۲۴ ساعت

17 فوریه
بدون دیدگاه

پــــــــیــــــام

تاریخ نشریکشنبه ۱۷ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

بسم الله الرحمن الرحیم

پــــــــیــــــام

عنوانی اشتراک کنندگان کنفرانـس مادرید

محترم امـیـن الدین « سعیدی - سعید افغانی» ودکتور صلاح الدین سعیدی - سعید افغانی

محترم امـیـن الدین « سعیدی – سعید افغانی» ودکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

برادر دانشمند  ومحترم دوکتور عزیزالرحمن حکمی و اشتراک کننده های کنفرانس  مؤرخ ۱۸/۰۲/۲۰۱۳، پروفیسوران، دوکتوران، انجینران و متخصصین افغانستان در شهر مادرید – هسپانیه سلامها و احترامات بې پایان خویش را تقدیم میداریم.

اجندای ارسالی شما که دربرګیرندﮤ تحلیل های در رابطه به مسایل داغ کشور، صلح و امنیت منطقه و حل معضل افغانستان و تلاش برای خروج ازین بن بست میباشد، مطالعه نموده، آنرا استقبال  و  تلاش خیر شما را برای ادای رسالت قابل قدر میدانیم.

ما به  این باوریم که درمسایل کشور و ارایه نسخه و نظر برای رهایی از مشکل و سهم ګیری در راه رهایی ملت ما و مردم بیګناه منطقه و امر صلح جهانی ضرورت به القاب اکادمیک و علمی نمیباشد و هر شخص  عاقل و داری فهم لازم سیاسی ویا مسلکی راه حل موجه ومستدل راکه در وقت کم و قربانی کم ملت مارا درزودترین فرصت ممکن ازین حالت نجات داده و ممد خیرشده و ادای رسالت کرده میتواند و نسخه ارایه کرده میتواند.  

اما حال که این نشست به همت شما و دیګر هموطنان با احساس دایر میشود و نیت خیر درمورد بخاطر سهم در حل مشکل کشورومردم ما مطرح است  و میتواند درتفاهم اشخاص خیر اندیش جهان تدبیرو چارﮤ برای رهایی جستجو ګردد. ما هم به سهم خویش درین راستا آنچه داریم با شما درمیان ګذاشته و خدمت تقدیم میداریم، نموده تا باشد ازین نشست و ګرد هم آیی  هم دست آورد مثبت و خیر بدست آورده و در مرهم ګذاری بر زخم های مردم خویش حصه داشته باشیم.

اولویت اول ما در افغانستان رسیدن به صلح شامل وکامل است. صلحی که درآن سخن اصلی و اساسی را ملت ما داشته باشد که کدام یک از نسخه ها را برای رهایی خویش ازین حالت غیر قابل قبول انتخاب میدارد.

جدو جهد شما درین راستا مورد توجه زیاد از هموطنان درداخل و خارج کشور قرارګرفته وقابل یادآوری میدانیم که این حرکت شما  مانند همه برخورد های هموطنان برمسایل وتلاش های افغانی با تجارب دست داشتــﮥ شان به دیدﮤ شک وتردید نګاه میکنند. مطمین ایم که  عمل و اقدامات عملی واستوار شما بخاطر هدف خیر و خدمت درین راستا محک قضاوت دقیق برکار وفعالیت شما خواهد بود و است.

امیدواریم از دست آوردها ونتایج حاصلهء نشست ها و تفاهمات خیر شما هموطنان درجریان قرار ګیرند تا این نشست و ګردهم آیی هم بعد از مدت کوتاه به فراموشی نه رود و دست آورد مشخص مانند رهنمود و راهکر و نسخه ها برای رهایی ازین بن بست درکشور ما افغانستان عزیز ومنطقه داشته باشد.

با همین امید واری این نشست  وتلاش های را  خدمت شما مانند اقدام نیک وخیر خدمت تمام اشتراک کننده ګان خیر مقدم و تبریک ګفته وبرای تان برای تحقق اهدا ف خیر بالا موفقیت های ارزشمند تمنا  داریم.

مسلم این است که درسیاست منافع ومصالح مطرح اند، دوست و دشمن دایمی وجود ندارد.

مادیدیم این منافع ومصالح دور ونزدیک درمراحل مختلف مختلف بود و هریک از جوانب ذیدخل درقضایای افغانستان اهداف خویش را پیګیری میکردند ومیکنند. درین راستا برای یک افغان وانسان خیرخواه این وطن،  درهمه حالات منافع و مصالح وطن، مردم و امرصلح جهانی اساس قرار دارد.

برادران  و خواهران  محترم !

برای رسیدن ونایل شدن به امر خیرویافتن نسخه های درست بیرون رفت  ازین بُن بست درکشور ما افغانستان، ضرورت به شناخت دقیق ازوضع ګذشته با عوامل عینی آن، شناخت و تعمق بر وضع موجوده  و عوامل این حالت رقتبار و اخذ تدابیر معقول، علمی، افغانی و ممکن برای حل مشکلات و غلبه برنابسامانی ها و بیرون رفت ازین حالت غیر قابل تحمل، با استفاده از تجارت جوامع مختلف انسانی که عین مراحل و یا هم مراحل انکشاف مشابه را سپری کرده اند با درنظر داشت خصوصیات جامعــﮥ افغانی و ارزشهای غیر قابل انکارآن، مسایل اند که باید به آن جدی و با خونسردی تمام بدون ضیاع وقت، توجه اساسی خویش را متمرکز ساخت.

ماشاهد ضایع شدن وقت زیاد درکشور هستیم. فرصت های خوب و پول های ګزاف به افغانستان سرازیر شد اما جانب افغانی به علت  بی کفایتی، خودسری، غیرمشروع بودن، خود خواهی ، حرص و آز، فتنه و فساد معذورانه و یا هم مزدورانه و درموارد زیاد مشترکاً با متخلف حاکم از جامعــﮥ بین المللی شریک در مسایل ده سال اخیر درافغانستان با استفاده وشناخت از بی کفایتی جانب افغانی،در بیشتر موارد سبب ضیاع  وقت وسرمایه های مادی و معنوی در افغانستان ګردید و این پروسه وتراژیدی ادامه دارد.  

علم ثابت ساخته  تازمانیکه درستیج سیاسی یک جامعه نماینده های راستین و عینی موجود سیاسی کشور و جامعه از طروق مشروع، نه با معامله و طفره رفتن و به حاشیه کشاندن ملت، وجود نداشته باشند و به این ترتیب درستیج سیاسی جای های خالی موجود باشد، درآن کشور وجامعه صلح دوامدار استقرار یافته نمی تواند.

مسلماً اعتراف به واقعیت های عینی درکم کردن رنج و درد بعدی مساعدت میکند. زمان ثابت ساخته به چیزوحالت که فعلاً اعتراف کردن نمی خواهیم بعداً به حالت بدتر آن، مجبور به اعتراف خواهیم شد.

علم ثابت کرده و راه خوب بهتر وجود ندارد که تمام جوانب قضیه ومسأله افغانستان، منطقه و امرصلح و خیر باید دربین خویش نشسته و بجای تفنګ باید عقل سلیم تصمیم بګیرد. تصمیم که تمام ویاهم اکثریت جوانب قضیه بر اصول آن توافق کنند. تصمیمیکه برنده و بازنده به برحق بودن وشفاف بودن، پروسـﮥ آن معترف باشند.  

بر افغانها است تا به یک دیگر بنشینند ، با یک دیگر صحبت وتبادل نظر نمایند ووضع جاری کشور ومنطقه را تحلیل وارزیابی عینی نموده، مواضع  و نسخـه های خویش را برای رهایی و بیرون رفت از ین حالت  رقت بار و فلاکت تقدیم نموده و برای ګرفتن مشروعیت تطبیق این نسخه ها ، نه درین نشست ها بلکی از ملت مشروعیت تطبیق آنرا دریک انتخابات آزاد و شفاف حاصل بدارند. پیمودن و قطع کردن هرنوع راه های کوتاه و ګویا انتخاب زعما وتصمیم ګیری برمسایل اساسی که حق ملت و عوض آن  درین نشست های و یا نشست های مشابه بین المللی و یا هم معاملات غیر مشروع  وبه این ترتیب به حاشیه کشانیدن ملت است وقابل قبول نبوده زیان های جبران ناپذیر را ببار میاورد. چیزیکه که مزهء تلخ آنرا چشیده ایم وناکارآمدبودن آنرا امتحان کرده ایم.  این برخورد، مشکل را حل نه ساخته،  بلکی آنرا بیشتر وبزرګتر میسازد.
مسلم این است که مواضع  ونسخه های ارایه شده و منطق آنرا مردم افغانستان و جهان میشنوند و درمورد برحق بودن، درست و بجا بودن، عملی وعلمی بودن آن،  قضاوت نموده یا آنرا از خود ساخته، میپذیرند و منطق آنرا قبول میکنند ویا هم  این مواضع،  نظریات  ونسخه ها را مردود و غیر دقیق میدانند و نمی پذیرند. ضرورت است نظریات و نسخه های خوب و درست ونیرو های مردم درین عرصه   هماهنګ و انسجام یافته و درصورت عدم موافقت وتضاد،  خطوط سرخ غیر قابل عبور جوانب مختلف روشن شده و انتخاب صورت بګیرد.

مسایل مورد بحث برسه ګتګوری تقسیم شده میتوانند: آنچه در توافقات اولی باید تفاهم وتوافق شود، آنچه دریک تفاهم وتبادل نظر توافق صورت میګیردو آنچه حق بخصوص ملت است و ملت باید درمورد تصمیم بګیرد.   

لذا درین نشست ها تعقیب این جوانب قضایا و به این سبک روش،اساس کار و تعین کننده است وباید باشد.  

همچو نشست های مردم افغانستان را استقبال نموده و مردم درین نشست های نسخه های ارایه شدهء مختلف برای حل مسایل را میدانند و میشنوند و این نسخه های و تدابیر ارایه شده است که درمورد سازمانها، احزاب،  تجمعات افغانی، شخصیت ها و مراجع بین المللی دررابطه به بخش از  مسایل فوق شناخت پیدا کرده آنرا قبول و یا می پذیرند و یا نه.

درین راستا درپهلوی دهها سوال مطرح در کشور یکی از سوالات این است:  که آیا درست است ما بخاطر ګذشته قهرمانانــﮥ خویش مثلا جهادمقدس برای رهای افغانستان به خود حق بدهیم که حاکمیت سیاسی را درحال ویا آینده تصاحب نموده وبه این ترتیب  درادامــﮥ  تراژیدی مردم، امر صلح کشور، منطقه و جهان  جهاد را ګروګان ګرفته واین تصاحب قدرتربه این طورمشروعیت بدهیم؟ این برخورد نزد وجدان، نزد الله تعالی، نزد ملت و جهان قابل مواخذه و مردود نه خواهد بود؟ در برابر این نظر نظر اینکه ملت حق انتخاب را دارد و نباید به اساس قهرمانی های ګذشته ملت را ګروګان ګرفت موضع جوانب مختلف چه میباشد؟

چه نوع نظام سیاسی، اقتصادی را برای افغانستان درشرایط موجود عملی وبهتر میدانید و چرا؟

این و دهها سوال مشابه واساسی که زمینه ساز این شود تامنطق موضع ، سخن و نسخه خویش را به مردم روشن سازیم و زمنیـــﮥ  انتخاب را برای مردم بدهیم، مسایل اند که درین کنفرانس های و نشست های بین الافغانی باید روی آن تمرکز صورت ګیرد.

 برادران وخواهران محترم !

ضرورت است درین نشست ها و کنفرانس های مسایل:

فهم دقیق از مصالحه ومفاهمــﮥ سیاسی ارایه شود.

مسأله داشتن پیش شرط ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی و ضرورت مطرح کردن آن و حدود و ثغور آن. درین راستا اصل قرار دادن افغانیت، انسانیت و اسلامیت برا ی اغاز بحث و ایجاد وپروسهء مصالحه سیاسی، کفایت نمی کند؟

منافع و مصالح افغانها و اولویت های افغانی و اولویت های همسایه های خاصتاً پاکستان  و دیګرکشور های ذیدخل درقضایای افغانستان و چطور برآورده شده میتوانند تا موانع تأمین صلح پایدار و افغانستان متکی برخود تهیه دیدیه شوند؟

آیا جامعــﮥ جهانی با وجود مصارف ګزاف میخواهد از منطقه خارج شود ویا این خودزمینه ساز خواهد شد تا با موجودیت تشنج ضرورت موجودیت خویش راتثبت کند؟

استفاده ازشعار های جنګ سرد درقرن بیست ویک، از جمله استعمال نیرو های افراطی، دین و مذهب  بخاطر اهداف اقتصادی و سیاسی را که بخش ازکشور های منطقه از جمله ستابلشمنت پاکستان،  به آن متهم اند، چطور ارزیابی می شود. ؟

راه های حل ممکن برای بیرون رفت از مشکل  امروزی کدام  است ؟

آیا صلح که از پاکستان واز اهداف کشور های همسایه عبور کند میتواند برای افغانها و افغانستان صلح بیاورد ؟
عدالت، توقعات و تعهدات شما در برابر تأمین  عدالت و ازبین بردن معافیت درافغانستان ومنطقه چیست ؟

امید واریم با باز کردن این سوالات و یا هم با جواب دادن به این سوالات و طرح های چناب جواب دریابیم که بتواند نقطهء پایان به مشکل کشور و مردم بګذارد.

خواهر ان  وبرادران

برادر محترم داکتر عزیر الرحمن حکمی !   یکبار دیگر موفقیت های شماومشترکین در این نشست را که بخاطر امرخیر، صلح و آرامش در کشور ما افغانستان و  خدمت به امر صلح، آرامش، تفاهم، تعقل وتدبر از بارګاه ایزد متعال خواهانیم. 

ومن الله التوفیق
به نمایندګی شورای علمی مرکز مطالعات ستراتیژیک افغان ومرکز کلتوری دحق لاره
دوکتور صلاح الدین و امین الدین (سعیدی – سعیدافغانی )

۱۵ / ۲ / ۲۰۱۳

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما