۲۴ ساعت

03 ژوئن
بدون دیدگاه

مبارزات انتخاباتی مواضع – ایران و

تاریخ نشر سه شنبه  سوم  جون ۲۰۱۴ هالند

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

مبارزات انتخاباتی مواضع – ایران و پاکستان!  

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

۳ / ۶ / ۲۰۱۴

 (دردوقسمت – قسمت اول) 

بزرگی و خوردی ، قوت و ضعف احزاب وسازمان ها، حرکات سیاسی وشعار ها و کمپاین های مبارزات انتخاباتی  در پهلوی سایر عوامل اصلی و فرعی دیگر به محتوی شعارها ونسخه های  مطرح شده که خواست و صدای  برحق ملت را برآورد ومنعکس میسازد و یانه، مربوط ومنوط است.  

برخورد غیر فعال، همراه با ترس و سازش کارانه موجب میشودکه مردم در برابر برنامه های شخصیت  های مطرح درانتخابات موضع گرفته رساء نتوانند. 

تحلیل های موجه درمورد پیروزی حرکت آقای مودی وحزب وی در انتخابات اخیر در هند بعداز چندین دهه حاکمیت حزب کانگرس در هند هم درهمین برخورد رساء ، روشن و قاطع آقای مودی درمسایل مطرح درکشور وجامعـﮥ هند بود که به ملت فرصت داد درمورد  جناب مودی و حرکت اش تصمیم روشن بگیرند و وی را به قدر ریاست وزعامت کشور برسانند.

اینکه تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری جناب عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری ۱۱۹۳ مطرح میکنند که پاکستان درقبال افغانستان سیاسیت روشن دارد اما افغانستان درقبال پاکستان سیاسیت روشن نداشته و تأکید دارند که کمیته وکمسیون را مؤظف خواهند کرد که مشاکل خویش را  خاصتاً با پاکستان حل خواهند کرد و چندان به صورت روشن پیشکش ومطرح نمی کنند که این مشکلات ومعضلات را چگونه حل خواهند کرد، یکی از  دلایل وعدامل اصلی و مرکزی این نوشته است.

تشکیل کمیسیون ها و بکار گیری متخصصین این کشور ها ضرورت است وباید درین راستا درمسایل مسلکی با این متخصصین مسایل را مطرح ومشوره کرد اما به هیچ صورت حتمی نیست که دربعضی مسایل ومطالب مطرح بین ما و همسایگان و خاصتاً با کشور پاکستان درچنین حالت زار که کشور درآن قرار دارد، پاکستان حاضر باشد با ما مانند یک کشور مساوی الحقوق وذی حقوق حقه معامله و برخورد نماید.  عوامل این حالت غیر عادلانه زیاد اند که یکی آنرا وجود رهبران جهاد در کشور پاکستان  درمراحل وحالات مختلف زندگی شان را میتوان یکی از عوامل چنین نگاه  وروش تحقیرانه و وغیر عادلانهء مراجع معیین استخباراتی کشورهای همسایه و خاصتاً  پاکستان درقبال شخصیت های سیاسی و کشور ما نموده و از مجبوریت ها ما سوء استفاده نموده و مینمایند.  

اعتراض بر عدم واضح بودن پالیسی حاکمیت سیزده سالـﮥ جناب حامد کرزی و حاکمیت اش درقبال پاکستان نیز درهمین چوکات مطرح و به نحوی مطرح میشود که گویا این عدم روشن بودن پالیسی جانب افغانی سبب اصلی مشکل باشد درحالیکه عوامل مختلف از جمله توانایی های فعلی ما  را وادار میسازد که حل بعضی مسایل را برای ایجاب ایجاد پیش زمینه های مناسب را میطلبد و هست موارد که نه خواهد گذاشت ما به حقوق حقهء خویش بنابر مجبوریت های فعلی ما استفادهء لازم نمود.  تصادفی نیست که در فرصت های بس تنگ ودشوار پاکستان فشار وارد کرده ومیکند تا  بخش ازمسایل و مطالب را باگرفتن انگشت افگار ما در شرایط دشوار مطرح و به میل ایشان حل کردن میخواهند. درپهلوی سایر عوامل راکت پراگنی های متواتر پاکستان درین آواخر نیز درین سلسله تحریکات پاکستان بوده میتواند.  

عدۂ خاصتاً از تیم داکتر عبدالله عبدالله به مناسبت های مختلف مطرح میکنند که: ما وحکومت افغانی درقبال پاکستان نمی دانستیم  ونمی دانیم  چه میخواهیم واما پاکستان میداند ازما چه میخواهد و ….تأکید دارند که با ایجاد کمیته ها وکمیسیون های بخصوص این مطالبات را شناسایی وبا خاصتاً با پاکستان آنرا هرچه زودتر حل خواهند کرد و….

به فهم وتحلیل ارایه شده در پایین  به صراحت ثابت خواهد شد که چنین اعتراض یک اعتراض غیر وارد و نادرست است.

ما میدانیم که همسایگان ایرانی و پاکستانی ما میدانند که موضوع از چه قرار است و چگونه از مجبور های ما دارد سوء استفاده میشود؟  

اینکه درافغانستان جنگ نیابتی نې بلکی جنگ منافع و مصالح است به صورت روشن واضح و قسماً هردو کشور همسایه  وجهان میداند.

پرداختن به حل موضوعات متعدد و بدون درنظر داشت اولویت ها و مجبوریت های امروز ما به نفع ما نیست. درین مرحله ما به جمع و جور کردن خود و استقرار معیین سیاسی و نظامی داریم. طرح وپرداختن به گرفتن بعضی حقوق ومطالبات ما درین مرحله با وجود برحق بودن موجه نیست و مشکل را میتواند به نقص ما حل واز مجبوریت های ما سوء استفاده صورت گیرد.  

درین میان بحث همه جانبه ایجاب میکند که ما همچنان با درنظر داشت انصاف  نه تنها از جوانب منفی بلکی از جوانب مثبت روابط ما به همسایگان صحبت و بحث داشته باشیم.

برماست مازمانیکه  از  نصف خالی گیلاس بحث میکنیم از جانب پُر و مثبت گیلاس نیزبحث داشت.

برماست درین مبحث در همه چیز سیاهی نه دید و (دُوُم ایند گلوم – Doom and Gloom) و درهمه موارد سیاه   نه اندیشید.

برماست از ملت ومردم در  پاکستان و ایران که با مردم افغانستان نان خویش را نصف کردند چشم پوشی نکرد.

برماست که  توهین، تحقیر،  استفادهء سوء،  بی عدالتی ها  و تجاوز های برعلیه افغانها در ایران و پاکستان، اعزام جبری شان به جبهات جنگ ایران و عراق، آذربایجان، سوریه، کشمیر و به برده گرفتن شان در داش ها ومزارع درایران و پاکستان که تا امروز ادامه دارد نیز صحبت، بحث و کار تنویری کرد.

برماست فراموش نکرد که ازمساعدت های مالی جهانی حُکام و جنرالان پاکستان صرف بخش بسیار کوچک آنرا به مردم ما داده وبقیه را خود حیف و میل کردند.

برماست از استفاده های سوء از افغانهای مجبور، فامیل ها واطفال شان و سازمانهای سیاسی شان که به اجازه و یا هم بدون اجازۂ شان از طرف عمال حاکمیت در ایران و پاکستان برای اهداف استراتیژیک شان مورد سوء استفاده قرار میگیرند مطالب و مستندات نوشت وبحث کرد.

برماست از آشتی ملتها و حل منازعات بین کشور هابا استفاده از تجارب نیک بشری مانند حل مسایل بین جرمنی بعد از هیتلرو فرانسه (بعد از جنگ دوم جهانی) و … به طور عادلانه نوشت و بحث کرد.

اما درین نوشته و  بحث تمرکز به همـﮥ این مطالب و ارایـــﮥ راه حل جامع ممکن نیست و  از حوصلـﮥ خوانندۂ دلتنگ و سخت گیر امروزی خارج است. لذا درین نوشته مجبوراً با تمرکز به بعضی جوانب وواقعیت های عینی پرداخته و به این متمرکز خواهیم شد که شناخت جانب افغانی درمورد همسایه ها وجود داشت ومشکلات موجود از عدم شناخت جانب افغانی از مطالبات همسایه نه بوده بلکی ماهیت بعضی از ین مسایل مطرح است و حل بخش ازین مطالب هر قیمت به هیچ وجه قابل قبول بوده نمیتواند ونیست.

با کمی دقت برنامه های حل منازعات بـیـن افغانستان ایران و خاصتاً افغانستان پاکستان ارایه شده توسط تیم های انتخاباتی یک از دوکاندیدان ریاست جمهوری افغانستان  به صورت دقیق و منطقی با برنامه های خیانت به وطن ما افغانستان  همراه است و من آنرا ذیلاً مستند سازی ومستند خواهم ساخت:

شناخت ما از حاکمیت ایران وبرنامه های آنها درقبال افغانستان:

ایران درگذشته و خاصتا در  ۱۳ سال گذشته  خواسته وتوانسته در رابطه به افغانستان و منطقه  موفقانه بخاطر اهداف و منافع خویش عملاً کار کند. ایران  خواسته که  ۴۸ کشور حاضر درافغانستان و در رأس امریکا را در افغانستان چنان خسته سازد که امریکا ومتحدینش توان و جرئت رفتن وحمله بر ایران را از دست بدهند. هدف روشن.

ایران میخواهد تا مذهب و فهم خویش را از دین اسلام درجهان واز جمله در افغانستان توسعه داده و به صورت وسیع ترویج کند. هدف روشن.

ایران نمی گذارد افغانستان به منابع طبعی خویش از جمله آب طبعی و دریا ها دسترسی پیدا کند. جانب ایرانی حتی برای رسیدن به این هدف و بخاطر حمایه ویافتن توجیه به عمل کرد غیر فعال خویش درقسمت تولید برق افغانستان را مساعدت کردند و خواهند کرد که برق از خارج وارد افغانستانشود، برنامه های  تولید برق از باد وآفتاب در افغانستان روی دست گرفته شود و  از آبهای و دریا های سرحدی  حتی مطابق به نورمهای بین المللی استفاده ببرد.

ایران  در راستای ناکام ساختن سایر پروژه های تولیدی از جمله سمنت و سایر تولیدات که ایران میتواند به افغانستان وارد کند درعمل موفقیت های زیادی داشته و دارد.  هدف روشن.

ایران عظمت وافتخارات تمدن آریانا وآرین زمین را که درآن حوزه ای تمدنی درواقعیت بلخ و بخدی و بخارا وسمرقند و … وشخصیت های برخاسته ازین مرز و بوم بوده و  جایگاه خاص فراموش ناشدنی خویش را دارند، به  ایران سیاسی امروز خلاصه کند ومیداند و تصادفی نیست که چندین سال رئیس جمهور امریکا سال نو شرقی مربوط به حوزه تمدنی ما را چندین سال به مردم ایران امروزی رسماً تبریک گفته اند.  هدف ونتایج واضح

ایران میخواهد عظمت و تفوق خویش را در افغانستان و کشور های حوزه ثابت ساخته،  فرهنگ و کلتور خویش را که اکثر فرهنگ وکلتور حوزه مشترک تمدنی نیز است به نحوی توسعه دهد که افتخارات آن صرف و صرف به محدودۂ سیاسی امروز ایران باشد. درین راستا با هماهنگی کار در بُعد های مختلف با استفاده از نیرو های داخلی، افغانهای مهاجر موجود در چار دهــﮥ اخیر در ایران و منابع مالی وبلاخره ضعف داخلی افغانها وافغانستان استفاده کند.  تطمیع و تهدید افغانها در سطوح مختلف رسمی و غیر رسمی وحتی پرداخت پول به بوجی به دفتر جناب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، وحق السکوت های وسیع  بخاطر تحقق عدم فعال ساختن مراجع دولتی در موارد که ایران عدم فعال بودن جانب افغانی را میخواهند، اهداف، وسایل و نتایج روشن که ایران په آن متوصل (متوسل) شده ونتایج مطلوب به نفع خویش نیز دارند. اهداف ووسایل روشن وواضح.

حال که این همه را میدانیم. نمی دانم چه چـیـز درین راستا روشن نیست که تیم جناب داکتر عبدالله عبدالله کاندید انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳، حالا با ساختن کمیته و کمیسیون های اختصاصی درین عرصه  میخواهند آنرا روشن وحل نمایند؟مسلم هست موارد یکه مشترک کار کرد و توافق مفید متقابل با به دست آوردن حقوق حقــﮥ جانب افغانی به آن نایل شد. این زمانی به صورت مؤثر ممکن است که ما خود را جمع و جور نموده ، حیثیت ووقار خویش را با پیشکش کردن زعامت مشروع متمدن و قوت خویش کار خستگی ناپذیر نماییم تا افغانها  و بخش از رهبران شان دیگر آن مهاجران گم نام، بی نام و نشسته ومنتظر در عقب دفاتر مراجع استخباراتی این همسایه ها بخاطر بدست آوردن امتیاز و مساعدت های مالی نیستند و ازخود موجودیت، مشروعیت و قوت دارند. 

تشکیل کمیته ها متخصصین روابط با کشور ها در سطوح اکادمیک و مسلکی، شناخت منافع مشروع دیگران و خود، شناخت خطوط سرخ غیر قابل عبور دیگران وخود کاری است مطلوب وضروری اما کار استثناییکه تیم داکتر صاحب عبدالله عبدالله بصورت حتمی توسط آن قناعت همسایه های وایران را حل وایران را راضی سازد برایم روشن نیست. ما به هرقیمت حل این منازعات را نباید بخواهیم. تمرکز به ین مسأله که در ظاهر کلام مشکل ندارد اما چه حلی سخن مرکزی است؟

به فهم من ما درموارد زیاد مشکلات اقتصادی، سیاسی و ساختاری داخلی داشته که موجب شده تدابیر به نفع افغانستان ومردم ما بنابر نو پاء بودن و عدم استقرار که قسماً توسط همسایه ها به صورت دوامدار برای آن کار میشود و  دامن زده میشود، کار وتغییری اساسی آنی و قاطع درین راستا از دست ماساخته نه خواهد بود ونیست.  یگانه کار جمع و جور کردن وقوی ساختن خویش ونیرو های امنیتی ما ونهادینه کردن دست آوردهای شکنندۂ ماست که باید بصورت پیگیر روی آن کار کرد.  به انتخابات رفت و سرنوشت خویش را به دست خویش رقم زد.       

    وماعلینا الا البلاغ المبین

 پایان قسمت اول  

  تیلفون: ۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما