۲۴ ساعت

02 اکتبر
بدون دیدگاه

نمونه های ازعصر خفتګی وتخطی!

 تاریخ نشر چهارشنبه ۲ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

نمونه های ازعصر خفتګی وتخطی!

دوکتور ص ، سعید افغانی 

۲ / ۱۰ / ۲۰۱۳

*****

 میگویند آنکه خواب است میتوان وی را بیدار کرد، اما آنکه نمی خواهـد بیدار شود، بیدار کردن وی مشکل خواهـد بود.

میگویند افراد یا دارای مواضع موافق اند، یا مخالف و یا هم ممتنع. درجملـﮥ مخالف یا به اساس منطق خود ویا هم به اساس لجاجت ، پیش داوری، تعصب، خلاصه معذور بودن است. نوع دیگر مخالف همان  مزدور است که گماشته شده منطق سخن برایش مهم نیست، هدف ووظیفه معین  است وبه هر قیمت  برای رسیدن به آن هدف میپردازد.

آنکه مخالف حق است و  تا حال به درک درست موضوع نه رسیده ولی در اساس  تعهد به حق دارد و درین راستا با خونسردی ونیت خیر میکند و بدون تعصب وخشک سری هرگاه به حقیقت پی ببرد موضع درست گرفته و علم بردار حق میشود،  انسان خوشبخت است.

اما آنکه مأمور و دشمن است هرچه استدلال کنید، نتیجه نه خواهید گرفت.

میگویند هست تعدادی از قواعد، قانونمندی ها،  فرمول هاو نتیجه گیری ها درعلوم سیانسی (اگزکټ ساینس)  که درهرزمان درست، بجا و نتیجه قطعی دارند. یک سیب جمع یک سیب مساوی دوسیب میشود.

اما بخشی از قواعد، قانونمندی ها، فرمول ها  درعلوم اجتماعی نظر به زمان و مکان و تغییر مواد خام این قواعد و قانونمندی ها میتوانند متفاوت و در بخشی  موارد دریک زمان، مکان وحالت درست ودر زمان ،  مکان وحالت دیگر درست نباشند. درین راستا میتوان صد ها مثال زنده بیاوریم اما من به آن مثال های تمرکز خواهم کرد که مستقیماً به جامعــﮥ ما  وزمان امروزی ما  ارتباط دارند و درمواردی  هم سخت آزار دهنده است و کارد را به استخوان رسانیده. مشکل زمانی دردناک است که عده ای از پیشتازان و مشعل داران کشور نیز به همان ساز درین بهبوحه و طلاتم میرقصند و نا خود آگاه و یا هم آگاهانه برای اهداف محدود خویش منافع و مصالح علیای کشور وجامعـﮥ مارا اغماض میکنند ویا هم به  خواب رفته، وعصر را خفته اند  ویا هم نمی خواهند بیدار شوند.

اګر نطام سیکولار برای برای جامعـه ای غیر اسلامی درست ومنطق دارد، برای جامعه ایکه اکثریت مطلق آن ارزش های اسلامی دارند مناسب ودرست نه میباشد.

اګر نظام فدرال برای کشور پیشرفته و دارای تاریخ و جغرافیای بخصوص و دارای مراجع عدلی و قضایی قوی درست باشد برای افغانستان درین شرایط  موجب تجزیه و نابودی کشور به نام افغانستان خواهد شد.

اگر در زمان جنگ دوم جهانی و مقطع های معین جوامع بشری  نان، خانه، لباس شعاری بود که میلیونها انسان کرﮤ زمین را مانند اولویت ها به عقب خویش میکشاند،  زمانی هم رسید که مردم دیگر تنها هر نانی،  هر خانه ای  و هر لباسی را نمی خواستند و دیگر نان، خانه  و لباس با کوالیته وکیفیت بهتر و در پهلوی دهها مطالبـﮥ دیگر انسانی ومدنی با اولویت مطرح میکردند. اینکه بازهم عده ای  درهمین محدوده باقی ماننده و کماکان همین شعار را محکم کرده اند خطا کرده وحد اقل عصر را خفته اند.

مشکل زمانی خطرناک وغیر قابل فهم میشود که وسایل و عقاید مانند دیدګاه ونظر آشتی  ناپذیری طبقاتی، اساس دید پرولتاریی  در برخورد به حل مسایل نګاه واقدام کرد، شعارهای تنظیم بهتر وگویا عادلانـﮥ؟! روابط با وسایل تولید، رهبری کارگری جامعه، انقلاب های ملی ودیموکراتیک، راه رشد غیر سرمایه داری، درس های از کمون پاریس مبنی براینکه کارگران در سرکوب از بین بردن سرمایه داران و بورژوازی پیگیر نبودند و لذا ناکام شدند، و تعاریف طبقاتی دولت واینکه دولت وسیلـﮥ  فشار یک طبقه بر طبقهء دیګر و ……. دهها نظر و مقوله و دستوریکه درنیتجـﮥ  عملی کردن آن جنایات در کشور شورا های شوروی وکشور های اقمار آن و تحت همین ایدیولوژی ها جنایات بشری غیر قابل عفو در تاریخ کشور ما نیز صورت گرفت.

مسلم که درین راستا عده ای با نیت نیک وصادقانه قربانی چنین اندیشه های جنایت کار شده و مرتکب جنایت شدند.

درین میان و دربررسی گذشته عدم تفکیک تخلفات از لحاظ مسؤولیت  اخلاقی، ایمانی و وجدانی، سیاسی و جزایی  و در بررسی آن گذدشته ها از جنایت ارتکاب شده در حق مردم افغانستان صرف یک گوشـﮥ کوچک آنرا گرفته و از خون شهیدان وطن به نفع اهداف سیاسی استفاده بردن واقعاً بی مزه و نگاه خورد کننده به حقایق و تأریخ کشور است .  

مسلم این است که حاکمیت موجود در ظرف ۱۳ سال گذشته نه تنهای لطمـه وسیلی ای جانانه ای  به نام دیموکراسی و اقتصاد بازار آزاد زد بلکی اینکه با برداشتن یک مقطع کوتاه تاریخ جنایات ۴۰ سال گذشته بازهم سوء استفاده نموده وبرای اهداف انتخاباتی و محدود خویش از هر وسیله مشروع و نامشروع استفادهء تهوع آور میکند، قابل قبول نیست.

دولت در۱۳ سال گذشته آنهایکی  به صورت صدریح تخلف کرده و جانیان جنگی بودند و هستند اما درمعامله به حاکمیت قرار داشتند نه تنها که مورد پیگرد قرار نګرفتند بلکی تمجید هم شدند. اما حال حاکمیت مکارانه از احساسات نیک مردم سوء استفاده کرد وعده ای هم خوب این ساز را خوش آیند یافتند و هدف حاکمیت را برآورده ساختند. ملت میداند که این برنامه ها درصورت  ضرورت  حاکمیت برنامه های بعدی داغ شده در انتخابات سال آیندهء ریاست جمهوری  با خود خواهند داشت.

هستند ګروه هایکه  برای رسیدن به خوشبختی تعریف شده ای شان ومطابق فهم غیر دقیق شان از حکمت وعمق مسایل به فراموش کردن صفات رحمان و رحیم  الله تعالی  پرداخته اند و بیشتر بر  صفات جبار و قهار ذات الهی  تأکید دارند وبه این ترتیب با فهم غلط از دین وعقیدﮤ اسلامی و حکمت احکام آن،  فهم درست  از عقیده ندارند و عوض رحمت شدن برای عالمیان به بمب گذاری و کشتن انسانهای بی گناه میپردازند،  مال و جان افراد معصوم  را عملاً تحت  تعرض قرار داده اند.  به عمق  دین اسلام ورحمت این دین برای عالمیان پی نمی برند و به این ترتیب دین را هیولای خطرناک برای بشر معرفی نموده و سبب تنفر به دین میشوند. ، واقعاً از دین اسلام آگاهی درست ندارند، تاریخ زده شده اند، منحرف میاندیشند و عصر را خفته اند

آنکه  جهاد مقدس مردم افغانستان و قربانی شان را احترام، گرامیداشت و قابل افتخار ندانسته و  با استکبار و تعصب برخورد نموده و درین راستا به خون پاک شهدای راه آزادی و عفت یکسره  توهین روا میدارند  درواقعیت چشم های شان را مواضع نادرست دیروز و امروز شان و اندیشه های منحط قومی، سمتی و سیاسی پوشانیده درموارد کور اندیشانه، فهم درست از مسایل ندارند و به لجاجت ادامه داده خطا میکنند و درموارد زیاد دیده میشود که عصر را خفته اند.

 اینکه سازمان ها و تحرکات معین سیاسی در مراحل مختلف حیات خویش با اعمال ګویا انقلابی؟! دست زده به تعبیری معین به دهشت زنی و ترور مصروف بودند و درمراحلی انکشاف  با اعمال دهشت افګنی وداع کرده و سازنده عمل میکنند و عملاً به سازمان های  آزادی بخش  و رهایی بخش ملی مبدل میشوند، قبل از همه وقبل از ادعا کسب  این نام  به اعمال شان ارتباط دارد. شواهد تاریخی ومعاصر چنین انکشافات مثبت را در تاریخ سازمان های معین نشان میدهد. آما سازمانهایکه به خراب کاری ودهشت افګنی ادامه میدهند به تدریج نابود میشوند.  عدم توجه به  این انکشافات مثبت وممکن و ادامـﮥ اعمال  تخریب کاری،  بمب گذاری و حملات خود کش که سبب قتل وضرر به انسانهای بی ګناه ګردد درنهایت به جز به نابودی این سازمان ها به چیزی دیگر نه خواهد انجامید.

همچنان آنهایکه از یک حرکت سیاسی خارج از ساختار دولتی و خود جوش درمراحل مختلف مبارزه و جهاد برای آزادی و استقلال جنگیدن پول و سلاح از کشور ها و راه های مختلف بدست آوردند جوابگوی مراحل معین از انکشاف شان بود اما زمانیکه  درنتیجه به قدرت سیاسیی رسیدند و ساختار های مختلف دولتی واداری خویش وکشور را اعمار کردن ادعا دارند،  وزارت دفاع، داخله، امنیت و وزارت مالیه دارند. در رأس و درمجموع اداراه وساختمان این ادارات به دست خود شان بوده  و آنرا بیش از یک دهه رهبری و اداره میکردند. برای ایجاد، انکشاف و تداوم آن ملیارد ها وبیلیون ها دالر و پوند از جامعـﮥ جهانی به نام قرضه ها و کمک های بلاعوض دریافت کردند، خون هزار ها هزار هموطن را در ساختار و حمایه آزآن ریختند، چگونه میتوانند درین مقطع زمانی خلاف تمام ادعا ها وعمل کرد های  خویش چنان عمل کنند که همـﮥ این دست اوردهای به پول ووقت زیادی ضایع شده نفیه کنند؟ از صد ها مثال تخلف مقامات دولتی فعلی درین راستا چند مثال می آمورم:

– آقای حامد کرزی رییس جمهور کشور و رییس ادارﮤ دولتی که خود وزارت مالیه و بودیجه دارد وهمه مسایل مالیه وبودیجه را رهبری میکند و دیگر آن فرد و شخصی درکوه ها و محلات قبل از به رسیدن قدرت سیاسی نیست، چطور میتواند از گرفتن پول ها به صورت غیر قانونی، در خریطه ها و غیر مشروع به عنوان اینکه کارشان را آسان ساخته، کتابچه مصارف دارد و درمورد به آقای جورج بوش درزمان مسافرتش به امریکا خبر داده و … موضع  داشته و عمل جرمی، خلاف نورم های دولتداری را مرتکب شود و آزان دفاع  نیز کند. این حالت حد اقل حالت  عصر خفتن است. عصر یکه درکوه بود وخارج از قدرت سیاسی بود  تا عصر یکه در ریاست جمهوری است فرق میکند.

– آقای تورن اسماعیل وزیر آب و برق وقبل از آن والی و … که درصف اول با جناب حامد کرزی رییس جمهور کشور قرار دارد و صلاحیت های فوق العادهء حتی خارج از قانون (قانون منم) را در هرات درمورد گمرکات و مالیه و ….. عملی کرد و درمواردی زیادی مانند تخلف کار دست اول از قانون مالیات وعواید کشور ، درین بخش عمل کرده وجزء اداره و دولت حاکم است. حاکمیت که دراساس در صدها مورد شهرت و سوابق کاری افراد تحصیل کردﮤ مسلکی نظامی  را گرفتند  و عوض آن عکس های افراد داخل سمت، حزب و گروپ خویش را در ادارات امنیتی وعسکری با جعل داخل ساخته و ملیارد ها ملیارد پول جامعـﮥ جهانی را حیف ومیل کردند وحالا واپس میخواهند به همان عصر دورﮤ  قبل از حاکمیت سیاسی تنزل کنند؟

چنین اظهارات ، سوال، موضع (مصاحبه تورن اسماعیل وزیر آب و برق با مجله آلمانی)  به صورت مسلم و خلاف تمام نورم های دولت داری  و عقل سلیم است ودیده میشود که عصررا خفته است. این مصاحبه به صورت واضح دلیل مستند و به موقع سوق جناب شان حد اقل به تقاعد باعزت و پرداختن و تمرکز شان به امور عبادت درکنج مسجد  ودعا درحق ملت که خداوند این ملت را از شر معذورین، دشمنان و مأمورین دشمن رهایی بخشد.

 بحث (الف) تخلف از قانون و بحث (ب) دفاع خودی  بحث های بس جالب و حساس حقوقی اند. درقانون موارد وجود دارند  که نه کردن کاری که باید شود وکردن کاری که باید نشود هردو تخلف ومورد پیگرد عدلی قرار میگیرند.

الف: تخلف از قانون – یک مثال: معاون څارنوالی افغانستان میگوید، به افغانستان کسی موتر ضد مرمی وارد کرده میتواند که امررییس جمهور را داشته باشد. عجب قانون وقانونیت زمینه ساز برای فساد اداری  که وارد کردن و عدم وارد کردن  امتعه به یک کشور عوض تنظیم شدن توسط  قانون،  به امر ارگان اداری مربوط ساخته شود و مرجع عدلی وقضایی به آن استدلال هم کند.

درین راستا عدم تمرکز مرجع قانون گذاری به این امر مانند صدها مطلب دیگریکه که باید مرجع قانون گذاری باید کلید حل میساخت، تخلف است از قانون که مرجع قانون گذاری مرتکب آن شده.

وزیرمالیه کشور موتر های بس قیمتی  را از مرجع کار قبلی خویش به محل کار جدید خویش با خود بدون پرداخت مالیه وگمرک باخود به وزارت مالیه  میاورد و کاری را که مرجع قانون ودرقانون تعین شده تخلف نموده و به مرجع اولی که موتر های قیمتی به آن مربوط است هدایت میدهد تا اسناد به وزارت مالیه ارسال بدارند تا وزرات مالیه تکس ومالیه موتر های مذکور را از مالیات شان تنقیص کند. این یک مثال خورد مانند سرکردﮤ مرجع مالیه گیرندﮤ  در یک کشور است که باید نمونه و سمبول برای دیگران باشد. ازین قبیل هزار ها هزار تخلف مراجع اداری (والی، وزیر، رییس گمرک، دفاتر ریاست جمهوری) از صدور همچو فرمان ها دیده، شنیده و اجرا شده که مرجع اداری از مراجع قانون گزاری، عدلی و قضایی بالاتر عمل نموده و درموارد ایشان را تعویض میکند. 

ب: بحث دفاع خودی بحث بس جالب وحساس است. کسی به خانــه ای کسی به صورت غیر مشروع داخل شد وصاحب خانه با استعمال حتی سلاح  متخلف را از پا درآورد،  متخلف افتاد و ناتوان شد. بعد صاحب خانه آمد ودرحالیکه متجاوز ناتوان است به وی دیګر فیر نمود ووی را کُشت، درین صورت  و با این عمل دفاع کننده (صاحب خانه) به شخص  متخلف وقاتل مبدل میشود.  جناب جنرال ………. و همکاران در سالهای ۲۰۰۱ به صفحات شمال برای دفاع ازکشور؟! رفتند ومتخلفین؟! را دستگیر کردند که تا این مرحله مطابق به قوانین نافذ کشور و جهانی ادای رسالت؟!   است و دفاع خودی که برای آن از وسیله قهریه و ناریه استفاده شد، توجیه گردید.  اما به مجرد اینکه متخلف؟! را اسیر کرد وباز در کانتینر ها انداخت و قبل از محاکمه نسل کشی کرد و به دشت های لیلی و دیگر جای های به قتل عام پرداخت. این حالت همین مدافع،  پولیس و نگهدارندﮤ امنیت؟! را به قاتل و جنایت کار مبدل ساخت  وباید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرد. اما چون به استاد کار نُــقُــل مانده خیرو خیریت و درظرف ۱۳ سال بهترین امتیازات در اختیارش است.

 مثال های از سینه بریدن های در افشار و دیگر مناطق کشور، رقص بسمل، زنده بگور کردن های، قتل های دسته جمعی در چاه آهوی پنجشیر، سقوط دادن ها از بلندی های کوه، از هوا پیما پرتاب کردن ها، به  پلیگون های زندان پلچرخی زنده به گور کردن ها، لواطت با مردان مسن وغیرمسن در پیش روی فامیل وعکاسی ها و مستند سازی ها، بمباردمان های کور و کر، تصفیه های قومی و نسل کشی و…… از  صدها تخلف وجنایتیکه تحت ایدیولوژی های چپ و راست،  دور ونزدیک، به نام حقوق بشر، نظم عدالت جدید ومبارزه علیه کفر و الحاد واین و آن در ۴۰ سال گذشته همین انسان اشرف المخلوقات مرتکب شدند و هنوز هم تراژیدی ادامه دارد.  

اما حاکمیت فعلی  تمام این تخلفات درطول ۱۳ سال گذشته را کنار گذاشته، در پیگرد متخلف جزایی اقدام لازم عملی نه کرد وحال که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است استفاده سیاسی میبرد و از احساسات نیک مردم وخانواده های قربانیان جنایت سوء استفاده میکند.

به یقین به اساس اصل نه کردن کاری که باید میکرد و کردن کاری که باید نمی کرد، اصول اخلاقی و سیاسی و وجدانی این دولت متخلف شناخته شده ودرمورد عدم دقت خویش فکر میکند که این بار باز هم بازی خواهد کرد و فریب خواهد داد. اما به یقین و واقعاً عصر را خفته است. 

ملت حق داریم از گریبان و یخن همان های بگیرید  که در قدرت سیاسی  درکشور قرارداشتند ودر زمان حاکمیت شان درکشور اعمال جنایت بار صورت گرفته.

ملت  حق دارد  از گریبان انهای بگیرد  که حزب و سازمان داشتند و این حزب وسازمان جنایت وتخلف کرده.

حافظﮥ تاریخ و قضاوت آن سخت بی رحم است.  اما هرکه دریک حزب وسازمان و یا سازمان حاکم بود حتماً جنایت کار ومتخلف نیست.

.برخورد عام سازی به گروه وکسانی که دریک مقطع زمانی ویا دریک لست کدام حزب و سازمان  بودند تأثیر معکوس داشته به قوت، حرکت،  جمع و جوش وهمبستگی این گروه های دیروز قوت بخشیده و زمینه ساز سوء  استفاده جویان و تاجران سیاسی را برای سرباز ګیری  مساعد خواهد کرد. استفاده جویانیـکه   دیدن  وقوت شان را نمی خواهیم. با عام سازی نباید عملی کرد که تأثیر ناخوش آیند معکوس (کنتراپرودکتیف) داشته باشد.

درین حالتیکه به اساس محاسبات دولت  همه چیز از ظاهر امر در رابطه به انتخابات تحت کنترول قرار دارد. کمیسیون به دست خودش، رنگ و قلم و صندوق به دست خودش، عسکر وپولیس و امنیت به دست خودش و امتیازات به دست خودش، پول های مشروع و غیر مشروع، بانکهای به تاراج برده شده و باقی در خدمت اش، مسأله امنیت  و …… سوال مطرح است که  درین شرایط با براه انداختن انتخابات  ورفتن به انتخابات منجر به ظهور ارادﮤ  ملت و سبب تشکیل حاکمیت خواهد شد که از ارادﮤ ملت برخاسته  و قوت ملت را به خود داشته و این کشتی و قایق تیتانیک  را نجات دهــد؟

مسأله عقد پیمان امنیتی با امریکا و مسایل داخل دیگر کشور که محاسبات ظاهری نشان میدهند که دولت و حاکمیت عصر همه مسایل را تحت کنترول دارد به نتایج مقصود خواهد رسید. اما نباید فراموش که دیګر ملت بیدار شده و هرحرکت و عواقب آنرا میداند ونباید در قصد فریب بود و عصر  را خفت.  

به یقین ملت ما بیدار است و باید دولت موجود بداند که به بازی های نپردازد که موجب اشتعال بیشتر آتش شده و خونریزی وبرادر کشی  بیشترگردد.

بر پیشتازان کشور ما ست تا پیگیر رسالت خویش را اداء صفوف خویش رامتحد ودر هر قدم ملت را برای تصمیم گیری درست و بیداری بیشتر مساعدت خیر نموده و صدای خویش را متحد و فشرده سازند.   پایان

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما