۲۴ ساعت

18 جولای
۲دیدگاه

در حاشیه موضوع اختلاس در وزارت

تاریخ نشر شنبه  ۲۷ سرطان ۱۳۹۴ – ۱۸جولای  ۲۰۱۵ هالند

در حاشیه موضوع

 . . . هنگامی که وزیر معارف کشور چنین ادعایی را مطرح می کند و منبع مؤثرخارجی که دست فعال در تمویل بودجۀ وزارت معارف داشته است، به آن صحه می گذارد، و وزیر پیشین را نیز زنده و دارندۀ دست وپای وزبان باز می یابیم، خوب است که تحقیق موضوع به آزمون گرفته شود. . .

 

 

چهرۀ مسأله

اسدالله حنیف بلخی، وزیرمعارف کشور مدعی شده است که دروزارت معارف اختلاس ودر واقع ابعادی ازاستفاده جویی ها حضور داشته است.

این ادعا را جان.ف. سوپکو نمایندۀ “سیگار” نیزانتشارداد. اما به زودی آقای دکتورفاروق وردک وزیرمعارف پیشین افغانستان، آن ادعا را رد نمود.

موضوع یورش وشکست طالبان تروریست درحمله به پارلمان، اندکی از گرمی موضوع کاست، ولی نتوانست اهمیت آن را به عنوان یک موضوع جدی ومهم از میان بردارد. رسانه ی شدن موضوع وعطفی که در روزهای پسین به آن شده است، حاکی از آن است که به عنوان موضوع محوری در کنارحملات تروریستی در بدخشان وقندز می توان به آن نگریست. زیرا اگر طی سالیان متمادی مصیبت دهشت افگنی، خواب را از چشمان مردم آرزومند صلح ربوده است، دست اختلاس وچپاول، فساد و زراندوزی های حرام ناشی از دستبرد افراد وشبکه های فاسد درحریم دارایی های که در نهایت به مردم افغانستان تعلق گرفته اند، حال جامعه را زار وناتوان وحتی کمک کننده به دهشت افگنی نموده است. اگر دهشت افگنی در همه نقاط کشور وضعیت کنونی پرمخاطره یی را بار آورده است، فساد وچپاول شبکه های مافیایی قدرت مندان نیز اسباب ژرفترین وگسترده ترین نا بسامانی هایی را بار آورده که در سطح جهانی کم مانند است. این است که چنین عوامل تباهیگر درچهره های مختلف طرف توجه مثبت ویا منفی دست اندرکاران امور سیاسی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی جامعه نیز بوده است. چنین است که افراد آرزو مند رسیدن به مقام ریاست جمهوری، با کلی گویی ویا مشخص نمودن آنها از این عوامل زیانبار سخن گفته اند.

 هنگامی که وزیر معارف کشور چنین ادعایی را مطرح می کند و منبع مؤثرخارجی که دست فعال در تمویل بودجۀ وزارت معارف داشته است، به آن صحه می گذارد، و وزیر پیشین را نیز زنده و دارندۀ دست وپای وزبان باز می یابیم، خوب است که تحقیق موضوع به آزمون گرفته شود. ولی از آنجایی که ادعای اختلاس یگانه مورد در حیات ریاست آقای حامد کرزی نبوده ونیست، واز آن جایی که بارها دربقیه وزارت ها ونهادها نیزاز چور وچپاول گفته شده وبه زودی موضوع حفظ وخاموش شده است، ما با گونه یی از واکنش ناباورانه ویأس آمیز وحتا مواردی عصیان گونه در جای طرح تحقیق از طرف برخی از مردم ناراضی میهن خویش مواجه می شویم، لازم است که پیرامون موضوع تحقیق وجوانب مؤثرویا محدودیت های آن نیز بیشتر گفته شود. به ویژه که تا حال بیشترین واکنش های مدنیت آمیزآرزوی روشن موضوع را حمل نموده وخواهان مبارزه با مفاسد چرکین دیرینه اند.

در پایان می خواهیم این مسئل را که در گسترۀ فساد شناسی وفساد ستیزی می تواند حایز اهمیت باشد، اندکی بیشتر باز نمائیم:

مدعیان اختلاس چه می گویند

وزیر معارف

۱ــ وزیر معارف . دکتور اسد الله حنیف بلخی

“اخیراً اسدالله حنیف بلخی؛ وزیر جدید معارف و فریده مومند؛ وزیر تحصیلات عالی در مجلس نمایندگان گفتند که مقامات پیشین وزارت معارف شمار مکاتب را جعل کرده و در امتحانات ورودی دانشگاه نیز اعمال نفوذ کرده اند.

آقای بلخی گفته است که در مناطق ناامن افغانستان آنطوری که وزیر پیشین گزارش داده، مکاتب فعال نیستند و مسئولان قبلی، آمار مکاتب را مهندسی و میلیون ها دالر را از این طریق اختلاس کرده اند.
این مکاتب به مکتب های “ارواح یا خیالی” که وجود فیزیکی ندارند، مشهور شده و ادعا شده که وزیر پیشین معارف، ماهانه مصارف و حقوق معلمان این مکاتب را دریافت می کرده است. (خبر گزاری جمهور ۳۰ جوزا)

           ۲  سیگار

“جان اف سوپکو بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزراش چنین اظهار می دارد:

 “وزیر معارف گزارش داده‌ که هیچ مکتبی در بخش‌های نا امن افغانستان باز نیستند، اما مقام‌های پیشین آمارها را دستکاری کردند و پول را اختلاس کرده‌اند. ین ادعاها نشان می‌دهند که ایالات متحده‌ ممکن است برای تمویل مکتب‌هایی که وجود نداشته باشند؛ پول پرداخته باشد.”( طلوع نیوز/ جمعه ۲۹ جوزا ۱۳۹۴)

وزیر معارف 2

      ۳ ــ کمیسیون مستقل حقوق بشرغور:

 

“. . . در حدود ۷۰ درصد مکتب های این ولایت بسته هستند وده ها زورمند محلی وتفنگ داران مسلح غیرمسئول بنام آموزگار پول دریافت می کنند.

 

جواد علوی سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشرغوردر این باره چنین اظهار داشت:” بارها کمیسیون مستقل حقوق بشرپس از بررسی ها و تحقیقاتی که درین باره داشته نگرانی اش را از وضعیت معارف غور ابراز نموده ، دربرخی ازولسوالی های این ولایت تا هفتاد درصد مکتب وجود دارد اما غیرفعال است ، مکتب در تشکیل وجود دارد ، آموزگار در تشکیل وجود دارد اما هیچ صنف آموزشی فعال نیست ، به ویژه در بخش دختران.”

 

عبدالمجید ناطقی عضو شورای ولایتی غور گفته است:” بیشتر مکتب ها درین ولایت غیر فعال هستند ومعاش آموزگاران به بزرگان قومی داده می شود ، حتی ازین پول ها به طالبان هم داده می شوند واین نشان می دهد که وضعیت معارف درغور نگران کننده است.”

“در این میان، رئیس معارف غوراین گفته ها را بی بنیاد خوانده و گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر را کاملا رد میکند.

( طلوع نیوز۵ سرطان ۱۳۹۴)

 

۱.       “آگاهان همچنان تاکید دارند که همانند مکاتب، پست ها و تشکیلات خیالی در سکتورهای دیگر دولتی نیز در برخی از مناطق کشور به مشاهده رسیده است.” ( راه فردا۳۱ جوزا)

۱.       فریده مومند: مداخله در امتحانات ورودی به دانشگاه ها نیز اعمال نفوذ کرده اند.

           واکنش آقای فاروق وردک

 

آقای فاروق وردک چه می گوید:

 

 فاورق وردک وزیر پیشین معارف افغانستان با اشاره به نشر گزارش تازه از سوی بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا “سیگار” در مورد وجود اختلاس کمک های جامعه بین المللی و موجودیت مکتب های خیالی در بعضی مناطق کشور گفته است که وی حاضر است تا در باره یک یک از معلمان و هر باب مکتب حساب پس بدهد.
آقای وردک تاکید می ورزد که اگر قرار باشد پول های معارف در دوره که وی سمت این وزارت را به عهده داشت حیف میل شده باشد معلوم است که از سوی کمک کننده گان و پیمان کاران چنین کاری انجام شده است، زیرا تمامی کمک های ایالات متحده امریکا به معارف افغانستان از سوی کمک کننده گان امریکایی مصرف شده اند نه از طریق وزارت معارف و نه هم حکومت افغانستان.

این گفته های در حالی ابراز می شود که سیگار با نشر یک گزارش جدید می نگارد که مقام‌های پیشین معارف افغانستان پول های هنگفتی را از نهادهای جهانی تحت نام اعمار مکتب‌ ها ، و روند آموزش برای آموزگاران و مدیران مکتب‌هایی که اصلاً وجود نداشته‌ اند پول به دست آورده اند. ( طلوع نیوز/ جمعه ۲۹ جوزا ۱۳۹۴)

  اگر وزیر جدید معارف آمار و ارقام قبلی این وزارت را نادرست خوانده است باید آمار و ارقام درست را در اختیار عموم قرار دهد و بگوید که براساس کدام میکانیزم به این آمار و ارقام دست یافته است”. ( افغان نیوز ۳۱ جوزا)

 

وی انگیزه را درکجا می بیند:

 کشورهای کمک کننده به افغانستان تلاش می کنند از تعهدات شان در کنفرانس های بین المللی از جمله توکیو، شیکاگو، لندن و واشنگتن سرپیچی کنند”.

” وی علاوه کرد، معارف مهمترین شاخه یک نظام حکومتی است و ارگ نشینان با شایعه پراکنی    رسانه ای قصد دارند حکومت حامد کرزی و منسوبین وی را ناکارا و فاسد معرفی کنند.

     انتظارازمدعیان وافشاگران

در قدم نخست ایجاد کمیتۀ حقیقت یاب صورت بگیرد و دو منبع که عبارت اند از:

۱ – جناب وزیر معارف کنونی

۲- “سیگار”،

 هرچه زودتر همه اسناد، ارقام را که موارد پایانی را شامل می شود، ارائه بدارند.

·         مقدارپول

·         منبع کمک کننده

·         منبع تهیۀ کنندۀ پروژه های وابسته به وزارت معارف

·         نوعیت پروژه:

مکتب سازی، تهیه کتاب و لوازم درسی، معاش مامورین ومعلمین مربوطه

·         جای و سال تهیۀ پروژه ها

·         افراد و نهاد های نظارت کننده

·         گزارش سالیانۀ افراد ونهاد های نظارت کننده

·         به منظور داشتن تصویر روشن از پیشینۀ موضوعات، و دسترسی به نتایج شفاف، بهتر است که موارد بالا برای بررسی دورۀ وزارت آقایان، حنیف اتمر، و یونس قانونی نیزطرف توجه باشد.

پیوست. برای معلومات بیشتر

وزیر معارف 3غلام فاروق وردک

محترم غلام فاروق وردک وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۳۸ در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک زاده شد. او تحصیلات ابتدایی و متوسط را در زادگاهش و لیسه را در کابل به پایان رساند.

فاروق وردک در سال ۱۳۶۱ وارد فاکولته فارمسی دانشگاه پنجاب پاکستان گردید و در سال ۱۳۶۵ از این دانشگاه فارغ شد. سپس میان سالهای ۱۳۶۵ الی ۱۳۷۰ در کمیته سویدن برای افغانستان در شهر پشاور مصروف خدمت گردید.

فاروق وردک در جریان سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ در حالی که در اداره برنامه انکشافی ملل متحد مصروف کار بود، سند ماستری خود را در بخش اداره از پوهنتون پریستون در پشاور به دست آورد.

آقای فاروق وردک در ماه حوت سال ۱۳۸۲ از سوی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان به حیث رئیس دارالانشای دفتر مشترک تنظیم انتخابات مقرر شد و سپس در دلو سال ۱۳۸۳ به حیث رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران موظف گردید.

نامبرده علاوه بر این وظیفه، ریاست دارالانشای جرگه امن منطقوی را نیز پیش می برد.

فاروق وردک در ماه میزان ۱۳۸۷ از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث وزیر معارف به پارلمان معرفی گردید که بعد از کسب رای اعتماد تا اکنون دراین پست اجرای وظیفه می نماید.

آقای وردک به زبانهای دری، پشتو، اردو و انگلیسی تسلط دارد.

 

 ادامه دارد

 

 

 

 

۲ پاسخ به “در حاشیه موضوع اختلاس در وزارت”

  1. admin گفت:

    درود به جناب آقای استاد نصیر مهرین ، تشکر از اینکه در مورد اختلاس وزارت معارف واقعیت ها را بیان کردید. من فکر میکنم که از رییس جمهور کرزی تا وزیر هایش همه تا توانستند اختلاس کردند و تعدادی از این دزد ها همین اکنون در دولت به اصطلاح وحدت ملی هم به قدرت اند. واین ها همه باید محاکمه شوند و پول های اختلاس شده از نزدشان گرفته شود . موفق وسلامت باشید. طاعات و عبادات تان فبول درگاه حق . عید سعید فطر بشما و خانواده محنرم و هموطنان عزیز مبارک. موفق باشید. مهدی بشیر

  2. ممنون شماهستم دوست گرانقدرجناب آقای مهدی بشیر که نبشته را انتشار داده اید. این برداشت را نیز دارم که نبشتن امضأ ها در پای فراخوانی که تحقیق جدی موضوع را مطالبه می کند، اثر نهاده است. در واقع این بارحرکت جدی مردمی وتمدن آمیز ایجاد شده است که باید دنبال آن گرفته شود. شادکام وموفق باشید.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما