۲۴ ساعت

27 نوامبر
۱ دیدگاه

فراخوان اجماع عمومی نهضت تفاهم

 تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

 بسم الله الرحمن الرحیم

فراخوان اجماع عمومی نهضت تفاهم

برای صلح، بازسازی و دموکراسی درافغانستان

۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳ م .

هموطنان عزیز!           

            نهضت تفاهم برای صلح، بازسازی ودموکراسی درافغانستان که به تاریخ ۱۰ فبروری ۲۰۰۱م. در شهر أغوس کشور دنمارک با اشتراک عده یی از نخبګان و صاحب نظران مهاجر افغان تأسیس ګردید، نیروی آزاداندیشی است که بادر نظرداشت سنن پسندیده مردم افغانستان و باالهام ازمبارزات ترقیخواهانه جنبش روشنفکری در کشور،مبارزه برای ایجاد تشکل وسیع از احزاب و حلقا ت سیاسی، جوامع مدنی، نهادهای فرهنګی و شخصیت های علا قمند و معتقد به پروسه اتحاد روشنفکران مترقی، صلحدوست، وطنخواه را جهت تأ مین صلح، بازسازی و دموکراسی در افغانستان در سرخط وظایف اساسی خویش قرار داده است.

             بدین ملحوظ شورای انسجام نهضت تفاهم  با در نظرداشت مبرمیت اتحاد نیروها در مقطع کنونی، به تاریخ  ۲۰ اکتوبر ۲۰۱۲م . در شهر ګوترسلوح کشور المان، جلسه فوق العاده این شورا را دایر و به منظور تمرکز هر بیشتر فعالیتهای سیاسی، فرهنګی و اجتماعی برای حل افغانشمول مصایب جاری در کشور، کمیسیونی را توظیف تا طرح پیشنهادی تعدیل خطوط فکری واصولنامه نهضت تفاهم را مطابق به مقتضیات کنونی آماده و جهت تصویب به اجماع عمومی نهضت تفاهم ارایه دارد.

            بناء اجماع عمومی نهضت به تاریخ ۲۱ سپتامبر۲۰۱۳ م . درشهرکلن کشورالمان به اشتراک یکصد نماینده انتخابی شوراهای نهضت تفاهم تدویر و مطابق اصول وظایف و صلاحیتهای خویش تعدیل خطوط فکری و اصولنامه نهضت را تصویب نمود.

             به عقیده ما اشتراک کننده ګان اجماع عمومی نهضت تفاهم در مقطع کنونی که جو سیاسی و نظامی کشور در حال دګرګونی است ، مردم مصیبت دیده افغانستان تشویش و امیدواری شانرا در اشتعال و خاموشی  آتش جنګ و منازعات ذات البینی می بینند و یکبار دیګر ګره افغانستان و نحوه بازګشایی آن در صدر موضوعات مورد بحث مردم کشور و جهان قرار ګرفته است، طرح بیرون رفت از بحرانات کنونی بر اساس حل افغانشمول از مصایب مبرمیت جدی کسب میکند.

    خوشبختانه عده یی از شخصیت ها، صاحب نظران، حلقات ، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی و فرهنگی کشور با درک حساسیت و اهمیت و ضع موجود افغانستان، مساعی و تلاشهای وطندوستانه یی را جهت ایجاد اتحادها و ایتلافها به راه انداخته اند که ما آنرا  مژده یی مسرت آفرین برای هر چه بیشتر بهم نزدیک شدن رشته های از هم متلاشی شده نهضت روشنفکری در کشور میشماریم. 

          چنانکه از اظهار نظر ها و بر نامه های مطروحۀ سازمانها و نهاد های متذکره بر می آید، اصل تأمین صلح و امنیت سر تاسری، باز سازی کشور و ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر اصول و معیار های دمو کراسی در خطوط اساسی بر نامه های آنها قرار دارد که این خود نه تنها نمود مسیر مطالبات و اهداف اساسی قشر آگاه و چیز فهم جامعه افغانی به سوی یک خط فکری مشترک برای آینده کشور است، بلکه بیان این واقعیت نیز است که قشر و یا اقشار آگاه جامعه ما میخواهند عملا در تأسیس نظام سیاسی که بر رنجها و آلام مردم ما نقطه پایان گذاشته و دستیابی آنها را به نظام سیاسی مردم سالار تضمین کند، اثبات موثریت نمایند. 

         اماچنا نکه به ملاحظه میرسد، با و جود تغییر شرایط و متبارز  شدن اهمیت جدی و حیاتی، اتحاد نیرو های طرفدار صلح و دمو کراسی در افغانستان، هنوز هم چند گا نه گیها و حتی اختلاف در میان نیرو ها ی سیاسی وجود دارد.

         تفاوتهای سلیقه یی ، سیر حرکت عده یی از ګروه ها ی سیاسی ونهادهای فرهنګی درکشور در مدار وابستګی های ګوناګون، همچنان نتایج غیردلخواه از اقداماتیکه درطی سه دهه اخیربه نام مشارکت ملی روی دست ګرفته شده وزیرنام ایتلاف ویااتحادی ازنیروها به خورد مردم داده شده است،ازاعم مسایلی اند که مساعی برای ایجاد یک  ایتلاف ویا اتحاد وسیع  روشنفکری را به کندی مواجه ساخته است. 

            به باورنهضت تفاهم برای صلح، بازسازی و دموکراسی در افغانستان، از آنجاکه روشنفکران افغانستان با ساختار اتنیکی، اجتماعی و محلی جامعه  پیوند دارند، روشن است که با ترویج ایدیالهاییکه منجر به انکشاف آگهی ملی در جامعه گردد، نقش اساسی دارند که این امر در واقعیت نه تنها عامل مؤثری برای تآمین و تعمیم وحدت ملی میان اقوام مختلف کشور میگردد، بلکه زمینه برای سوق آرای عامه در ایجاد حکومت قانون فراهم می آورد.

هموطنان ګرانقدر!

         این یک حقیقت انکار ناپذیر است که نقش آگاهان و علاقمندان اشتراک در حیات سیاسی کشور در باروری مشی اتخاذ شده از جا نب نهضت تفاهم و استفاده مؤثر از آن برای کوتاه و کوتاه تر ساختن فا صله میان نیرو های سیاسی افغا نی نهایت جدی و قابل محاسبه است.

        البته مرام نهضت تفاهم از تاء کید روی اتحاد عمل در جنبش سیاسی کشور این نیست که ما از همه سازمانها، نیروها و شخصیت های سیاسی کشور دعوت به عمل آوریم که هر گونه دگر اند یشی را کنار گذاشته، تحت یک برنامۀ واحد فکری برای حل افغانشمول مصایب جاری درکشورمتحد و متشکل شوند، چه از آنجا که ترکیب نیروهای اجتماعی در جامعۀ افغانی ناهمگون است، ناهمگونی تفکرات سیاسی و روشهای اتخاذ شده برای تحقق اهداف سیاسی، میتواند نیز ناهمگون باشد. البته این نا همگونی در کشور های که ثبات سیاسی دارند، باعث انکشا ف و تحول اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی نیز شده است که پروسۀ انکشافات سیاسی افغانستان در حال و آینده نیز نمیتواند از آن مستثنی باشد.

       مبرهن است که نقطه پایان ګذاشتن  به بحرانات موجود که اکثر ریشه در مناسبات عقبمانده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارند، کارسهلی نیست. صرف با صدور فرمان، تنفیذ قوانین و یا طرح وتصویب برنامه های به اصطلاح علمأ تنظیم شده  نمیتوان از شراین آفات استخوان سوز نجات یافت. فقط عمل آګاهانه، صادقانه ومسؤلانه برای رهایی از فقر و بیسوادی است که باامحای آن نه تنها میتوان براسارت منابع تمویل کننده خارجی پایان داد، بلکه میتوان راه تلقیات نادرست راکه جهت به بیراهه کشانیدن اراده باالقوه و بالفعل مردم ما تا حال به کاربرده شده است

آګاهانه بست.  البته این آرمان وقتی برآورده خواهدشد که روشنفکران کشور ما از طریق متشکل شدن در جبهه وسیع صلح، بازسازی و دموکراسی  و با باور کامل به اساساتیکه در دیدګاه نهضت تفاهم برای رفع تراژیدی که اکنون به نام مسآله افغانستان، دردنیارقم میخوردهمراه وهم هدف شوند.

    ما بدین باوریم که مردم افغانستان استعداد و توانایی  جبران فرصتهای از دست رفته را برای رفع عقب مانده ګی های تاریخی دارند. چه پیشرفتهای علم و تکنالوژی که به حق چرخ آن دردستان نیرومند نسل کنونی است این زمینه را میسر آورده است که دیګر مردم ما دنیارا از نظر ایدیالهای دیکته شده از خارج ندیده ، بجای نشانه رفتن سلاح مهر و محبت را به عروق ودلهای همدیګر ارزانی دارند.

همچنان تجربه کشورهاییکه موفق به اعماردولتهای مردم سالارشده اند،نشان میدهدکه ایتلاف واتحادنیروهادرسطح سیاسی براساس یک فرهنګ متعالی سیاسی عامل تسریع کننده درانکشاف جامعه بسوی ترقی محسوب میګردد.کشورمابرای رفع همه نابسامانیهاییکه که اکنون بدان روبروست به تآمین وتعمیم یک فرهنګ سیاسی که برشالوده تفاهم بناشده میتواند نیازدارد.

 زیرادر سیرانکشاف عملیه تفاهم است که درک متقابل میان نیروهای سهم ګیرنده به وجود آمده وضرورت اشتراک مساعی ودرکنار هم بودن شناسایی میګرددوآنګاه است که پذیرش دیګران بااندیشه های متفاوت نه تنها یک ضرورت سیاسی بلکه رازموفقیت برای تأمین وحدت ملی که یګانه ګزینه برای تأمین صلح، بازسازی و دموکراسی در کشور است فراهم می آید.

ومن الله توفیق

هیأ ت انسجام نهضت تفاهم

 

یک پاسخ به “فراخوان اجماع عمومی نهضت تفاهم”

  1. نور محمد غفوری گفت:

    نهضت تفاهم افغانها در اروپا در سال ۱۹۹۹ در آلمان به ابتکار (انجمن وحدت ملی و ترقی افغانستان) ایجاد شد. جلسات بعدی ادامه همان نهضت تفاهم میباشد.
    در موقع مناسب در باره تاریخ این نهضت مفصل خواهم نوشت.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما