۲۴ ساعت

27 می
۷دیدگاه

درد ها ورنج های وطن

تاریخ نشر جمعه هفتم جوزا  ۱۳۹۵ –  ۲۷  می  ۲۰۱۶ هالند

عزیزان خواننده !

این ها را خوب میشنا سید لازم به معرفی نیست . این ها  به اصطلاح  بنام جهاد همین که وارد کابل شدند بخاطر قدرت طلبی ود هها منطقه کابل را بین خود تقسیم کردند و اعلان ریاست جمهوری نمودند و کابل زیبا را ویران کردند . خود و کشور مارا به کثیفستان وحشی ، سعودی وهابی آدمخور ، ایران آخوندی ، امریکا و روسیه و باقی کشور های غربی فروختند ملیون ها انسان را  شهید ،  آواره ودر بدر نمودند و هرکدام شان اکنون از خون ملت دارای دهها اپارتمان ، ویلا ، باغ و دهها موتر آخرین مودل سال و ضد گلوله و صد ها حساب دالری در بانک های خارج شده اند . چوکی های ریاست جمهوری ، ریلست اجراییه وزارت ها ، ولایت ها را با چور و چپاول اشغال کرده اند.زمین های شخصی مردم مظلوم و دولتی را بزور تفنگ تصرف کردند ، تعدادی روانه دوزخ شدند و باقیمانده هم انشالله نزد شان خواهند رفت . مهدی بشیر

************************************

دوستان عزیز و خواننده گان گرامی !

همانطور که اطلاع دارید و در سر لوحه سایت ۲۴ ساعت چنین  نوشته شده  :

بیاد داشته باشید که :

۲۴ساعت نشریه انترنتی مستقل بوده و به هیچ یک از گروهها و سازمانهای سیاسی در داخل و خارج کشورارتباط نداشته و هدف آن خدمت به تمام مردم کشور عزیز و دوستداشتنی ما افغانستان بوده و است و بدون هر نوع عقده های شخصی ، تعصبات زبانی، مذهبی ، قومی ، منطقوی و نژادی، در مقابل هرنوع بی عدالتی ها ، ظلم ، جرم و جنایت مبارزه نموده وبه کمک هموطنان عزیز ، فرهنگیان وقلم به دستان گرامی در این راه به پیش خواهد رفت.

مطابی را که بعد آ مطالعه میکنید بتاریخ ۲۰ می ۲۰۱۶ برایم رسیده و چون طویل و   جالب بود آهسته آهسته سرش کار کردم . این مطلب از دوست عزیز و محترم جناب پوهنوال داکتر اسدالله حیدری است که درد های مردم افغانستان راضمن مقالۀ با سرودن اشعار  برشته تحریر  در آورده اند . من خواهستم آنرا با شما عزیزان شریک بسازم .

یک نکته دیگری را به اطلاع تان میرسان که جناب پوهنوال حیدری هم مانند بنده مربوط به هیچ گروه و حزبی نیستند و خوب را خوب وبد را همچنان بد میگویند. و لی متاسفانه در این جهار دهه کسی کار حوبی به نفع ملت انجام نداده است که از آن تعریف نمایند ، همه بخاطر قدرت و دالر بوده است و بس .

دیزاین عکس ها از ۲۴ ساعت است و به جناب داکتر حیدری ربطی ندارد. این شما و این هم درد ها و رنج های وطن و هموطنان عزیز ما  .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

****************************************************

بسمه تعالی

درد ها ورنج های وطن

درد ورنج های تومیهن،نتوان کرد حساب

که تـوانـد بـشــمـارد،قـطــــرات بـــاران را

با کمال تأسف که وطن عزیز ما در چهار دهء اخیرهدف تجاوزات بیگانه ها ونوکران وطنفروش آنها گردیده است.هر روزی که میگذرد، وضع کشورمحبوب  وهم میهنان مظلوم ما بدتر از روز قبل گردیده و هیچ دور نمای بهبودی تصور نمی شود.

بعد ازکودتای منحوث۲۶ سرطان۵۲که داوود خان فرعون زمان با فریب وتزویرنوکران وجاسوسان شوروی سابقه، همین خلقی ها و پرچمی ها به اریکهء قدرت جمهوری قلابی رسید، هستهءجنایات بی حد وحصروتباهی وویرانی وطن زیبای ما افغانستان عزیزبنا نهاده شد. عدم درایت وشناخت داوود خان ازجاسوسان واطرافیانش،باعث تباهی خودش وخورد وبزرگ فامیلش به شمول طفل شش ماههء خاندانش گردیده وعامل اساسی کودتای منحوس وبداختر۷ثوربا تمام جنایات وبدبختی های کشور محبوب ما تاامروزگردید.

ای خدا! شدهفت ثورو دردبی درمان رسید

سرنوشت ملک ما بردست بی دینان رسید

میهن ما گشت ویران شرق تا غربش همه

از شمالش تاجنوب آفات بی حد زان رسید

گشت قربانی دوملیون مردوزن پیرو جوان

شد به ملیونها مهاجر،موسم هجران رسید

عالم وفاضل همه ترک وطن کردند از آنک

خرس قطبی از شمال بالشکر عدوان رسید

ســربـداد ند نـغـمــهءکــوروکـآلـی دُ دَیــش

گور شد کوروکفـن کالـی،زمرمی نان رسید

از برکت!! کودتای منحوس هفت ثور ودرزمان قدرت داشتن دوروزهء خلقی ها وپرچمی های ناخلف ووطنفروش، خرس های قطبی بوطن عزیزما لشکرکشی نموده وفکرمیکردند که افغانستان مارا مانند ممالک اروپای شرقی به آسانی بلعیده وبه آبهای گرم بحرهند دسترسی یابند.

از جنایت های خلـق وپرچـم ایـن دونـاخلـف

مُلک ما ویران شد وآتش به خرمن درگرفت

شد به ملیونها شهید از دست نوکرهای روس

سیل هجرت هرطرف،از میهن وکشورگرفت

دراین زمان نامیمون بالغ بر شش ملیون افرادوطن ما بشمول دانشمندان ونخبه های کشوراعم ازمردان، زنان واطفال، کسبه کاران،دهاقین و علمای دینی مجبوربه ترک خانه وکاشانهءآبائی خودگردیده واسپندوار درهر گوشه وکنار این کرهء خاکی پراگنده وآواره شدند.

 پس ازکودتای هفتم ثورکه وطنفروشان خلقی وپرچمی،مطلق العنان در وطن ماگردیدند،ازهیچ ظلم وستمی که از دست شان برمی آمد،درحق مادر وطن ومردم مظلوم افغانستان دریغ نکردند.این ناخلفان حتی پیش از کودتای بدفرجام هفت ثور، درزمان ریاست استبدادی داوود خان که پوست ها مهم حکومت داوودخان ازجمله وزارت داخله دردستشان بود ، مرتکب جنایات بیشمار وکشتارنخبه ها واشخاص با نفوذ کشورمانند

محمد هاشم خان میوندوال،علی احمد خرم وزیر پلان وجنرال خان محمد خان مرستیال،دگرجنرال عبدالرزاق خان، وده ها اشخاص با رسوخ بشمول عارف ریگشاه باچند تاجردیگرکشورما شده بودند.

 برعلاوهء شش ملیون هموطن ما که اسپند وار دراقصی نقاط جهان آواره شدند، بالغ بردو ملیون مردم بیگناه ما جام شهادت نوشیدند. صدها هزارمعیوب،بی پناه،بیوه ویتیم گردیدند.

هزاران هموطن عزیزما که جگرگوشه های شان توسط دستگاهای جهنمی اگسا،کام وخاد گرفتار،شکنجه واعدام شدند،بادرد که حتی تا امروزنه اجسادعزیزان خودرادیده اند ونه محل دفن یاگور دستجمعی آنهارا میدانند.

 بلاخره ازاثرآه مظلومان وانتقا م دنیائی که خداوندازاین بیگانه پرستان جانی گرفت، نورمحمد تره کی را شاکرد وفادارش از راه غیرمعمول نفسش را کشیده وبه جهنم واصل کرد.

حفیظ الله امین! را برادران بزرگ شمالی اش طوری به درک واصل کردند که تا امروز قبرش هم معلوم نمی باشد. ببرک که سنگ دوستی باداران روسی خود را دائم به سینه میزد ومعیاروطن دوستی وانقلابی بودن را نظر به دوستی با شوروی تعیین میکرد،بلاخره روزی شد که بادارانش اورا جواب داده حتی ازخاک خود بیرون کردند تا درحیرتان در یک تانکربه مذلت راهی جهنم گردید.

جان من آخر بدیدی خون مظلومان چسان

دامن ناپـاک ببـرک را به ذ لـت در گـرفت

داکتر نجیب رئیس عمومی خاد وبعداً رئیس جمهورکه یکی از قاتلین درجه یک مردم بیگناه وطن ما بود وبعد از فرار روس ها میخواست چهره بدل نموده وخودرا وطن دوست ومسلمان جلوه دهد،مگر آنقدر دیر شده بود که مردم پوست وی رادرچرمگری هم میشناختند،حیله ونیرنگش مؤثر واقع نگردیده وبلاخره بسیار مفتضحانه به جزای اعمال پلیدش رسید.

نا نجـیـب وکـارمـل را با تـره کی وامیـن

بعد چارروزه جنایت،موسم پرسان رسید

مردم شریف،نجیب ومسلمان ماکه درآرزوی سرنگونی این خائنان ملی بودند وحکومت اسلامی مجاهدین افغانستان را مشتاقانه انتظار می کشیدند.بلاخره روس های متجاوز با سرافگند گی،

خجالت بین المللی و تلفات بیحدجانی ومالی،مجبوربه ترک افغانستان عزیزما گردیدند، اما:

داد تـاوان تجــاوز رابـه مـیـهـن آنچـنـانـــک

شوروی شد تجزیه،عبرت جهان ازسرگرفت

نوکران جانشین شان نیزپس ازمدتی فراررابرقرارترجیح داده واکثریت شان ترک وطن نموده به دامن امپریالیست های غربی که همیشه از آنها مذمت میکردند و هزاران هموطن عزیزمارا صرف به نام نوکران جهان غرب یا تحصیل کرده های غرب قتل عام نمودند، پناه برده و بیشرمانه به زندگی ننگین خود ادامه میدهند. جوی کم کن زمردی وآنگه فارغبال بنشین. آنها که اصلاً درنهاد شان ذرهءمردی وغیرت  نداشتند، مگر بنام افغان وافغانیت نیز خیانت کردند.

هیهات من الذله.

ای کاش این ناخلفان وطنفروش وقاتلین هزاران هموطن،هرگزدرکشور محبوب ما نمی بودند تا ازدست های کثیف شان مملکت عزیزما به این حال بد ،روز بد وتباهی نمی رسید.

اگــرخلـق وگــر پـرچــم نمی بود

به ملک ما چنـیـن ماتـم نمی بود

نمی شد ملک ما این گونه ویران

به هـرگـوشه سـرود غـم نمی بود

اگـر ایـن بی خــدایان نـوکـر روس

نـمـی بودنـد،طــالـب!!هـم نمی بود

بُــــدی افــغــــانـسـتــــان،آرامِ آرام

دل مــلـــت چـنـیـن پـرغـم نمی بود

نه کُشتی عالمان وفاضلان را

زمامداران ما نافهم نمی بود

به هرصورت دورۀ  این نوکران بیگانه ها به پایان رسید وزمام میهن دوستداشتنی ما به دست مسلمان نماها ی بد ترازخلق وپرچم رسید.

اگرروسهای ملحد وبی دین بانوکران شان هرچه کردند،آنها دشمن دین وخاک ما بودند که ازآنها توقع بیشتر نمیشد داشته باشیم.وای وصدوای که مجاهدین به نام زیر پوشش اسلام واسلامت کاری کردند که کفارهم نکرده وهموطنان ما درخواب هم چنین روزی را ندیده بودند.

بعدِ ظلمـت های هفت،نوبت رسید برهشت ثور

نـوکــرروسـان برفـت وچـاکــرشـیطـان رسـیـد

کُشته شـد صد هـا هـزاراز مـردمـان بـی گـنـاه

کـابـل زیـبــای مـــارا مــوســم ویــران رسـیـد

کوچه کوچه،قریه قریه،شهربه شهرودِه به دِه

راکـت وخـمپـاره هـا از سـوی بی دینـان رسید

درحریـم کعبـه کردنـدعهــد گـیـرنـد راه راسـت

عهد وسوگندشد فراموش،حرص نقد جان رسید

با هزاران درد وافسوس که حکومت بدست مجاهدین نما ها افتاد، در حالیکه مجاهدین واقعی یکتعدادزیاد شان جام های شهادت را نوشیدند و کسانیکه باقی ماندند ودرجنایات وخیانتهای رهبران فاسد ووطنفروش ونوکران سعودی ها،ایران وپاکستان شریک وسهیم نگردیدند،ازنظر افتاده وروزگار وزندگی شان هر روز بدتر وبدتر گردید.

نامسـلمـانـان جانی،با شعـار حـفـظ دین

کردویران کشورم،کزدین ایشان سوختم

حرص دالر،برد دین احمدی ازیاد شـان

از جنایت های شاگردان شیطان سوختم

آهــوان میهنـم رم کـرده اند،درهرطرف

من بیـاد نرگـس چـشم غــزالان سوختم

درروزهای اول قدرت گرفتن سران بنام مجاهدین،کابل زیبا ویران ودر حدود شصت وپنج الی هشتاد هزارهموطن بیگناه ما قتل عام گردیدند، خانه هاویران شد،منازل ودارائی های مردم چور وچپاول گردید،صد ها هزارهموطن که هنوز درکشور بودند،ترک وطن نمودند، اردوی قوی وطن ما خـا ئنانه وبه فرما یش نوازشـریف دشـمـن درجــه یـک ملت افغانستان،توسط پیر طماع وحریص،دنیا خَر دین فروش، صبغت الله مجددی رئیس چند روزهء دولت منحل گردید.

خـائنی مـنحــل نـمــود اردوی تــو

 زین خیانت شد وطن بی عسکـرم

زانکه زیبا کشورم عسکر نداشت

جنگ ســالاری بـه هـر بوم وبرم

آن مجــاهــدهـا بنـام، خـصم وطـن

کـردند ویـران ،کـابـل گل پیکـــرم

هـریـکـی بـادســت آلـوده بـخــون

قـاتـل ده هـا هـزار هـمـکـشــورم

آنچه اززیر بناهای کشورعزیزماکه حتی دروقت کمونست های لعنتی و بی خدا وبا داران شان تخریب نگردیده بود،همه به ویرانه مبدل گشت.

قصردارالامان که از زیبا ترین قصر های تاریخی وطن ما وحتی در منطقه بی نظیر بود کاملاً تخریب شد.موزیم کابل تاراج گردید.کتابخانه های کابل،اخصاً کتابخانهء دانشگاه کابل چپاول گردید.

بهترین نسخه های کتابهای نایاب تاریخی،ادبی،فرهنگی،علمی و غیره بغارت رفته ودربالای کراچی های دست فروشان،مانندکاغذهای باطله برای پاکت ساختن بفروش میرسید. مکاتب زیاد تخریب وحریق گردید.

تفنگ سالاران درهرمنطقهءکه قدرت داشتند،خانه ها زمین ها وسایر اموال وملکیتهای مردم کمزوروعامه راظالمانه غصب نمودندونظربه گزارش خانهء آزادی درحدودچهارونیم ملیون جریب زمینهای دولتی و شخصی مردمان مستضعف، بسیارظالمانه درافغانستان توسط عمال دولت وزورمندان غصب گردیده است.

مسلمان نماهای دوراز اسلام واسلامیت به ناموس هموطنان خود تجاوز کرده واین جانیهادخترها وزنهای افغان را بعرب های وحشی فروختند.

صبغت الله مجددی،برهان الدین،حکمتیار،سیا ف ،مزاری وبلاخره همه سران گروه های هفتگانه وهشتگانه،بغیرازچور وچپاول دارائی های عامه، پرنمودن جیب های خود،قتل وقتال هزاران انسان بی گناه وظلم وستم بیحد بالای مردم مظلوم وطن عزیز ما، کوچکترین کار وخدمتی برای وطن ما افغانستان نکردند.

بـس بـه ناحـق بکشـتنـد هـزاران مظلـوم

همه جا سرخ زخون دشت ودمن می بینم

وآنکه باریـش درازش بخـورد پـول جهاد

صـاحب جـاه ومقـام،بـاغ وچـمــن می بینم

وآنـکـه بـامـیـخ بسـرکـوفـت هزاران مسلم

درصـف اول دولــت،بـه ســخــن مـی بینـم

از چپاول ودیده درائی های صبغت الله مجددی،شاهدان عینی منجمله یک برادرخودم میگویند که در مجالس مختلفی که درپاکستان برپا   میکردند،از ظروف طعام خوری دوران پادشاهی ظاهر شـاه که درآنها کلمات”المتوکل علی الله” نقش گردیده بود، بیشرمانه استفاده میکردند. لعنت خداوجمیع ملآئک براین وطنفروشان ودزدان بیحیا باد!

بعد ازدوران تاریک سران بنام مجاهدین،عصرسیاه جهالت ووحشت طالبان رسید.این سیه دلان وطالبان ضد علم وترقی هرخرابی که از دست شان آمد،درحق مردم مظلوم وطن وکشور ما روا داشتند.

از مظالـم هـای طالب جان!،کدامـش یاد کرد؟

سـربـریــدن هــای ناحـق،تا بت بامیـان رسید

طــول ریـش گــردیـد معـیــار مـسـلـمانـی مــا

شرع احمد شد فراموش،جهل رادوران رسید

مفتضح کردند مسلـمـان رابه دنیــا آنچـنـانک

 شادباش کفروشیطان، بـرایـن مسلمانان رسید

شاهکارتاریخی بت بامیان منفجرگردید،هزاران آثار فرهنگی و مجسمه های تاریخی وباارزش را یا تخریب کردند ویا بصورت قاجاق از وطن بیرون نموده وبفروش رسانیدند.تلویزیونها را به دارآویختند،هزاران رول  فلم های موجود درآرشیف رادیو تلویزیون افغانستان عزیزمارا حریق نمودند، طبقهء اناث بشمول دختران خوردسال راازکارو تحصیل محروم ساختند. ازظلم بیحد، زنان مظلوم را در ملأ عام شلاق میزند و حتی دراستدیوم کابل وپیش چشم هزاران هموطن اعدام وهزاران فجایع دیگر را مرتکب می شدند.اعضای بدن زنها مانندگوش،بینی ولب ها را قطع میکردند.بعضاً جوانان بیگناه را محاکمهء صحرائی نموده سنگسار ویا زنده به گور میکردند که هنوزهم این فجایع جریان دارد.

گـشـت غـارت مـوزهء کابـل هم آثـار عتـیـق

لاجـورد مـلک ما،لـعـل بدخشـان را چه شد؟

گشـته ویـران لـوگـرو کـابـل،غـزنی وهـرات

بـامیـان وشــاهـکــارِ روزگــاران راچـه شد؟

رشـوه ورشـوه ستانی گشتـه امـری آشـکـار

تـرس ازروز حسابِ حی سـبـحـان راچه شد؟

ده هـزاران پیـروبرنـا،زنـده بنمـودن به گـور

کس نکرده تعزیت،آن غمشریکان راچه شد؟

با واقعهءیازدهم سپتمبرگلیم این ظالمان مؤقتاً برچیده شده ودورا ن زمامداری شاه شجاع قرن بیست ویکم وطن عزیزما،کرزی وطنفروش و خائن درجه یک وطن، درسیزده سال اخیر رسید.ازبرکت خدمات !! کرزی وهمدستانش،وطن عزیزما”کپ افتخار! قهرمانی فساد”رادر جهان تصاحب کرده وحایزدرجهء اول شد. قرارگفتهءاخیرکامرون نخست وزیربریتانیادرصحبتی که باملکه الیزابت دوم داشت،افغانستان  رابه طرز شگفت انگیزی “فاسد” توصیف کرده است.

قرارنوشتهءدکتورمیرعبدالرحیم عزیز(امریکا واشنگتن دی سی، و شمارهء۲۳۳ هفته نامهءافق، آسترالیا)، حامد کرزی بعدازتجاوز امریکا به افغانستان،توسط قوای اختصاصی این کشوراز

مرگ حتمی نجات یافته ونظر به امرجورج بوش، بصفت رئیس جمهورافغانستان اشغال .شده مقرر گردید.

درخلال سیزده سال ریاست جمهوریش،کرزی از حمایت کامل سیاسی ونظامی ادارهء بوش برخوردار بود.

دردوعالم خوارگردی،ای خائن ملی ما

میروی آخر ازاین دهر،کرزی جانی ما

روزوشب درفکرپُربنمودن جیبت شدی

در تباهی داده ئی خیلی،تواز اردوی ما

کسانیکه پیش ازبه قدرت رسیدن به اصطلاح وطن ما”خرلنگ”هم نداشتند،بعد از به قدرت رسیدن صاحب ملیونها وملیاردها دالرگردیدند. باچوروچپاول دارائی های کشور،اخصاً ازاختلاس ملیونهاوملیاردهادالر کمک های بین المللی،هرکدام صاحب گنج های قارونی شدند.پول های سرقت کرده رادربانک های خارج ازکشورذخیره کرده اند. درحالیکه اکثریت قاطع مردم ما به نان سه وقت خود محتاج بوده ومی باشند.

 کرزی که بایدازپول های بادآوردهء کمک های بین المللی،برای  رفاء عامه،ایجاد مکاتب،شفاخانه ها،اعمارسرک ها وفابریکه ها،آبادی و اعمار پروژه های زیربنائی استفاده میکرد تا ازخود نام نیک بجا می  گذاشت،مگرقرارنوشتهءلندن تایمزتاریخی۲۳اپریل سالجاری مبلغ ششصد ملیون دالررا برای تقویت طالبان این قاتلان هزاران هموطن بیگناه ما ونوکران سعودی ها وآی اس آی به مصرف رسانیده است.

کرزی قاتـل تو تا کی زنده باشی؟

به پـیـش مـردمـت شرمنده باشی

اگرداشتی جوی غیرت توبی ننگ

زیک فیـربردهــانـت،مــرده باشی

کرزی ازاین پولهای بیت المال به پنج مرکز آموزشی طالبان درقندهار ،فاریاب،هیرمند،ننگرهار ولوگر سخاوتمندانه!! کمک کرده است.اگر این ادعا ها درست باشد(که احتمال درستی آنها بسیار زیاداست) باید ازکرزی جبران این پولها حاصل شده ومصارف ماهانهءوی لغوگردد وهمچنان نام منحوسش از میدان هوائی کابل حذف گردد.

درپانزده سال اخیرکه جامعهءجهانی درکشورما حضورداشتند وملیارد ها دالر به افغانستان عزیزسرازیر شد،حتی یک پروژهءزیربنائی آباد نگردید.یگانه پروژهءکه تاحدودی تکمیل گردیده، بند سلما میباشد که کار آن تقریباً  پنجاه سال قبل شروع واز جانب دولت هندوستان تمویل گردیده است.  

شاه شجاع ملک ما میهن فروش

کرده است بارخیانت را به دوش

بـانـــد اودرفـکـــرتــاراج وطــن

غافل ازروز جزا،درعیش ونوش

کرزی خائن وازخود کش بیگانه پرست آنقدردشمن وطن خود بوده که اگر برادران جاهل ودور از اسلامش صدها وهزارها هموطن مارا قتل عام میکردند، خم به ابرو نمی آورد، ولی زمانیکه ملا عبدالرقیب،یکی از برادران طالبش درگذشت،آه وواویلا سرداده وبه زبان حال میگفت:

بـرفـتی ای بـرادر از برمن

شکستی قامتم،تاج سر من

توبودی قاتل صدها مسلمان

طلب کردد به آخـرداور من

 جسد آن قاتل راباتشریفات وهلی کوپتر مخصوص به ولایت زادگاهش درشمال افغانستان فرستاد. درحالیکه نماز جنازهءبالغ بر بیست عسکر وپلیس ما که درراه حفظ وطن به شهادت رسیده بودند ودر زیرریشش درارگ برگزار شد، اشتراک نکرده بود.

بلاخره باتمام تقلاها وکوشش های که کرزی برای بقای خود درکرسی ریاست جمهوری نمود،موفق نشد.وزمام این کشوربی صاحب به دست مغزمتفکرجهان!!! وعبدالله عبدالله،این دونوکر

امریکا رسید،که حکومت  بنام”وحدت ملی”ودرحقیقت”وحشت ملی”رابنا نهادند.این حکومت یکی ازفاسد ترین حکوما ت جهان بوده وبا تقلب،خدعه ،فریب ،ریاکاری و مفاسد بسیارزیاد توسط باداران این دووطنفروش به وجودآمد.تاحال که تقریباً دوسال از حکومت وحدت ملی میگذرد،کوچکترین خدمتی برای وطن ومردم میهن ما نکرده اند.بی نظمی ها،انفجارها وانتحارها،راه

گیری ها،مسموم کردنهای دختران مکاتب وهزاران فجایع دیگرروز به روزبیشترگردیده است.وطن ما وزیردفاع ندارد،راکت های پاکستان بارها وبارها قسمت های ازوطن مارا زیرآتش گرفته اند، دراین دولت خائن هیچ کسی پیدانمی شود که درمقابل این دشمنان وطن جزویترین حرکتی بالمثل نماید.هنوز یک تعداد وزارت خانه ها وولایت های ما  توسط سرپرست ها اداره میشود.

 برادران کرزی وغنی هرروزدرگوشه وکناروطن حتی درزیر ریش شان درکابل وجوارارگ صدها هموطن ما اعم ازعساکروپلیس، مردان وزنان واطفال بیگناه را به درجهءشهادت میرسانند.

امیداست روزی راشاهد باشیم که این همه خائنان وجانیان به کیفراعمال خود رسیده باشند.

باید متذکرشد که درحقیقت،نهاد وسرشت حکومت کرزی و وحدت ملی کوچکترین فرقی وجودندارد،هردو حکومت ازنوکران امریکا بوده واز راه های خیانت وفریب هموطنان بوجود آمده اند.وتازمانیکه حکومت امریکا برای اغراض شوم خودبه آنهاضرورت داشته باشدازآنها استفاده کرده وبعداً مانند صدهانوکردیگرخودآنهارا به دور خواهد انداخت. چنانچه همین حالا هم حامد کرزی تا حدی ازطرف بادارانش رانده شده است.

زراه هــای تـقــلـب گـشـتـه ای آخـر،رئیـس اشـرف

بـه شــرم بــی حـــدِ دنـیـــا وعـقـبــایــت نـمـی ارزد

ریـاســت بـاهـمــه خـجـلـت بشـد حاصـل،خِـردمفلس

بـه قـطــع کلـک هـای هـمــوطـن هـایــت نـمـی ارزد

تــرازیـســتـن چـنـد روزی، بـه ارگ ایــمــن وزیـبـا

بـه بـی درکـلـبــه هـــای،کـشــوریهــایـت نـمـی ارزد

دراین ارگ ودراین قدرت،توتاکی زنده خواهی بود؟

بـه تنـهائـی وگــــورِ تنـگ، بـدانـجـایــت نـمـی ارزد

این مغزمتفکرجهان!!بعد ازرسیدن بقدرت تمام وعده ها ووعید های را که به ملت فریب خوردهءوطن داده بود،فراموش کرده وهمیشه از پول ملت درسفرهای حق وناحق به خوشگذرانی وسیاحت سپری میدارد. شخصیکه درسالهای مشکلات وجهاد وطن درسایهء امریکا دور از وطن گذرانیده وباخانم عیسوی مذهب خود به کلیساها میرفت،حالا آنقدر به اسلام واسلامیت تظاهرمیکند که تسبیح طولانی اش همیشه به دست های مبارکش!!بوده وحتی دروقت صحبت با ملکهء انگلستان عبادت و تسبیح گشتاندن خودرا فراموش نکرده بود.

تسبیح به دست اشرف،چشمش به مال ملت

چون اورسـید ریـاست،زار است حال مـلـت

درســالـهـای کــارش،درنـوکـــری اغـیـــــار

ثـابـت نـمـوده خـود را،یک بـی مثــال ملـت

براساس رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی،افغانستان ازجملهءیکصد وشصت وهشت کشورجهان، سومین کشورفاسد جهان است. البته برای آقایان غنی وعبدالله شرم است که از کرزی دودرجه عقب مانده اند!.

دراین اواخرمژده ی!! که ازطرف این دو وطنفروش به ملت نجیب افغانستان داده میشود، آوردن حکمتیارخونخواروبیرحم که قاتل هزارن هموطن ما بوده وکابل زیبای مارا او به ویرانه تبدیل نموده است، به وطن می باشد.

توحکمتیار،ای خونخواروشیطان

نکـردی خـدمتـی، درراه سـبحـان

بکُـشـتی صد هـزاران بیـگنـاه را

نـمــودی کـابـل زیـبـا تـو ویــران

اگر باز پای کثیف این جنایتکار به وطن داخل شود،باعث خونریزی های بدتر ازگذشته خواهد گردید.

مـن از کفـار وچاکـرهـاش ننالـم

هرآنچه کرد به ما،مسلم نما کرد

چون دردها ورنج های وطن بی شماراست وبا نوشتن صدها کتاب و اوراق بی حساب خلاصی نخواهد داشت.بنده باهمین سطورچند بسنده نموده ودراخیر یکپارچه شعر مکمل میهنی خودرا خدمت هموطنان عزیز خودتقدیم میدارم.

خلق افغان

استقبال ازشعرمرحوم عبدالهادی داوی با مطلع:

تـا بـه کــی اولاد افغــــان تا به کی؟

تابه کی هان تابه کی هان تا به کی؟ 

تا به کـی ای خلـق افغــان، تا به کی؟

زیـریـــوغ ایـن لـعـیـنــا ن، تا به کی؟

گــشــتـه مـلـک مـا بـه ویـــرانـه بـدل

درتـمــا شـــایِ یــزیــــدان، تا به کی؟

عــقـــل کـل!بـا جمـله هـمـدســتان وی

خـون ملـت خـورده جـولان،تا به کی؟

انــتـحــاری هـای بـی دیــن بـی خـــدا

قـتــل عــام بـی گـنــاهــــان،تا به کی؟

راه گـیــری هــا بـه هـرســوی وطــن

ظـلــم بـیـحـد بـرگـروگــان، تا به کی؟

سـربـریـدن هـای بـی جـــا، بـی جهت

هـرطرف درمـلک افـغـــان،تا به کی؟

عسـکــــرمـظـلــوم وپـا ســــداروطــن

کُـشــتـه ی دسـت پلـیـــدان، تا به کی؟

نـــوکــــــــریِ آی اس آی و”ع وغ*

تـا بـه کـی آزاده مــــردان، تا به کی؟ 

ع وغ“روزها وشب درعیش ونوش

خلـق مـا مظلـوم وبی نــان،تا به کی؟

ازســـفــرهــای حــق ونـاحــق غـنــی

دَوردنــیـــا گـشـتـه خـنــدان،تا به کی؟

بُـتـــه ی بــد را بــلا نـا بـشـکـنـیـسـت

زنـده مــانـدن بـا ســرطــان،تا به کی؟

زیـــــردول غــــــرب،ای آزادگــــــان

خوش خرامی کرده رقصان تا به کی؟

بـهـــرآزادی کــشــــورزیــــن ســتـــم

مـتـفـــق گـردیــده پـاشـــان،تا به کی؟

خــائــنــان مُــلـک ومـلــت، یـکســـره

نیست ونابود کرده،عصیان تا به کی؟

ای خـــدا روزی رســـان تـا خـائـنــان

گـشـتـه نـابــود،ظلم ایشـان، تا به کی؟ 

حیـدری” دورازوطـن درملک غـیـر

دردغــربـت درد هجـــران،تا به کی؟

پوهنوال داکتراسد الله حیدریسدنی

۲۰،۵،۲۰۱۶،سدنی، آسترالیا

*– عبدالله عبدالله واشرف غنی احمدزی

 

۷ پاسخ به “درد ها ورنج های وطن”

 1. admin گفت:

  برادر بزرگوار جناب آقای داکتر حیدری عزیز ، با عرض معذرت که نسبت مریضی مطلب تان چون طویل بود بعد از تقریبا یک هفته نشر شد . من نظرم را دربین مطلب نوشته نمودم و بقیه را بخواننده گان عزیز میگذارم که چی گفتنی دارند. موفق وسلامت باشید.
  مهدی بشیر

 2. عبدالله هروی گفت:

  استاد محترم آقای بشیر و جناب محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری سلام و درود به هردویتان.!
  آقای بشیر من مقدمه تانرا که نوشته بودید خواندم و واقعا با آن همنوا هستم .
  محترم داکتر صاحب حیدری من همیشه اشعار تان را در سایت وزین ۲۴ ساعت مطالعه میکنم زیباست و خوشم می آید. دیشب این مطلب را هم مطالعه کردم و هیچ از تمام شدن نبود و به حوصله آقای بشیر درود فرستادم که هم میخواند و هم چقدر دیزاین زیبا می نمایند .
  اکنون میخواهم باشما چند سخن دوستانه داشته باشم و امیدوارم که با من هم عقیده باشید. شما از ۲۶ سرطان از کودتاه سردار داود شهید یاد کردید و اورا داوود خان فرعون زمان گفتید ، همان داود خان و یا فرعون زمان بود که در منطقه هیچ کشوری جرات نداشت چپ بطرف افغانستان نگاه کند و اگر او بین دو تا ده نفر از رقیب هایش را به شهادت رساند که من هم مخالفش هستم ولی کمونیست ها اضافه از بیست تن از فامیل اورا که همه زنان و اطفال بیگناه بودند به شهادت رساندند و ملیون ها انسان بیگناه را کشتند ، زندانی کردند و آواره نمودند.
  داود نیت پاک داشت و به همه اعتماد میکرد و در سفر آخر خود به چند کشور عربی و فکر میکنم همچنان امریکا چند تا جاسوس کمونیست ها را بنام ترجمان ، خبر نگار و عکاس با خود برد و آنها آمدند به باداران خود خوش خدمتی کردند و حتی دروغ ها گفتند . خلق و پرچم به کمک روس ها از مدتها نقشه های را طرح نموده بودند که داوو د را از بین ببرند و آنها از سالها در اردو ی افغانستان کار میکردند که روزی کودتاه نمایند و به امر روس های خایین میر اکبر خیبر که یکی از رهبران کمونیست ها و مخالف کودتاه بود او را در مکروریان کابل کشتند و بعدا دست به تظاهرات زدند و گفتند داوود خیبر را کشته است . داوود که وضع را وخیم دید امر باز داشت آنها را داد و تعدادی از رهبران خلق و پرچم زندانی شدند و روس ها هم امر کودتاه را دادند چون سالها در اردو با نوکران خود کار کرده بودند.یک روز بعد از این حادثه روز هفتم ثور ۱۳۵۷ توسط قادر خایین و گلابزوی وحشی و اسلم و طنفروش دست به حملات زمینی و هوایی زدند و ارگ را بمباردمان و قطعات عسکری را هم مجبور به تسلیم شدن نمودند و داوود با خانواده اش به شهادت رسید . و بعدا دال خور های چتلستان که از سالها اخوان الشیاطین را تربیه میکرد ند دست بکار شده و احزاب مختلفی به اصطلاح اسلامی را در پاکستان به مصرف امریکا و اروپا برای از بین بردن کمونیست ها تشکیل دادند .و توسط این جنایتکاران هست و نیست کشور ما به پاکستان انتقال یافت . ولی نمیدانم که شما چرا ۱۸۰ درجه دور خوردید و داوود را مسؤول میدانید. ؟
  کمونیست ها هم باهم جور نیامدند شاگرد بی وفااستادش تره کی را کشت . روسها و کارمل امین را کشتند . کارمل با روس ها یکجا بکابل آمد و مجاهد نما ها شروع کردند به راکت زدن بالای مردم کابل ، راه مواد خوراکه را به دستور دالخور ها بسته کردند و روس ها بالایشان بمبارد میکرد.بالاخره کارمل استعفا داد و نجیب رییس جمهور شد در شوروی هم بین رهبران آنها مخالفت ها روی کار آمد و روس ها سزباز های خودرا از افغانستان کشیدند و نجیب چندین مرتبه از ملا ها خواست که بیایند صلح کنند و حتی به مکه نزد باداران خود رفتند و قسم خوردند و لی همینکه برگشتند همان آش بود و همان کاسه .و ملل متحد نجیب را مجبور کرد که کنار برود . همچنان همکارانش مانند وکیل و چند تا کمونیست دیگر که نامشان از یادم رفته است در پشت پرده خود را به جتلستان و مجاهد نما ها مانند مسعود ، ربانی و دیگر جانی ها فروخته بودند و نجیب را مجبور نمودند که استعفا کند و دولت را به مسلمان نما ها بدهد و خودش هم کشور را ترک کند که طبق نقشه دوستم جنایتکار مانع نجیب شد و به دفتر ملل متحد پناهنده شد . این ملا ها و یا شیطان ها به رهبری استخار گر مشهور مجددی خایین در هشتم ثور بکابل آمدند و مجددی را برای دوماه رییس جمهور ساختند بقیه ها هم در منطقه های خود رییس جمهور شدند و جنگ داخلی، دزدی ، تجاوز ، چور و چپاول ادارات دولتی و شخصی در همان روزشروع شد و کابل بکلی ویران گردید.باید اضافه کنم که آنقدر که تفنگسالاران در یک روز کشتند که کمونیست ها در دوسال نکشتند. من طرفدار هیچکدام نیستم و لی از حقیت ا نکار نمیکنم و با جرات میگویم که سگ کمونیست ها سر تفنگسالار ها شرف داشت. معذرت میخواهم که شما را بخصوص آقای بشیر را که این دیدگاه مرا با و جود مریضی که خیلی طویل شده مطالعه میکند .بعد از دو ماه ربانی خایین زمام امور را بدست گرفت و قرار بود بعد از دوماه کنار برود ، اما چوکی ریاست جمهوری مزه دار بود . باز کثیفستان یک گروه جدیدی بنام طالبان یا برادران کرزی و غنی بکابل فرستاد و این تفنگسالار ها دو پا داشتند و دو پای دیگر قرض کردند و فرار نمودند.و طالب ها اولین جنایتی که کردند داکتر نجیب و برادرش را اعدام کردند و ۱۱ سپتامبر بهانه ای برای امریکا شد و به کابل حمله کرد و طالب ها فرار کردند و تفنگسالار ها از زیز سنگ ها بیرون شدند و خود را به امریکایی ها رساند که ما باشما هستیم و ربانی باز وارد ارگ شد و دیگر تفنگسالار همه وزیر ، والی ، ریس و غیره شدند و بازهم امریکا نقشه دیگری کشید و کرزی وطنفروش را رییس جمهور تقلبی ساخت و ۱۳ سا ل پادشاهی کرد و همیشه از کثیفستان و برادرهایش تعریف میکرد و او هم به افغانستان کاری نکرد و باید گفت که او غنی کل متقلب و عبدالله تفنگسالار جانی و متقلب را باهم روبرو کرد و دولت و حشت ملی متقلبین و تمام تفنگسالاران وحشی و جنایتکار را سر شانه مردم مطلوم ما سوار کرد که این ها هم بد تر از کمونیست ها اند . وداوود را نباید با چنین کلمات نامش را گرفت . من حقیقت را بیان کردم و از هیچ کدام هم خوشم نمی آید.باید گفت که داوود سر همه این جانی ها شرف داشت. از اینکه خسته شدید معذرت میخواهم وروح داود و خانواده اش شاد . کاش او میبود که چنین جانی ها کشور ما را نمیفروختند و مردم ما آواره و به شهادت نمیرسیدند. موفق باشید .

 3. برادر نهایت عزیزوگرامی آقای مهدی بشیر!
  بعد از تقدیم سلام وآرزوی صحتمندی کامل شما، جهان سپاس از
  نشر “دردها ورنجهای وطن” با این دیزاین عالی و پرزحمت شما.
  ازاینکه باوجود مریضی وکسالت صحی تان ،سبب زحمت تان گردیده ام معذرت میخواهم. باوجود طویل بودن این مقاله، حس وطن دوستی تان شمارا آرام نگذاشت تا نظرات عالمانه ویرمحتوای تانرا با حسن نظر لطف وارائه نمائید.جهان سپاس از شما برادر گرامی.
  باید خدمت تمام خوانندگان عزیز بعرص برسانم که:
  هرآنچه گفته ام ، کُل واقعیت هاست
  ندارد خدعه ئی بر قدر ارزن
  از خداوندمنّان توفیقات هر چه بیشتر تانرا دراین خدمات فرهنگی واجتماعی تان استدعادارم. با احترام داکتر حیدری

 4. فریده کریمی گفت:

  درود به برادر گرامی آقای مهدی بشیر ادمین سایت وزین ۲۴ ساعت و سلام به جناب پوهنوال داکتر اسدالله حیدری !
  من این مقاله طویل و دید گاههای آنرا مطالعه کردم ودر مورد جنایت های کمونیست ها ، مجاهد های وحشی و طالب های دیوانه خودم چیزی یادم نمی آید و از زبان پدر جان و مادر جانم شنیدم که چی کار ها ی زشتی کرده اند ، همچنان از شروع کار کرزی و دولت و حدت ملی یا وحشت ملی خودم شاهد جنایات آنها هستم که تعدادی از مجاهدین هم در بین آنها اند. و با نوشته تان موافق هستم چون همین حرفها را شیدم ولی از قول پدر جان و مادر جانم در باره سردار محمد داوود با شما هم نظر نیستم چون وقتی این مطلب را میخواندم پدر و مادرم گوش میدادند و در باره هر کدامشان تبصره می نمودند و گفتندکه داوود خان آدم خوب و دلسوزی بود و مردم از او راضی بودند ، امنیت صد در صد بود زنان و دختران آزادانه کار میکردند ، بازار میرفتند و هیچ مشکلی نبود و مردم از زندگی خود راضی بودند. من همیشه اشعار تانرا میخوانم واقعا خوشم می آید . امید است از نوشته من آرزده نشده باشید . ازشما آقای بشیر هم تشکر که بدون تعصب مطالب همه را نشر می نمایید. با احترام فریده کریمی

 5. برادر عزیز وگرامی آقای عبدالله هروی!
  جهان سپاس از خواندن مقالهء طولا نی من وابراز نظر تان. اززیاده نویسی اجتناب نموده وهرچه کوتاهتر خدمت بعرض میرسانم. بصورت کل معلوم میشود که با من موافق هستید. تنها درقسمت داوود خان باید بگویم، باوجود خوبی های که داشت،شخص بسیار ظالم،خودخواه متکبرو دست پروردهء هاشم خان جلاد بود.
  داوودخان ازشروع کارش در پُست های مختلف وزارت دفاع،به شخص ظالم وستمگر معروف بود.
  درزمان صدارتش ملک محمد خان عبدالرحیمزی که درکابینه اش دو وزارت را بسیار فعالانه وبادانش علمی کارمیکرد با میر علی اصغر شعاع یکی از نخبگان کشور با یک تعداد اشخاص وطنپرست وبی
  گناه زندانی نموده وبه سخترین صورت برای سالهای متمادی شکنجه کرد که یک تعدادشان از زندان زنده بیرون نشدند.
  داعیهء پشتونستان که تاامروز غدهء سرطنی کشور ماگردیده است ازابتکارا ت داوود خان میباشد. کودتای ۲۶سرطان هم به کمک روس ها وتوسط همین خلقی ها وپرچمی ها صورت گرفت. زمانیکه وی به تشوق ووعده های زیاد شاه ایران وعربستان سعودی ،میخواست از چنگال شوروی سابقه رها ئی یابد، نظر به عدم شناختش ازمعتمدین بسیار نزدیکش راپور تمام سفر هایش برای روس ها لعنتی داده شد که باعث کودتای منحوس ۷ثورگردید. وی یک شخص سمتگر ،خودخواه ومغروربود به نظرات دیگران هیچ ارزشی را قایل نبود، چنانچه درهمان روزهای اول کودتای ۷ثور اززبان یکی از کارکنان وزارت خارجهء آنوقت که اسمش را فراموش کرده ام،شنیده بودم که به داوود خان گفته بود که باید فتنهء قریب الوقوع را خاموش نماید. زیرا امکان کودتا کردن خیلی ها زیاد است. داوود خان درجواب گفته بود که ازمن مرغ هوا وماهی دریا افغانستان میترسد،پس کی جرأت آنرا دارد که درمقابل من کودتا نماید.همان بود که دوسه روزبعد خودش با خورد وبزرگ فامیلش قتل عام گردیده ووطن محبوب ما از خردمندی اش!!تاامروز روی خوبی راندیده است. لطفاً بگوئید با فراعنهء قدیم مصر چه فرقی داشتند؟ موفق باشید، داکتر حیدری

 6. خواهر عزیزم فریده جان کریمی!
  از مطالعهءنوشتهء طولانی ام،ابراز امتنان میدارم. شماهم مثل برادر مان آقای عبدالله هروی بصورت کُل با من موافق هستید،تنها در قسمت داوودخان نظر متفاوت دارید.من شمه ی راجع به داوودخان را درجواب دیدگاه آقای عبدالله هروی تحریر نموده ام که تکرار آن لازم نمی باشد. سلامها باتشکرات زیادم را خدمت والدین محترمتان رسانیده وبگوئید که اگر ما ظلم واستبداد فرعون های زمان خودرا فراموش می نمائیم ،تاریخ آنرا فراموش نمی کند. بادرود فراوان داکتر حیدری

 7. مستوره گفت:

  دیدگاه تان بدون کدام تعصبات قومی و مذهبی فقد واقعیت های گذشته و حال را بیان میکند. که امروز همه ما بدبختانه گرفتار پلان های شوم آنها شده بدون کدام گناه هزاران شهید و قربانی میدهید خداوند انسانان باانصاف و عالمان با انصاف را در این سرزمین زیاد ساخته به انسانان چتل و ظالم نقطه پایان ببخشد

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما