۲۴ ساعت

22 نوامبر
بدون دیدگاه

به ارتبــاط حـــذف عدد (۳۹)

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز( عزیزی)

۱۹ – ۱۱ – ۲۰۱۱

 

 

 

 

 

 

به ارتبــاط حـــذف عدد (۳۹)

از کمیتۀ کاری پارلمان

محمد عزیز( عزیزی)

۱۹ – ۱۱ – ۲۰۱۱

تاریخ نشر سه شنبه اول قوس ۱۳۹۰ –  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱

اگر چه مارکت جهل وخرافه پر رنگ است

سکــوت اهل نظر در برابرش ننـگ است

زپـــــارلمـــــان وطــــن ، تازه نغمـــۀ سرشـــد

به گوش عقل شنو ، بس عجیب آهنگ است؟ !

چنان به مسخره سازی سروده شد که صداش

نه  دلـــربا و سرود  وُرباب وسـارنگ است

ز پختـــگیِ وقــــــدامتِ فــکر بسیــاری

چه گویمت که زما قبل دورۀ سنگ است ؟؟!!

کسی نشه بشراب وکسی به چرس وچلم

کسی بسگرت وناس و حشیش ویا بنگ است

کسی دراز کند پای خـــود به کــــوچ دگـر

یکی بخواب رود ، آن دگر سرش منگ است

تو پارلمــان وطــن بین  که بین  اکــثر شان!

به کفش بر سر هم میزننــد ویا  جنگ است ؟!

به کار مصلحتِ دین   وکشـــــور وملـــت

هـزار دریغ که پا های جملگی لنگ است

چنان او فیصله ای کرد  در وطن که نپــرس !

نه در بــلاد مسلمان نــه ملک افرنگ است؟!

حضور غیر به« جبر ومقابله» فخر است

ولی ارقام  ریاضی، او مایـۀ ننـگ است ؟؟؟!!!

کجا است ننگ بزرگتر ز ۳۹ به وطــــن ؟؟؟!!!

چنانکه مجلس شورا از او دلش تنگ است؟!

وگفته شد که ازاین رنگ ،  ننگ دامن ملک

همیشه پاک  کنیم زانکه بدترین رنگ است  ؟!

ببیـــن تو غیرت وننگ  کســــــان بی فر هنگ

که جنگ وغیرت شان  ضد علم وفرهنگ است

سخن زدانش وفرهنگ  میزنی  به کسی؟

که فکراو همه  پـُر ازسیاهی وزنگ است

«عزیز» مـن سخنت ، سخت وتیزوتُند بُـَود

بر آنکه که جاهل،وگم کرده راه والدنگ است

پایان

***************

ابیاتی چند  به ارتباط  حماقت حذف  ارقام (۳۹)
————-

آنکس که الفبای خطی خوانده نمیتواند
————–

ای وای بر این  مردم جاهل  که نداند

تشخیص  ز هر خوب وبد ِ شی نتواند

او از عـــــدد ۳۹ نفــــــــرت بنمــــــاید

قرآن و الفبای سواد را او نخــوانـد

حاکمیت جهل

—————–

سی ونه (۳۹) دو عدد بُــَود بحسـاب

پیـــش هــر با ســواد واهـــــل کتـاب

جـــاهــلا نی که  از خِــرد دور اند

ازجهــالت ِ شان  همـه به عـذاب

یکشنبه ساعت ۱۵ : ۱۵ – ۲۰ – ۱۱ – ۲۰۱۱

*********

به حُمقاء حساس ارقام (۳۹)

————-

ای که از سی ونه(۳۹) بــد ت آید !

سی ونه (۳۹) سالگی ، بــرت آیــد

آن زمــان این حمـــــــــاقت وننــگت

لا جـــرم بر ســِرِ خــــودت آیــد

یکشنبه ساعت ۱۰ : ۱۶ – ۲۰ – ۱۱ – ۲۰۱۱

*********

سری که از بار عقل تهی است

————-

از جهـــل خــود هر آدمی که عار ندارد

بر عـــلم وســواد و ادب او کـار ندارد

ننــگِ او فقط  از عدد( ۳۹) باشد

چون درسرخود او خِردی بار ندارد

عزیزی یکشنبه ساعت ۳۵ : ۱۶ – ۲۰ – ۱۱ – ۲۰۱۱

پایان

***********

شنبه –  ساعت ۱۵ : ۲۳ – ۲۸ عقرب سال ۱۳۹۰ هجری شمسی

مطابق به : ۲۳ ذی الحجه  سال ۱۴۳۲ هجری قمری

ویا برابر :۱۹ – ۱۱ – ۲۰۱۱

hmaazizi@yahoo.co.uk

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما