۲۴ ساعت

15 فوریه
بدون دیدگاه

دا افغانستان دی، دا افغانستان

تاریخ نشر جمعه ۱۵ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

Concert Jawanan Honarmand Afghan

کانسرت برازندۀ موزیسین های جوان افغان در امریکا

«دا افغانستان دی، دا افغانستان»

ملالی موسی نظام

۱۴ فروری، ۲۰۱۳

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

 یقین هموطنان ما از روی اخبار مطلع هستند که اخیراً گروپ جوانانی از نوازندگان مسلکی داخل افغانستان که شاگردان اکادمی و انستیتیوت موزیک در شهر کابل هستند، برای اجرای کانسرت هایی به حیث پیام آوران صلح از جانب مردم ما به امریکا دعوت شده اند.

انستیتیوت موسیقی که در رأس آن محترم « داکترحامد سرمست» موسیقی نواز زبردست کشور، استاد « سلیم سرمست» میباشد، قرار دارد، شاگردان مستعد را در چنین یک مرکز هنر موسیقی پرورش میدهد که به سنین مختلفه قرار دارند، چنانچه درین آرکسترای جالب و استثنائی، اطفال و نو جوانان باهم یکجا به عرضۀ بهترین هنر اصیل افغانی همکار هستند.

بار اولی که به افتخار دیدار این جمیعت قابل قدر و برازنده نائل گردیدم در محفل سالانۀ همکاری کمک به مؤسسۀ « اطفال آشیانه» بود که برای جمع آوری پول برای آن انجمن خیریۀ غیر انتفاعی به سفارت ایطالیه در واشنگتن، دائر گردیده بود. در آن محفل جوانان هنرمند افغان با ارائۀ موسیقی افغانی و هنر اصیل خویش مدوعین را شیفته و حیران ساختند. گرچه تعداد هنرمندان جوان مجموعاً  ۴۸نفر هستند ولی درین محفل بیشتر شاگردان انستیتوت موزیک، جوانان مؤسسۀ« اطفال آشیانه» بودند که با دستمال گردن های سیاه، سرخ، سبز شناسائی گردیده و مخصوصا هنر نمایی و مهارت دختران بسی جالب و چشمگیر بود. اینقلم با عده ای از هنرمندان جوان وطن در مورت چگونگی هنر شان در آن مجلس از نزدیک صحبت هایی نمودم.

 Jawanan Honarmand Afghanخوشحالم که منحیث یکی از رضاکاران مؤسسۀ آشیانه که به یاری هموطنان با احساس دور از وطن، معاش ماهانۀ در حدود ۳۵ شاگرد مستحق و بی بضاعت را اداره و سربراه مینمایم، توانستم  نتایج یکی از پروگرامهای مثبت معارف و نتیجۀ عالی آن را  در چنین یک انجمنی مشاهده نمایم.

در محفل مذکور، خانم «هلری کلنتن»، وزیر خارجۀ سابق امریکا، ضمن تقدیر از از خدمات «مؤسسۀ اطفال آشیانه» در جمع آوری اطفال کوچه و خیابان و رهنمایی و کمک آنان براه راست و تحصیل علم و آموزش های مسلکی، طور مثال از دختری افغانی بنام « مرجان» یاد آور شد که در حقیقت در ابتدا با جمع آوری پلاستیک های کهنه در سرک های کابل روزگار میگذرانید. «مرجان» بعد از انتقال از آن کار بیهوده و شمول به یکی از مراکز آشیانه، امروز در همین گروه جوانانی که به امریکا آمده است، با مهارت ویلون می نوازد.

این جوانان که گروپی از دختران و پسران وطن را تشکیل میدهند، متعلق به اکثر نقاط افغانستان عزیز هستند که در استعمال ماهرانۀ آلات موسیقی افغانی « شرقی» و «غربی» نام خدا به مهارت به سزایی رسیده اند. در بین این هنرمندان عده ای در حدود ۱۵ شاگرد توسط مؤ سسۀ « اطفال آشیانه» به این اکادمی موزیک معرفی گردیده و با استعداد و لیاقت در زمرۀ هنرمندان جوان لائق انتخاب گردیدند.

 اطفال در حقیقت به اساس روش آن مؤسسۀ غیر انتفاعی، از تکدی و گدایی بر روی سرک به «مراکز آشیانه» که در چندین ولایت و در هر گوشۀ شهر کابل قرار دارند، انتقال داده میشوند.  شاگردان در این مکاتب و لیسه های مکمل و استثنایی، به آموختن دروس از روی پروگرام وزارت معارف پرداخته و با داشتن امتیازات اضافی چون صرف نان چاشت گرم، امکانات مراقبت های صحی، استحقاق البسه و قرطاسیه، به آموختن موزیک، رسامی و کارهای دستی از یکطرف و فعالیت های مسلکی از قبیل فراگرفتن نجاری، بسته کاری، رنگمالی و امثال آن، از جانب دیگر تربیت و آموزش های لازم را فرا میگیرند.

با قدرمندی ای که گروه هنرمندان جوان افغان درین مسفرت کمایی نمودند، کانسرت با شکوهی بتاریخ ۷ فروری در بهترین سالون مرکز هنر های تمثیلی واشنگتن، یعنی « اوپرا هوس» که گنجایش بیشتر از ۲۵۰۰ بیننده را داشت، دائر گردید. یقین هموطنان از برکت انترنت و مواصلات کمپیوتری، توانستند شکوه و عظمت آن هنر نمایی با شکوه و بینظیر را مشاهده نمایند، ازان جمله تعدادی از تلویزیون ها، مخصوصاً تلویزیون آریانای آقای مسکینیار پروگرام را  بصورت مکمل به نمایش گذاشت.

درین محفل با شکوه و  جلال، افتتاح نواختن اولین پارچۀ موزیک افغانی توسط هنرمندان جوان، آهنگ جاودانی و ملی مرحوم «استاد اول میر» بود که با هم آهنگی موزون و حیرت آور استعمال آلات موسیقی غربی و شرقی، فضای آن سالون و سیع را در خود غرق نمود:

 دا زما زیبا وطن     دا زما لیلا وطن     دا وطن مو گران دی    دا افغانستان!

دختران و پسران افغان اکثراً با البسۀ ملی افغانی، نظر به لیاقت و استعداد شان به صورت مؤفقانه آلۀ موسیقی مورد نظر را می نواختند. درین هنرنمایی  پسندیده و عالی تعدادی از جوانان غیر افغان هم اشتراک ورزیده بودند که یکجا با همکاران افغان خود، به مهارت ساز های افغانی  و کلاسیک غربی را اجراء مینمودند و یک روحیه ای هم بستگی جهانیرا که منشأ آن همانا انگیزۀ صلح و صلاح عالم بشریت است، از وراء موجهای دل انگیز موسیقی با همدیگر ، در فضای آن  سالون وسیع و با شکوه پخش مینمودند.

در بین هنرمندان جوان افغان، دیده میشد که بعضاً خیلی کم سن و سال بوده و آلات موسیقی را نام خدا با تسلط و اطمینان می نواختند که تعجب و تحسین همگانی را فراهم مینمود.

«مرجان» دختر چهارده ساله ای از شاگردان «مؤسسۀ آشیانه»  با دستمال گردن برنگ بیرق که با دختر دیگری از انستیتیوت موسقی، در عکس با اینجانب دیده میشود، چه زیبا و حاکم ویلون مینواخت، این یکی صد ها  هزار فرزند افغان است که علی الرغم کمک های سرشار جامعۀ جانی، قبل از شمول به آن انجمن، عوض رفتن به مکتب، از روی سرک های کابل به جمع آوری پلاستیک های کثیف و توته های چوب اشتغال داشت. این قلم بعد از شناخت وی دانستم که او یکی از شاگردان گروپی است که ارسال و جمع آوری تنخواه سالانۀ فامیل وی بر عهدۀ من میباشد، مخصوصاً که در عالم ناشناسی، وی اسم مرا بحیث سپانسر خویش از امریکا بزبان آورد. از این برخورد غیر مترقبۀ دلپسند یک حالت رقت و خوشحالی یکجا، بمن دست داد و دخترک زیبای افغان را که تعجب زده بود در آغوش گرفتم، البته او ابتداء باور ننمود که من همان شخص هستم، تا اینکه کارت خود را با نام و لوگوی آشیانه برایش دادم.

مؤسسۀ غیر انتفاعی و خیریه در سال های حکمروائی طالبان که زن افغان محکوم به زندان در منزل بود و پسر خانواده به عوض رفتن به مکتب، برای اعاشۀ فامیل در زمستان سرد هم سرگردان کوچه و بازار بود، به همت هموطن خیرخواهی بنام محترم«انجنیر محمد یوسف» برای نجات آن بینوایان سرگردان با مشکلات زیاد، بشکل ابتدایی بنا گردید. این مؤسسۀ بینظیر و مؤفق امروز هزاران طفل و جوان را پناه داده و به تعلیم و تربیت سالم رسانیده است. هر طفلی که از کوچه گردی و تکدی نجات می یابد، جوانی از نسل امروز وطن با لیاقت و کفایت، فردای افغانستان عزیز را آباد مینماید. پسندیده خواهد بود اگر شماهم با ارسال ۲۸۰دالر برای یکسال، نجات یکی از آنانرا به مؤسسۀ آشیانه وسیله گردید.

معلومات:

Pay Check To: A_AWA ( Afghan Am. Women Association)

Mail To: Aschiana Children P.O. Box 2206  Fairfax, Va 22031 USA   

البته کمک شما به یک مؤسسۀ خیریه، میتواند رسماً از تکس شما کم نماید. لطفا نمبر تیلفون و آدرس  را برای ارسال معلومات طفل برای تان، ضمیمه نموده ممنون سازید.

برای تماشا و شنیدن آهنگ زیبای « اول میر» ، لطفا لینک پائین راکلیک نموده و در صفحۀ کامل مشاهده نمائید. ممنون!

https://www.youtube.com/watch?v=zLXkg2PhvAY&feature=player_detailpage

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما