۲۴ ساعت

26 ژوئن
۲دیدگاه

ماه مبارک رمضان یا ماه ضیافت الهی

تاریخ نشر  جمعه  پنجم  سرطان  ۱۳۹۴ – ۲۶   جون  ۲۰۱۵ هالند

ماه رمضان

ماه مبارک رمضان یا ماه ضیافت الهی

پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۲۶ / ۶ / ۲۰۱۵ ،سدنی،آسترالیا

مطابق هشتم رمضان ۱۳۹۴

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

“عبادت بجزخدمت خلق نیست

به تسبیح وسجاده ودلق نیست”

به روزه چه بندی دهان وشکم؟

رها کن تونفسـت، زظلـم وسـتم

به داد غـریـب ویـتـیـمـان برس

که عمـری بـرفـتـه، نیـاید زپس

“رمضان”درلغت از”رمضاء”به معنی شدت حرارت گرفته شده وبه معنای سوزانیدن میباشد. چون دراین ماه گناهان انسان صائم بخشیده می شود، به این ماه مبارک،رمضان گفته اند زیرا گناهان رامیسوزاند.

رمضان یکی از ماه های قمری است که نامش درقرآن کریم آمده و ازچهارماهی میباشد که خداوند متعال جنگ را درآن حرام کرده است (جززمانیکه جنبه دفاعی داشته باشد).

ماه مبارک رمضان ازبرترین ماهای قمری بوده وتمام کتب آسمانی، درآن نازل شده است: قرآن کریم،تورات،انجیل،صحف وزبور.

باکمال تإسف که دروطن عزیزماافغانستان باشروع ماه مبارک رمضان این دشمنان اسلام بانامهای طالب وداعش وغیره وباحمایت پشت پردهء برادران وطنفروش دولتی شان،به قتل وقتال بیگناهان ما افزوده اند.

 خداوند کریم درقرآن عظیم میفرماید: ای افرادی که ایمان آورده اید روزه برشما واجب شده است همانگونه که برامم قبل ازشما فرض شده بود،واین دستور برای آنست که پاک وپرهیزگار شوید.سورهء مبارکه بقره آیه۱۸۳

روزه همچنان درمیان تمام امت های گذشته به نحوی وجود داشته.حتی بت پرستان نیز برای تقرب به بت های خودگاهی روزه میگرفتند.وهم اکنون درمیان بت پرستان هندوستانی روزه گرفتن درمواقع خاصی مرسوم است.

یهودونصاری وصائبین نیزبرای خود نوعی روزه داشته اند.درتورات وانجیل کنونی درمواردی روزه داری تحسین شده است وازروزه گرفتن حضرت موسی وحضرت عیسی(ع)سخن به میان آمده است.

درقرآن کریم داستان نذرحضرت مریم آمده که نذرکرده روزه بگیرد. البته روزهءحضرت مریم روزهء”صمت” یعنی روزهءسکوت بوده که ازحرف زدن بامردم امساک کرد بود.مگردرتورات وانجیل روزه داری، به معنای امساک ازخوردن وآشامیدن است.

  ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن،بهار قرآن، ماه توبه، خیروبرکت ورحمت الهی است که درآن بندگان مشتاق حضرتش،دعوت معبود  

خویش رالبیک گفته وبه ضیافت اومی شتابند.قسمیکه دربالا تذکریافت قرآن کریم درماه مبارک رمضان نازل شده است وتلاوت آن کتاب الهی ومعجزه ی پیامبرگرامی اسلام، دراین ماه فضیلت بسیاری دارد. قرآن کریم برای راهنمائی مردم،همراه بادلایل روشن ازهدایت وتفریق کنندهءحق ازباطل نازل شده است.

روزه گرفتن درروزهای معدودماه مبارک رمضان واجب است که این ماه دارای امتیازویژه،ماه خداوفضیلتی است که ماه های دیگرآن فضیلت راندارند.

پس هرکس که این ماه را دریابد،باید روزه بگیرد واما کسانیکه مریض یا مسافرباشند،روزهای دیگری را بجای آن روزها، روزه بگیرند.

ماه مبارک رمضان فرصتی ارزشمند درجهت تمرین بندگی واخلاق اسلامی است.ماه رمضان فرصتی طلائی برای خودسازی وبازنگری درزندگی است. دراین ماه مهمان خداوند هستیم که باید استفادهء ارزنده را بنمائیم. برترین اعمال دراین ماه پرهیزازمحرمات است. با روزه گرفتن وعلی الخصوص درروزهای طولانی وهوای گرم بیاد گرسنگان بوده ودرک نمائیم که ملیونها انسان گرسنه وتشنه درجهان،منجمله در وطن عزیزما افغانستان چه می کشند؟.

روزه باعث برانگیختن حس همدردی نسبت به مستمندان وهم نوعان تنگدست است.آنانیکه زندگی آسوده ای دارند ورنج فقروطعم گرسنگی وتشنگی رانچشیده اند،ممکن است از حال مستمندان وبیچارگان غافل بمانند. روزه گرفتن وسیله ای است که آنان راازغفلت می رهاند ورنج مستمندان رابه یاد آنان می آورد،تابه دستگیری بیچارگان وفقیران همت گمارند وبه درد دل آنان برسند.

به همین جهت است که دردین مقدس اسلام به احسان،اطعام وانفاق به مستمندان درماه مبارک رمضان سفارش زیاد شده است. پیامبر گرامی اسلام یکی ازموارد برنامهء رمضان راصدقه وانفاق برمستمندان قرار داده وفرموده اند: برفقرا ومسکینان خود صدقه بدهید.

امام صادق(ع)نیزدراینباره می فرمایند: کسیکه درماه رمضان صدقه ای بدهد،خداوند هفتاد نوع بلا وگرفتاری را ازاودفع خواهد فرمود. (بحارج ۹۳،ص ۳۱۹)

کسیکه در این ماه به مؤمنی کمک کند،خداوند تعالی درهنگام عبوراز صراط وی راکمک نماید.کسیکه دراین ماه خشم خودرا نگهداشته واز عصبانیت وبدرفتاری بادیگران خودداری کند خداوند(ج)خشمش رادر روزقیامت ازاوباز داشته وپاداش نیک برایش میدهد.

کسیکه دراین ماه محتاجی رادستگیری کندویا ستمدیده ی رایاری نماید، خداوند درروزقیامت وی را ازهراس روزبزرگ درامان داشته ودردنیا بردشمنانش ودرآخرت درهنگام حساب یاریش نماید.

انسان باید بداندکه علاقه به مال ومنال،زروزیور،اندوختن پول وسروت قارونی(مانند دولتمردان وطن عزیزما)،زیبائی ها وتجملات این دنیای دوروزه،منشأ فسادهای فراوانی است. آنانیکه با دادن صدقه بتوانند از این علاقه ها بکاهند،رسیدن به کمالات معنوی برایشان هموار میگردد.آنچه گفته آمدیم بسنده شده وبرای حسن اختتام،بصورت بسیار فشرده وکوتاه احادیثی چند ازپیامبر گرامی اسلام(ص) وائمه اطهار(ع)را در باره ماه مبارک رمضان وفضایل آن تقدیم میدارم:

رسول خدا(ص)فرموده اند: روزه سپرآتش جهنم است.الکافی،ج۴ص ۶۲ برای هرچیززکاتی است وزکات بدن هاروزه است.الکافی،ج ۴ص ۶۲ .روزه گرفتن درهوای گرم،جهاد کردن درراه خدا است. میزان الحکمه ج ۵ ص ۴۷۳.

امام علی(ع)فرموده اند: روزه پرهیزازحرام ها است،همچنانیکه انسان ازخوردنی ونوشیدنی پرهیزمیکند.بحارج ۹۳،ص ۲۴۹. روزهء قلب  بهترازروزهء زبان است وروزهءزبان بهترازروزهءشکم است. غررالحِکم،ج ۱ ص ۴۱۷. چه بسا روزه داری که ازروزه اش جزگرسنگی وتشنگی بهره ای ندارد وچه بسا شب زنده داری که از نمازش جزبی خوابی وسختی سودی نمی برد.

حضرت زهرا(س)فرموده اند:روزه داری که چشم وگوش وجوارح خودراحفظ نکرده،روزه اش به چه کارش خواهد آمد؟

امام صادق(ع)فرموده اند: آنگاه که روزه می گیری باید چشم وگوش و مو وپوست توهم روزه دارباشد،یعنی ازگناهان پرهیز کند.

یک درهم صدقه دادن از یک روز روزهء مستحبی برتر ووالاتر است.

امام رضا(ع)فرموده اند: مردم به انجام روزه امرشده اند تا درد گرسنگی وتشنگی رابفهمند وبواسطء آن فقر وبیچارگی غربا را درک نمایند.

درپایان ازخداوند قادروتوانا استدعاداریم تا برای همه مسلمانان جهان عموماً وبرای مسلمانان وطن عزیزما افغانستان خصوصاً،توفیق روزهء روزه داران واقعی ودست کمک به همنوعان محتاج ومستمند را عنایت فرماید.

ومن الله توفیق

پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۲۶ / ۶ / ۲۰۱۵ ،سدنی،آسترالیا

مطابق هشتم رمضان ۱۳۹۴

 

۲ پاسخ به “ماه مبارک رمضان یا ماه ضیافت الهی”

  1. admin گفت:

    درود به استاد محترم جناب پوهنوال داکتر اسدالله حیدری ، مقاله زیبا و عالیست. طاعات و عبادات شما ، خانواده محترم و هموطنان عزیز قبول در گاه حق. . موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

  2. پوهنوال داکتر اسدالله حیدری گفت:

    برادر بسیار عزیز وگرامی آقای بشیر!
    جهان سپاس از خدمات استمراری فرهنگی تان،ازحسن نظر همیشگی مطالب ارسالی این برادرتان.با درود فراوان داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما