اشعار سجیه الهه احرار
اشعار فریده اکبری
اشعار صالحه وهاب واصل
اشعار محمد اسحاق " ثنا "
اشعار خواجه عبدالله احرار
اشعار نعمت الله پژمان
اشعار ودود فضلی
اشعار زهره صابر «هروی»
اشعار ظفر خان " اهتمام "
اشعار همایون شاه عالمی
اشعار و نوشته های سید محمد اشرف فروغ
جوانان
کودکان و نوجوانان
از دفتر خاطرات
معرفی کتابهای جدید
فرهنگ مردم
لهجه ها و اصطلاحات محلی
با کشور تان آشنا شوید
به مشکلات مردم توجه کنید
نقد بر کتاب ،مقالات، فلم و..
زن و زندگی - زن و مشکلات
جالب و خواندنی
مشاهیر جهان
هنری و فرهنگی
گزارشهای ولایتی
مطالب انتخابی و ارسالی شما

دوستان و نویسنده گان گرامی!

درصورتیکه خواسته باشید نوشته های تان در این سایت نشر شود میتوانید بعد از تیپ کردن آنرا از طریق

Word

به این ایمیل آدرس

mehdibashir@gmail.com

بفرستید

سایت ۲۴ ساعت از شما و در خدمت شماست.

استفاده از مطالب سایت ۲۴ ساعت با ذکر مأخذ آن آزاد است و ممانعتی ندارد

سایت ۲۴ ساعت را به دوستان تان ایمیل کنید تا آنها هم در مورد آن اظهار نظر کنند

قابل توجه نویسنده گان محترم !

مطالبی که برای نشر میفرستید و میخواهید که بنام مستعار نشر شود بهتر است خود را برای سایت ۲۴ ساعت معرفی کنید تا نوشته تان طبق میل تان نشرشود.

 

 
نامهءچارلی چاپلین به دخترش
ودود فضلی
ودود فضلی

نامهءچارلی چاپلین به دخترش

======

 ازنثربه نظم تحریرشده

======

" فضـلی"  اپـلـدورن - هالند

چهارشنبه ۲۷ دلو۱۳۸۹ -۱۶ فبروری ۲۰۱۱

بــود چــارلـــی از نــوابـغ هــای دهـــر

آســمــانِ پـــنـــــد و بــــاران هــنـــــــر

اوچـنــان اسـتــــاره ی دانـــش مــنــیــر

اهــل دنـیـا را بـــه خــود کــرده اسـیــر

گـفـتـه انــد اولادهـایـش هـفـت وهـشـت

جـــز یـکـی دنــبــال کـــار او نـگـشــت

دخـتـــری بـــودش بـنــام جـــرالـــدیــن

هـسـت بــر تـــاج هـنــرمـثـــل نـگــیــن

مـسـتـعــدهــم چـــون پــــدردرسـیـنـمــا

جــاذبِ پـیــر وجــــوان چــون کـهـربــا

افـتـخــار و شـهــرتــش بـــالا گــرفـــت

بـوی عـطـرِسـنـبـلـش هــرجـا گــرفــت

چــالـی یــک نــامــه ی جــانـــانـــــه ی

از بـــرای  دخــتـــــرِ فـــــرزانــــــه ی

درمـیـــان نــامـــه هـــا زیــبــاتـــریـــن

خــوبــتــر از حــســن روی نــازنـیــــن

هـرکه خـوانــدمتـن ایـن چـون نـامـه را

بــوســه خــواهـــد زد لـبـان خــامــه را

نـامـه را چـارلـی چـنـیـن تحـریـرکــرد

ذهــن مـــا و دخــتــرش تـنــویــرکـــرد

جرالـدیـن ای دخـتـرم ایـنجا شـب اسـت

یک شـب بـی مـاهـتـاب وکـوکـب اسـت

دَورو پـیـش ایـن قـلعـه صـدخُـفـتـه گان

خــواهـــرومـــادر بـــرادر هــمـچـنــان

خـفـتـه گـان هــم چـون سـپـاه بی سـلاح

خـیـلی خـامـوش انــد درصلـح وصلاح

سعـی کــردم تــا کـنـــم بـیـــدار شــــان

مــی نــدیـــدم گـــرم ایــن بــازارشـــان

دراطــاق کـــوچـکــی بـــا نــــور کــــم

پـیـش ازمــرگ خــواســتــم آنـجــا رَوم

خـیـلـی از پـیــشـت بــه دور افــتــاده ام

زیــر پـــای فـیـــل و مـــور افـتــــاده ام

لـیک انــدر خــاطــرم هــر لـحـظــه اِی

درمـیـــان چـشـــم مــــن بـنـشـسـتــه اِی

روز و شـب تــو بــا مـنـی امــا نـــه اِی

دور از آغـــوش مــــن افـــتــــــــاده اِی

تــو درآن پــاریــس افـسـونگــرکـنـــون

مـیکـنــی بـیـنــنــده گــانــت را فـســون

درتـیــاتـــر روی صـحـنــه پـُـر جــلال

مـیـشـوی ظـاهـــربــه مــانــنـــدغـــزال

شـانـزده لـیــره بگـیـری مــزد خــویـش

مـیـکـنـی خــنــدان دل هـــای پـــریــش

مــن شـنـیــــدم نـقـــش زیـبـــای تـــــرا

نــقــش مـقـبــول و دل آرای  تــــــــــرا

گـشـتـه اِی شـاه دُخــتِ ایـرانـی کـنــون

بـیـشـــه ی تـــاتـــار زنـــدانـی کــنــون

آنـچــنــان شـهــزاده بــاش و آن بـمـــان

بـــاش اخـتـــــر در مــیـــان آســمـــــان

گـرچـه مصروفـی مـیـان جـمع وجـوش

می نـیـوشی کـف زدن هـا را بـه گـوش

گـرتــرا فـرصـت بــداد بـیـنـنـــده گــان

گـوشـه ی بـنـشیـن وایـن خـط رابخـوان

مـن بــه جــز یـک دلـقـک ِپـیـرنـیـستــم

درکـمــان و زِه چـــون تـیـــر نـیــسـتــم

مـن بــه شـلــوار گـشــاد و چـیــرچــیـر

سـالـهــا رقـصـیـــدم وبـــودم  فـقـیـــــر

تــو مگــر درجــامـــه ی ابــریـشـمـیــن

هـمچـنـان شهـزاده هــای مـصـروچـیـن

مـیـنـمـائـی رقــص بــا تـحـسـیـن بـیـش

کـف زدن هـا رابـبـیـن باچـشـم خـویـش

زیــن طـریـق شــایــد رسـی بـرآسـمـان

رفـتــه آنـجـا هــم بـبـیـن اسـتــاره گــان

لـیـک گــاهـی هـــم بـیـــا روی زمـیــن

زنـــدگــانـی مـــردمــانـــت را بـبـیــــن

لـحـظــه ی بـنـگــر رقــاصـان دیـگـــر

کـوچـه گــرد و بـی نـــوا بــاچـشـم تــر

بــاشـکـــم هـــای گــرسـنــه بــار بـــار

روزوشــب رقـصنـدهــرگــوش وکـنـار

ایـن گــداهــا دســت پـیـش خــار وخـس

پـیـش کــردنـــد تــا شـَـوَنــدش داد رس

دسـت بـازی شــد بـه عـزت هـای شـان

اشـک بــود از دیــده هــای شــان روان

مـن یـکـی از جـمـلـه ای ایـشــان بــودم

دلـقـک درویــش وســـرگـــردان بـــودم

ســالـهــا گـفـتــم بـــرایــت قـصـــه هـــا

مــرنـگــفـتـــم داســتـــان خـــویـــش را

کـوچـه وپـس کـوچــه ای لـنـدن چـنــان

دلـقــکِ بــی خــانــــه وبــی آب ونـــان

پـیــش روی نــاکـســان  و بـــی خـِـــرد

بــود رقـصـان ایــن گــدای دوره گـــرد

طعــم ایــن ســَـم هــا چـشـیــدم بــارهــا

رنــج تـحـقـیـــری کـشـیـــدم ســـالـهــــا

گـوش دارنــد لـیک بــاشـنــدگـوش کــر

چـشــم دارنــد مـی نـمی بـیـنــنــد بـشـر

بــاهـمـیــن مـنــوال بـنــده چـهــل ســال

خــوانـــده و رقـصـیــده ام مـثـل دجــال

مـــردم روی  زمـیـــن خــنــــدانـــــــدم

خــویـشـتــن را بـیـشــتـــرگـــریــانـــدم

دخـتــرم یـکـبـــار در مـتـــرو و بــــس

دَوره کــن بـنگـــردمـی درپـیـش وپــس

رَو بـبـیــن آن بـیــوه هـــا و کـــودکــان

دسـت تـعــذیــرش بــه ســوی نـاکـسـان

جـان دهـــد اطـفــال شــان روی سـرک

بـهـرتکـفـیـن مــادرانــش حــوشـپــرک

آری! آری! دخـتـــرم تـــو هـــم چــنـان

هـستی از جـمـع چـنـیــن افـسـرده گــان

گــرهـنــر دو بــال پـــرواز مــی دهـــد

غـــالـبـــاً دو پـــای او را مـیـشـکــنـــــد

دوفـرانک گرخـرچ داری خـود بـه کار

ســومـی را مـــال دیـگـــرهـــا شــمــار

یک فــرانکــت را بـــده بـهــرغــریــب

تـا شـــود یــک نــام انـسـانــی نـصـیـب

آدمــی در اوج مـــی آیـــــــد یـقـیـــــــن

بــاز مــی اُفــتـــد چـنــان روی زمـیــن

ازفـریــب ایــن جـهــان غــافــل مـبـاش

کـزفـلـک آُفــتـی وگـــردی پــاش پــاش

دروجــودت خـــون مــن بــاشـــد روان

مـهــرتـــو درقــلــب زار مــن نـهـــــان

در فــریــب زر مـکـن خــود را غـــلام

زرِ انـســـانــی  بـــدســـت آور مــــــدام

مــن فــرشــتــه هــم نـبــودم در زمـیــن

ســالــهــا رقـصـیــدم وبـــودم غـمــیـــن

در تــلاش  آدمـــی بــــودم هــمـیــــــش

خــواســتــم آدم بـمـانــــم خـــوب کـیـش

دخـتـرمــن سـعـی مـی کـن هــم چـنــان

در جـهـــان  آدم  بـمــــان، آدم بـمـــــان

بــاش اســتـــاره تـــو بـــر اوج فـــلــک

بــا حــزم بــاشـــی نـیـفــتـی در تـلـــک

روی خــوبــت را بـبـوســـد ایــن پـــدر

درخـیـــالـــم بـــاش و از یـــادم مـبــــر

" فضـلی" 
 
 

مؤسس و مسؤول
سایت
محمد مهدی بشیر

سال تأسیس

۴ میزان ۱۳۸۶

  خورشیدی

26  سپتامبر 2007

  میلادی

Tel:0031644388706

spacer

spacer