۲۴ ساعت

26 نوامبر
۲دیدگاه

مـــــا در و طـــــــن

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ هالند 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

اخیرأ دوست گرامی ما  جناب محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری ازشهر سدنی آسترالیا  ضمن فرستادن دو پارچه شعر و خلا صهء اتوبیوگرافیشان   به  جمع دوستان همدل ۲۴ ساعت پیوستید . من بحیث مسؤول سایت تشریف  آوری ایشانرا خیر مقدم میگویم واز ارسال اشعار و بیوگر افی شان جهانی سپاس. فعلا یکی از سروده هایشان را نشر میکنم و بیوگرافی شان را چون خیلی طویل بود واز اینکه وضع صحی من چندان خوب نیست و وقت کافی هم برای  خواندن بیوگرافی و آمده شدن آن برای چاپ  ضرورت است آنرا  بعدا نشر خواهم کرد . اینهم اولین سروده زیبا شان به ۲۴ ساعت .

موفق و سلامت باشید.

مهدی بشیر

 مـــــا در و طـــــــن

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

١١می٢۰۰۳، سد نی

****

هــرآ نکــس مـیهــنـش ا فـغــا نـْسِـــتــا ن ا سـت

هــمـــه ا فــغـــــا ن وا زیــک بـوسـتــا ن ا سـت

ا گــــرتــرکـمـــــن بُــــَود ا زبــــک، هـــــزا ره

هــمـــه زیـبــا گـلــی یــک گـُـلـْسـِـــتــا ن ا سـت

 قـــزلـبـاش وبــلــوچ،پـشـــتــون وتــــا جــــــک

هــمـــه بـا هــم بـرا در، جــســـم و جـا ن ا سـت

نــفــــا ق ســـــنـــی و شــــیـــعــــــه، بــــرا د ر

ز نـَیــَرنـگ هـــا ی شــیـطــــا ن زمــا ن ا سـت

ا گــــرحُــــب و طــــن، دا ری تـــو بـــر ســــر

نــگـــوئــی ســنــی و یــا شــیــعــگــــا ن ا سـت

نــدا رد آ نــکــه بــد خــوا هـــی، بــه کـــشـــور

بــه هــنــد وی وطــن، هــم مـهــــربــا ن ا سـت

نــبـــا شــــد اِ فــتــخـــــا ر قـــــوم بــــر قــــــوم

هــمــــه مـخــلـــــوق دا دا ر جــهــــــا ن ا سـت

نــدا رد بــــر تــــری، ا بــیــــض بــــرا ســـــود

کـه شـــرطــش د ر کــلا م الـلـّه، بـیـــا ن ا سـت

بــه تــقـــــوا بـــرتــــری حـــا صـــل بــگــــردد

نــه بــررنــگ و نـــژا د و نــی زبـــــا ن ا سـت

ا گـــــررَهـْـــــروشـــــــوی، د ررا ه یَــــــزدا ن

خـــوشــا، جــا یـت بهــشـــت جـــا ودا ن ا سـت

بــه حَـبـــلُ ا لـلـّه، تــوســـل جــــو عـــــزیــــزم

تــفـــرق نــهـــی وا ضـــح و عـــیـــــا ن ا ســت

نــگـــا هـی بــا بـصــیـــرت کـــن، بـه مــیـهـــن

چـنـیـن وضعــش بـه مـلـت، بـس گــرا ن ا سـت

ا زا یـن جــنــگ و بــلا ی خــا نــمـــا نــســـوز

یــتــیــمـــا ن وطـــن، بــی آ ب و نـــا ن ا ســت

خـــــدا را هــمــــوطــــن! د ســـتــــی بــهـــم ده

تـرا مـا د ر وطــن، خـــوا هــش چـنــا ن ا سـت

نـمــــا تـــأ مـیــــن ا مــنــیـــت، بـــه کــــشـــور

کـه بـی ا مـنـی خــود ش، یکـســرزیــا ن ا سـت

بــکـــن خُــنــثــی، تــو مَـکــــر د شــمـنـــا ن را

کـه د شـمـــن د ر لــبــا س د وســــتـــا ن ا سـت

بــزن کــوبــنـــده مُـشــتـــی بـــــر دهـــــا نـــش

کـه بـا شــد یـا د وی، تــا ا یــن جـهـــا ن ا ســت

تـَــمــنـــــا “حــیـــد ری” د ا رد، ا لــــهــــــی’ !

رســا نـش بــروطــن، چــون نــا تـــوا ن ا سـت

بـکـــن خــا کــــش تـــو د ر دا مــــا ن، مـــا در

ورا ، ا یــــن آ رزو، د رد ل نـــهـــــا ن ا ســت

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

١١می٢۰۰۳، سد نی

 

۲ پاسخ به “مـــــا در و طـــــــن”

 1. تشریف اوری دوست بزرگوار ما محترم اسد الله حیدری را منحیث یک همکار دایمی ۲۴ ساعت ، در جمع دوستان مهربان ما خوش آمدید گفته قدم شان را نیک و حضور شان را همیشه گرم میخواهم

  با حرمت

  صالحه وهاب واصل

  • داکتر اسد الله حیدری گفت:

   برادربسیار عزیز وگرامی آقای محمد مهدی بشیر وخواهر بسیار عزیزم صالحه وهاب واصل
   .بعداز تقدیم سلامها ی نهایت گرم وصمیمانه از پذیرفتن بنده در جمع همکاران دایمی سایت وزین ۲۴ ساعت ،جهان سپاس
   .هکذا از حسن نظرشما راجع به اشعار من غیر مسلکی در ادبیات وشعر وشاعری ،متشکرم .از خداوند منّان استدعادارم که بنده را توفیق خدمت وهمکاری با شما عزیزان عنایت فرماید.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما